Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002

Kazalo

3529. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Posoški razvojni center, stran 8238.

Na podlagi odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Posoški razvojni center, ki so ga na podlagi 3. in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) ter na podlagi 18. člena statuta Občine Bovec (Uradno glasilo, št. 6/99), 18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00 in 79/00) in 17. člena statuta Občine Tolmin (Uradno glasilo, št. 8/95) so Občinski svet občine Bovec na 31. redni seji dne 2. 7. 2002, Občinski svet občine Kobarid na 40. redni seji dne 2. 7. 2002 in Občinski svet občine Tolmin na 34. redni seji dne 20. 6. 2002 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Posoški razvojni center
1. člen
V odloku o ustanovitvi Javnega zavoda Posoški razvojni center se črta besedilo od druge alinee 7. člena dalje in nadomesti z naslednjim:
22.110 Izdajanje knjig
22.130 Izdajanje revij in periodike
22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
22.150 Drugo založništvo
22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov
22.320 Razmnoževanje videozapisov
22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov
67.130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom
70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov
70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
72.300 Obdelava podatkov
72.400 Omrežne podatkovne storitve
74.120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
74.202 Prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje
74.203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje
74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
74.400 Oglaševanje
74.500 Dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne sile
74.851 Prevajanje
74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
74.853 Druga splošna tajniška opravila
74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
74.873 Druge poslovne dejavnosti
75.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
2. člen
V 10. členu se dopolni prvi stavek, tako da se namesto pike zapiše vejica za njo pa se doda naslednje besedilo: »predstavniki zainteresirane javnosti oziroma uporabnikov storitev zavoda ter predstavniki delavcev zavoda.«
V prvem stavku drugega odstavka se število 9 spremeni v 11, preostala vsebina tega odstavka pa se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
– dva predstavnika Občine Bovec,
– dva predstavnika Občine Kobarid,
– dva predstavnika Občine Tolmin,
– dva predstavnika delavcev zavoda,
– trije predstavniki zainteresirane javnosti oziroma uporabnikov storitev zavoda, pri čemer po enega imenuje vsaka občina ustanoviteljica.
Črta se četrti odstavek.
Črta se osmi odstavek.
3. člen
V 11. členu se sedma alinea v celoti spremeni tako da se pravilno glasi:
»predlaga ustanoviteljicam statusne spremembe zavoda ter spremembe in razširitve dejavnosti zavoda;«.
4. člen
V drugem odstavku 13. člena se v drugem stavku za besedo »leta« namesto vejice zapiše pika, preostali del stavka, ki temu sledi pa v celoti črta.
5. člen
Črta se 14. člen
6. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka so sprejete v enakem besedilu v občinskih svetih vseh treh ustanoviteljic, veljati pa začnejo osmi dan po objavi v uradnem glasilu.
Bovec, dne 2. julija 2002.
Župan
Občine Bovec
Siniša Germovšek l. r.
Kobarid, dne 2. julija 2002.
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič l. r.
Tolmin, dne 20. junija 2002.
Župan
Občine Tolmin
Julijan Šorli l. r.

AAA Zlata odličnost