Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002

Kazalo

3519. Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojence, stran 8220.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 in70/00) in 7. člena statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dolenjske Toplice na 27. redni seji dne 25. 7. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o enkratnem denarnem prispevku za novorojence
1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratnega denarnega prispevka za novorojence družinam z območja Občine Dolenjske Toplice, določa upravičence, višino, pogoje in postopek dodelitve denarnega prispevka.
2. člen
Enkratni denarni prispevek za novorojenca (v nadaljevanju: prispevek) je enkratna socialna denarna pomoč novorojenemu otroku, s katero se družini zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
3. člen
Upravičenec je eden od staršev novorojenca, če sta on in otrok državljana RS in imata stalno prebivališče na območju Občine Dolenjske Toplice.
Če starša ne živita skupaj, uveljavlja pravico do prispevka tisti od staršev, pri katerem otrok živi.
4. člen
Občinska uprava na podlagi podatkov Upravne enote Novo mesto, obvesti upravičence o njihovi pravici do prispevka po tem pravilniku. Priloga obvestila je tudi vloga za izplačilo prispevka za novorojence.
5. člen
Višina denarnega prispevka v letu 2002 za novorojenca po tem pravilniku je 20.000 SIT. Občinski svet uskladi višino prispevka ob sprejetju proračuna za tekoče leto.
6. člen
Upravičenec uveljavlja pravico do prispevka z vlogo. Rok za vložitev vloge je šest mesecev od dne otrokovega rojstva. Po preteku tega roka se vloga zavrže kot prepozna.
7. člen
V vlogi iz prejšnjega člena upravičenec navede podatke o državljanstvu in stalnem prebivališču zase in za novorojenca, številko hranilne knjižice ali tekočega računa, na katerega se nakaže prispevek ter davčno številko upravičenca.
Vlogi je potrebno priložiti: kopijo izpiska iz rojstne matične knjige za otroka in kopijo prve strani hranilne knjižice ali kopijo kartice tekočega računa.
8. člen
O dodelitvi prispevka odloči občinska uprava z odločbo. Zoper odločbo se lahko vlagatelj pritoži pri županu Občine Dolenjske Toplice.
9. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. 1. 2002.
Št. 152-02/761/02-01
Dolenjske Toplice, dne 25. julija 2002.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

AAA Zlata odličnost