Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002

Kazalo

3499. Pravilnik o sestavi in načinu dela komisije za fitofarmacevtska sredstva, stran 8209.

Na podlagi tretjega odstavka 20. člena zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 11/01) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v soglasju z ministrom za zdravje in ministrom za okolje in prostor izdaja
P R A V I L N I K
o sestavi in načinu dela komisije za fitofarmacevtska sredstva
1. člen
Ta pravilnik ureja sestavo in način dela komisije za fitofarmacevtska sredstva (v nadaljnjem besedilu: komisija).
2. člen
Komisija je pri svojem delu samostojna in neodvisna.
3. člen
Komisija ima šest članov, ki jo sestavljajo strokovnjaki iz posameznih strokovnih področij, in sicer:
– dva strokovnjaka, ki ju predlaga minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister),
– dva strokovnjaka, ki ju predlaga minister, pristojen za zdravje,
– dva strokovnjaka, ki ju predlaga minister, pristojen za okolje.
Sedež komisije je pri Upravi Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ).
4. člen
Člane komisije imenuje minister z odločbo, v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje in ministrom, pristojnim za okolje, za obdobje treh let z možnostjo ponovnega imenovanja.
V primeru trikratne zaporedne odsotnosti in nadaljnje pričakovane odsotnosti posameznega člana komisije, se imenuje nadomestnega člana.
V primeru odsotnosti posameznega člana komisije na več kot petih sejah v koledarskem letu, se imenuje drugega člana komisije, dotedanjega člana se razreši.
5. člen
Člani komisije na prvi seji izvolijo izmed sebe predsednika in podpredsednika komisije za obdobje enega leta, tako da je vsako leto izvoljen predstavnik drugega ministrstva.
Če je predsednik komisije odsoten, opravlja njegove naloge podpredsednik komisije.
Strokovno tehnična dela za komisijo opravljajo upravni delavci pristojnega organa in Urada Republike Slovenije za kemikalije.
Predsednik komisije lahko v soglasju s pristojnim organom, Uradom Republike Slovenije za kemikalije in ministrstvom, pristojnim za okolje, povabi k sodelovanju tudi druge strokovnjake, ki niso člani komisije, če je to potrebno za preučitev in obravnavo posameznih vprašanj, ki sodijo v njeno delovno področje. Strokovnjaki, ki niso člani komisije, nimajo pravice do glasovanja.
Administrativna dela za potrebe dela komisije opravlja tajnik, ki ga zagotovi pristojni organ.
6. člen
Komisija v skladu z zakonom o fitofarmacevtskih sredstvih-ZFfS (Uradni list RS, št. 11/01) opravlja naslednje naloge:
– predlaga omejitev ali prepoved prometa oziroma uporabe fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: FFS) (12. člen ZFfS);
– predlaga izdajo odločbe o registraciji FFS oziroma njeno zavrnitev, ob upoštevanju ocene ocenjevalcev (prvi odstavek 19. člena in prvi odstavek 24. člena ZFfS);
– predlaga podaljšanje oziroma zavrnitev podaljšanja registracije FFS pod pogoji iz tretjega odstavka 24. člena ZFfS;
– daje mnenje k vlogi za dovoljenje za raziskave oziroma razvoj ter njegovem podaljšanju (drugi in četrti odstavek 30. člena ZFfS);
– predlaga prepoved preskušanja FFS oziroma ga dovoli pod določenimi pogoji (peti odstavek 30. člena ZFfS);
– daje mnenje k vlogi za izdajo izjemnega dovoljenja za promet oziroma uporabo neregistriranega FFS (prvi odstavek 31. člena ZFfS);
– na zahtevo pristojnega organa sprejme stališče ali poda mnenje o določenem vprašanju v roku, ki ga določi pristojni organ.
7. člen
Komisija dela in odloča na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik komisije.
Seje so enkrat mesečno na sedežu komisije.
Vabilo za sejo se pošlje v vednost tudi pristojnemu organu, Uradu Republike Slovenije za kemikalije in ministrstvu, pristojnemu za okolje.
Član komisije, ki se seje ne more udeležiti, mora o tem obvestiti predsednika komisije in pristojni organ, najpozneje tri dni pred sejo komisije.
8. člen
Komisija je sklepčna, če so na seji navzoči najmanj štirje člani, od tega najmanj po en član, ki predstavlja posamezno ministrstvo ter predsednik oziroma podpredsednik komisije.
Komisija sprejme odločitev z glasovanjem, z dvotretjinsko večino vseh članov komisije.
9. člen
Komisija mora sprejeti odločitev v primerih iz 6. člena tega pravilnika na seji in jo kot predlog oziroma mnenje posredovati pristojnemu organu.
Seje komisije so zaradi varovanja tajnosti podatkov zaprte za javnost.
10. člen
Z osebnimi podatki mora komisija ravnati v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
Podatke, ki so označeni kot zaupni, morajo člani komisije varovati kot poslovno skrivnost, dokler veljajo za zaupne.
Po končani seji se mora prejeto dokumentacijo vrniti pristojnemu organu.
11. člen
Komisija mora pri odločanju upoštevati določbe predpisov, ki urejajo enotna načela ocenjevanja in registracije FFS, s katerimi se zagotavlja najnižjo stopnjo tveganja za zdravje ljudi, živali in za okolje.
12. člen
Podrobnejši način dela komisije določa poslovnik, ki ga sprejme komisija z dvotretjinsko večino vseh članov komisije na prvi seji, ki jo skliče pristojni organ.
13. člen
Minister imenuje člane komisije v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje in ministrom, pristojnim za okolje v roku enega meseca po uveljavitvi tega pravilnika.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-02-275/2002
Ljubljana, dne 23. julija 2002.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Soglašam!
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost