Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002

Kazalo

3523. Program priprave zazidalnega načrta za cono 01-2 v Ilirski Bistrici - I. faza, stran 8224.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97 in 30/98 ter Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Ilirska Bistrica na nadaljevanju 30. seje dne 2. 4. 2002 sprejel
P R O G R A M
priprave zazidalnega načrta za cono O1-2 v Ilirski Bistrici – I. faza
I. IZHODIŠČE ZA IZDELAVO ZAZIDALNEGA NAČRTA
1. člen
Postopek za izdelavo zazidalnega načrta za cono O1-2 v Ilirski Bistrici – I. faza se je pričel 18. 2. 2002, ko je bila na oddelek za gospodarsko infrastrukturo vložena programska zasnova za program priprave zazidalnega načrta. Zahtevek za izdelavo zazidalnega načrta so vložili štirje investitorji, in sicer:
1. Avtoservis Smrdelj Valter s.p., Bazoviška cesta 44, 6250 Ilirska Bistrica,
2. Avto Martinčič Martinčič Franc s.p., Bazoviška cesta 42, 6250 Ilirska Bistrica;
3. K.M.B. d.o.o., Bazoviška cesta 36, 6250 Ilirska Bistrica in
4. Hodnik Kristjan, Trg maršala Tita 6, 6250 Ilirska Bistrica.
2. člen
V urbanistični zasnovi mesta Ilirska Bistrica, ki je sestavni del sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradne objave PN, št. 30/87 in 36/90) in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradne objave PN, št. 30/87) (Uradni list RS, št. 7/99), se cona z oznako O1 nahaja ob Bazoviški cesti in jo na severni strani omejuje potok Jasenska Pila, na južni reka Reka, na vzhodni pa železniška proga. Del cone ob Bazoviški cesti je že pozidan in se ureja s prostorskimi ureditvenimi pogoji. Za preostali del cone pa je predvidena izdelava zazidalnega načrta.
3. člen
Zaradi načina financiranja zazidalnega načrta, se bo le ta izdelal samo za del cone. I. faza zazidalnega načrta bo zajemala območje za obstoječimi objekti in bo namenjena predvsem gradnji objektov, ki bodo služili dopolnilni dejavnosti, katero opravljajo lastniki. Objekti bodo zgrajeni kot obrtno-stanovanjski in obrtno-skladiščno-poslovni.
4. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejemanja zazidalnega načrta, subjekti, ki sodelujejo pri njegovi izdelavi, način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, roki za posamezne faze izdelave zazidalnega načrta ter sredstva, potrebna za njegovo pripravo.
S programom priprave se določi tudi način izbora nosilca strokovno-tehničnih nalog in nosilec aktivnosti v postopku sprejemanja.
II. OBSEG IN VSEBINA ZAZIDALNEGA NAČRTA
5. člen
1. Območje urejanja
Meja območja, ki se ureja z zazidalnim načrtom poteka od izhodiščne točke na severovzhodu območja (vogal parc. št. 1101/1 in 1821 k.o. Ilirska Bistrica) poteka proti zahodu po meji med parcelo št. 1101/1 in parc. št. 1821, 226/1, 227/1 in 228/2 k.o. Ilirska Bistrica, pride do vogala parc. št. 231/2, zavije proti jugozahodu po meji med parc. št. 212/1 in 213/24 k.o. Ilirska Bistrica do meje k.o. Koseze oziroma reke Reke, ter zavije po meji k.o. Koseze proti jugovzhodu do parc. št. 213/23 k.o. Ilirska Bistrica. Od tu naprej zavije proti severovzhodu po meji med parc. št. 213/22 in 213/23, 213/21 in 213/10, 213/20 in 231/11, 213/1 in 213/12 ter 213/17, 213/19 in 213/13, 213/18 in 213/14 vse k.o. Ilirska Bistrica, pride do parc. št. 1101/1 k.o. Ilirska Bistrica (pot) ter po njej zavije proti vzhodu do Bazoviške ceste (parc.št. 1098/3 k.o. Ilirska Bistrica) ter zavije proti severu do izhodiščne točke.
V cono O1-2 I. faza so vključene naslednje parcele: del parc. št. 1101/1 in parc. št. 213/1, 213/18, 213/19, 213/20, 213/21, 213/22 in 231/24 vse k.o. Ilirska Bistrica. Skupna površina zemljišča, za katerega se izdeluje zazidalni načrt meri ca. 10.942 m2.
6. člen
2. Vsebina zazidalnega načrta
Zazidalni načrt mora biti pripravljen tako, da bo njegov tekstualni in grafični del skladen z določili zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
Priprava zazidalnega načrta vsebuje:
– izdelavo posebnih strokovnih podlag in
– izdelavo zazidalnega načrta.
7. člen
2.1 Posebne strokovne podlage za zazidalni načrt
Pred izdelavo osnutka zazidalnega načrta je potrebno izdelati oziroma pridobiti posebne strokovne podlage:
1. geodetsko topografski načrt, izdelan v M 1:500, reambuliran in potrjen na GURS, Območna geodetska uprava Koper, Geodetska pisarna Ilirska Bistrica, ki vključuje podatke o komunalnih vodih, parcele in druge geodetske podlage izdelane v skladu s pravilnikom o vsebini geodetskih podlag za pripravo prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 17/85);
2. katastrski načrt z vrisanim območjem obdelave v M 1:1000;
3. posebne strokovne podlage izdelane v skladu z navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85), zlasti:
– idejna rešitev prostorsko-urbanistične zasnove območja z razporeditvijo objektov in naprav, parkirišč ter drugih odprtih površin z določitvjo njihove namembnosti, kapacitete in velikosti, z določitvijo okvirne etažne površine ter horizontalnih in vertikalnih gabaritov objektov;
– idejne rešitve arhitekturnega oblikovanja objektov in naprav;
– idejne rešitve urbanistično-krajinskega oblikovanja ureditve odprtih površin;
– idejne rešitve vseh infrastrukturnih omrežij, objektov, naprav in ureditev, potrebnih za delovanje območja, z določitvijo njihovih kapacitet;
– naravovarstvene smernice, izdelane v skladu z 97. in 98. členom zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99);
– strokovne zasnove za varstvo kulturne dediščine izdelane v skladu z zakonom o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99);
– posebne strokovne podlage o vplivih predvidenih prostorskih ureditev, gradnje in obratovanja posega na okolje, ki vključuje oceno obsega, vrste in vplivno območje posameznega vpliva ter rešitve v zvezi z varovanjem okolja in rešitve za preprečitev in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, zlasti pa ukrepi in rešitve:
– za preprečitev in sanacijo prekomernega hrupa virov in imisijskih obremenitev varovanih območij,
– za lokalno zmanjšanje onesnaženja zraka,
– za zaščito pred prekomernim onesnaženjem zemlje in tal,
– za omilitev vplivov na živalski in rastlinski svet,
– vodnogospodarske ureditve s prikazom zaščite podtalnice, vodnih virov, površinskih voda ter ureditve strug površinskih voda s prikazom sistema odvodnjavanja meteornih in odpadnih voda;
– morebitni ukrepi v času gradnje;
4. morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz pogojev pristojnih pogojedajalcev.
8. člen
2.2 Osnutek zazidalnega načrta
Osnutek zazidalnega načrta mora biti izdelan na podlagi posebnih strokovnih podlag, določenih v 7. členu tega programa ter ob upoštevanju pogojev organov in organizacij, določenih v 10. členu tega programa.
Osnutek zazidalnega načrta mora vsebovati:
1. osnutek odloka o ureditvenem načrtu, ki mora vsebovati:
– navedbo prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine;
– opis meje območja po parcelnih mejah in seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja;
– funkcijo območja s pogoji urejanja;
– pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje območja in posegov v prostor z določitvijo namembnosti, velikosti (površine, gabariti in kapacitete) in ureditve objektov, naprav in odprtih prostorov;
– pogoje glede komunalnega urejanja območja;
– okoljevarstvene pogoje, ki so pomembni za izvedbo predvidenih posegov;
– določitev toleranc pri legi, velikosti in funkciji objektov, ki so dopustne v projektni dokumentaciji, z uporabo katerih pa se ne sme spreminjati vpliv načrtovanih posegov v prostor na sosednje objekte in parcele ter na načrtovani videz obravnavanega območja in poslabšati bivalne in delovne razmere obravnavanega območja in sosednjih območij;
– seznam objektov, predvidenih za rušitev, z navedbo naslova in namembnosti objekta, katastrske občine in parcelne številke;
– možnosti etapnega izvajanja posegov;
– režim in začasna namembnost zemljišč, ki se ne zazidajo v prvi fazi oziroma se njihova namembnost v času gradnje ne spremeni ter pogoji za ureditev začasnih objektov in naprav;
– obveznosti investitorja in izvajalcev pri izvajanju zazidalnega načrta;
– seznam občinskih izvedbenih aktov, ki prenehajo veljati z dnem uveljavitve tega zazidalnega načrta.
2. tekstualni del mora vsebovati:
– obrazložitev in utemeljitev zazidalnega načrta;
– povzetek iz prostorskih sestavin občinskih planskih aktov;
– opis prostorskih pogojev za realizacijo posega v prostor;
– opis prostorske, urbanistične in arhitekturne rešitve območja urejanja, vključno z opisom namembnosti objektov, naprav in odprtih površin ter določitvijo njihove velikosti (površine, gabariti in kapacitete) ter njihov vpliv na obstoječe objekte in naprave;
– opis potrebnih infrastrukturnih objektov in naprav za delovanje območja ter opis prestavitev in prilagoditev obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav;
– opis prostorskih rešitev po posameznih področjih:
– varstvo naravne dediščine,
– varstvo kulturne dediščine,
– ukrepi za varovanje bivalnega in delovnega okolja,
– varstvo kmetijskih zemljišč,
– vodnogospodarske ureditve in varovanje vodnih virov,
– zasnova ureditve zelenih površin,
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– seznam objektov, predivdenih za rušitev, z navedbo naslova in namembnosti objekta, katastrske občine in parcelne številke;
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja, s podatki o označbi, površini, vrsti rabe in lastništvu;
– oceno stroškov za izvedbo zazidalnega načrta;
– etapnost izvajanja zazidalnega načrta;
– pogoje organov in organizacij določenih v 10. členu tega programa.
3. grafični del mora vsebovati:
– prikaz iz prostorskih sestavin občinskega dolgoročnega in srednjeročnega plana za obravnavano območje;
– prikaz širšega območja zazidalnega načrta v M 1:5000;
– pregledni situacijski načrt M 1:500, vključujoč namensko rabo prostora;
– zazidalno – ureditveno situacijo območja v M 1:500 (na topografski osnovi), ki vsebuje:
– prikaz območja zazidalnega načrta s prostorsko – urbanistično zasnovo,
– razporeditev objektov in naprav, parkirišč in drugih odprtih površin z določitvijo njihova namembnosti, kapacitete in velikosti, z določitvijo okvirne etažne površine ter horizontalnih in vertikalnih gabaritov objektov in zasnovo ureditve odprtih površin;
– arhitektonsko situacijo v M 1:500, ki vsebuje:
– usmeritve za arhitekturno oblikovanje objektov in naprav,
– usmeritve za urbanistično – krajinsko oblikovanje ureditve odprtih površin,
– funkcionalne in tehnične rešitve in ureditve,
– okoljevarstvene in vodnogospodarske rešitve in ureditve;
– rušitveno situacijo v M 1:500 z označitvijo objektov in infrastrukture, ki so predvideni za odstranitev;
– situacijo komunalne ureditve v M 1:500, ki vsebuje idejne rešitve komunalnih in energetskih objektov, naprav in ureditev ter ureditev s področja prometa in zvez ter drugih objektov in naprav s področja gospodarskih javnih služb v M 1:500;
– karakteristične poglede in prereze obravnavanega območja in posameznih ureditev v ustreznem merilu;
– načrt gradbenih parcel v M 1:500 ali 1:1000.
4. gradivo za javno razgrnitev in javno obravnavo osnutka zazidalnega načrta.
9. člen
2.3 Predlog zazidalnega načrta
Predlog zazidalnega načrta mora poleg vsebin iz osnutka zazidalnega načrta ter ob upoštevanju predloga stališč o utemeljenosti predlogov in pripomb z javne razgrnitve vsebovati tudi:
1. v tekstualnem delu:
– soglasja in mnenja pristojnih organov in organizacij določenih v 9. členu tega programa;
2. v grafičnem delu:
– tehnične elemente za zakoličenje objektov in naprav, ki jih določa zazidalni načrt in elemente za zakoličenje gradbenih parcel.
V predlogu zazidalnega načrta morajo biti jasno opredeljeni pogoji za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja po 19. členu zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84, 29/86 ter Uradni list RS, št. 40/94, 69/94, 29/95, 59/96 in 45/99).
III. ORGANI IN ORGANIZACIJE, KI MORAJO PODATI POGOJE ZA PRIPRAVO OSNUTKA ZAZIDALNEGA NAČRTA TER SOGLASJA IN MNENJA K PREDLOGU ZAZIDALNEGA NAČRTA
10. člen
V postopku izdelave zazidalnega načrta se od organov in organizacij pridobijo pogoji, ki se nanašajo na obravnavano območje. Posamezni organi in organizacije, ki upravljajo z infrastrukturo, morajo posredovati skupaj s pismenimi pogoji oziroma mnenji, grafične podatke o infrastrukturnih objektih in napravah na območju, ki ga ureja zazidalni načrt.
Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja za pripravo osnutka ureditvenega načrta ter soglasja k dopolnjenemu osnutku ureditvenega načrta so:
1. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Postojna, Ljubljanska 50 a, 6230 Postojna
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Postojna, Ulica 1. maja 7, p.p. 157, 6230 Postojna
3. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine – Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica,
4. Komunalno stanovanjsko podjetje Ilirska Bistrica, Prešernova 7, 6250 Ilirska Bistica,
5. Elektro Primorske, PE Sežana, Partizanska 47, 6210 Sežana,
6. Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska cesta 4, 6000 Koper,
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za okolje (področje varstva narave, varstva okolja in področje vodnega gospodarstva), Vojkova 1/b, 1000 Ljubljana,
8. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje (področje vodnega gospodarstva), Izpostava Koper, Pristaniška 12, 6000 Koper,
9. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1535 Ljubljana,
10. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, izpostava Koper, Ulica 15. maja 14, 6000 Koper,
11. Petrol plin d.o.o., Dunajska 50, 1000 Ljubljana,
12. Slovenske železnice d.d., Center za nepremičnine, Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana in
13. Krajevna skupnost Ilirska Bistrica, Bazoviška 12, 6250 Ilirska Bistrica.
Poleg naštetih v prejšnjem odstavku se v postopek sprejemanja zazidalnega načrta vključi še vse lastnike parcel, ki se nahajajo v območju urejanja in lastnike parcel, ki mejijo na območje urejanja in sicer:
1. Bergoč Ivan in Bergoč Venčka, Koseze 14, 6250 Ilirska Bistrica;
2. dediči pokojne Pugelj Pavline, Bazoviška cesta 44, 6250 Ilirska Bistrica;
3. Iskra Vilma, Zabiče 24b, 6250 Ilirska Bistrica;
4. Ujčič Miroslav in Nevenka, Podgraje 16, 6250 Ilirska Bistrica;
5. Zejnulović Borislav in Alma, Bazoviška cesta 40, 6250 Ilirska Bistrica in
6. Zadel Boris, Bazoviška cesta 36, 6250 Ilirska Bistrica.
11. člen
Na izdelan dopolnjen osnutek zazidalnega načrta morajo organi in organizacije, ki so navedeni v prejšnjem členu, v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje sicer se šteje, da je soglasje dano.
Pri izdaji soglasja se preverja, kako je izdelovalec zazidalnega načrta upošteval zahtevane pogoje. Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje soglasja.
IV. NOSILCI V POSTOPKU IZDELAVE ZAZIDALNEGA NAČRTA
12. člen
Postopek priprave in sprejemanja zazidalnega načrta vodi Oddelek za gospodarsko infrastrukturo pri Občini Ilrska Bistrica.
Investitorji izdelave zazidalnega načrta so navedeni v 1. členu tega programa priprave.
Izdelovalec zazidalnega načrta bo CEP Danilo Jež s.p., Pod Taborom 1a, 6210 Sežana.
13. člen
Naloga izdelovalca zazidalnega načrta je:
– izdelava oziroma pridobitev posebnih strokovnih podlag iz 7. člena tega programa;
– pridobitev pogojev in soglasij organov in organizacij naštetih v 10. členu programa;
– izdelava tekstualnega in grafičnega dela zazidalnega načrta v skladu z zakoni, tem programom priprave, navodilom in pogoji organov in organizacij;
– sodelovanje na organiziranih javnih razpravah in v vseh postopkih sprejemanja;
– priprava strokovnega mnenja o izbranih pripombah, ki bodo podlaga za odločanje in sprejemanje na občinskem svetu.
V. POSTOPKI IN ROKI PRIPRAVE ZAZIDALNEGA NAČRTA
14. člen
1. Izdelava posebnih strokovnih podlag iz 7. člena tega programa in pridobitev pogojev organov in organizacij iz 10. člena tega programa v 40 dneh po sprejemu programa priprave.
2. Osnutek ureditvnega načrta se dostavi občinskemu svetu najpozneje v 40 dneh po pridobitvi pogojev soglasodajalcev.
3. Občinski svet sprejme sklep o tridesetdnevni javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta najpozneje v desetih dneh po prejemu gradiva.
4. V času javne razgrnitve oddelek za gospodarsko infrastrukturo organizira javno obravnavo osnutka zazidalnega načrta.
5. Predlog stališč do pripomb in predlogov, ki bodo podane v času javne razgrnitve, pripravi izdelovalec zazidalnega načrta najpozneje v 30 dneh po preteku javne razgrnitve. Stališče do pripomb in predlogov sprejme občinski svet.
6. Po sprejetju stališč do pripomb na občinskem svetu, se v 20 dneh dopolni osnutek zazidalnega načrta v tistih sestavinah, na katerega so se nanašale strokovno utemeljene pripombe in predlogi.
7. Na tako dopolnjen osnutek zazidalnega načrta pridobi izdelovalec zazidalnega načrta soglasja organov in organizacije iz 10. člena tega programa.
8. Dopolnjen osnutek zazidalnega načrta se s pridobljenimi soglasji kot predlog posreduje v sprejem na občinski svet.
9. Odlok o zazidalnem načrtu se objavi v Uradnem listu RS.
15. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Ilirska Bistrica.
Št. 35005-2/02-231
Ilirska Bistrica, dne 2. aprila 2002.
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Franc Lipolt, univ. dipl. inž. kem. tehnol .l .r

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti