Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002

Kazalo

3518. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Dolenjske Toplice, stran 8218.

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), 17. člena statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dolenjske Toplice na svoji 27. redni seji dne 25. 7. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Dolenjske Toplice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo: namen, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za ohranjanje in razvoj kmetijstva na območju Občine Dolenjske Toplice.
2. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Dolenjske Toplice (v nadaljevanju: sredstva) se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi Občinski svet občine Dolenjske Toplice z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Dolenjske Toplice so predvidena za naslednje namene:
– preprečevanju zaraščanja kmetijskih zemljišč in ohranjanju poseljenosti;
– spodbujanju pašnega in kosnega izkoriščanja travne ruše na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost;
– urejanju kmetijskih zemljišč in kmetijske infrastrukture;
– spodbujanje preusmerjanja kmetij iz konvencionalnega (ustaljenega) načina kmetovanja v integrirano in ekološko usmerjeno kmetovanje;
– investicijam in tehnološkim posodobitvam na kmetijah;
– razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah;
– sofinanciranju analiz zemlje in krme;
– testiranju kmetijskih strojev;
– projektom razvoja kmetijstva in podeželja lokalnega in regionalnega značaja;
– subvencioniranje reprodukcije (osemenjevanje);
– sofinanciranje zavarovanja plemenskih živali in zavarovalnih premij v rastlinski proizvodnji;
– preventivnim ukrepom na področju zdravstvenega varstva domačih živali in rastlin;
– spodbujanju razvoja čebelarstva in zdravstvene zaščite čebel;
– spodbujanje različnih oblik izobraževanja v kmetijstvu in pospeševanje dela društev in drugih združenj, ki delajo na področju kmetijstva;
– drugim ukrepom, namenjenim ohranjanju in razvoju kmetijstva na območju Občine Dolenjske Toplice v skladu s 36. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00).
II. NAČINI IN KRITERIJI ZA DODELJEVANJE SREDSTEV
1. Splošni kriteriji
4. člen
Upravičenci do sredstev so:
– pravne in fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije, imajo stalno prebivališče v Občini Dolenjske Toplice in so sredstva investirali v Občini Dolenjske Toplice;
– strokovne službe, društva in druga združenja, ki delujejo v Občini Dolenjske Toplice na področju kmetijstva.
5. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Dolenjske Toplice se dodeljujejo upravičencem v obliki subvencij, regresov, plačil storitev in investicijskih odhodkov.
6. člen
Upravičenci predložijo vlogo za pridobitev sredstev po objavi razpisnih pogojev, ki ga objavi Občina Dolenjske Toplice v obliki javnega razpisa, natečaja ali javne objave na krajevno običajen način.
Javni razpis, natečaj ali javna objava mora vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– znesek sredstev za posamezne namene,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi,
– naslov, na katerega upravičenci vložijo vloge,
– rok za vložitev vlog in rok do katerega bodo upravičenci obveščeni o izidu razpisa.
Vloga za pridobitev sredstev mora vsebovati vse z razpisom zahtevane podatke, predvsem pa:
– ime, naslov, sedež prosilca, davčno številko, številko računa za nakazilo sredstev,
– namen za katerega se podaja vloga,
– izjava o točnosti navedenih podatkov in izjavo upravičenca, da za določen namen-projekt ni pridobil državne pomoči iz državnih ali mednarodnih virov.
7. člen
Predlog upravičenosti do zahtevanih sredstev pregleda štiričlanska komisija, ki jo imenuje župan občine. Komisija pripravi predlog upravičencev za dodelitev sredstev, katere s sklepom potrdi župan. Sklep o dodelitvi sredstev posameznemu upravičencu vsebuje:
– namen in višino sredstev,
– možnost preverjanja namenske porabe sredstev,
– izvajanje kontrole nad porabo sredstev,
– določilo, da mora prejemnik ob ugotovljeni nenamenski porabi sredstev vrniti sredstva z zamudnimi obrestmi.
2. Posebni kriteriji
Posebni kriteriji so navedeni v 8. členu in so specifični pri posameznih ukrepih za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Dolenjske Toplice.
III. UKREPI
8. člen
Ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva se izvajajo po programu finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Dolenjske Toplice, ki ga za tekoče leto potrdi Odbor za gospodarstvo pri občinskem svetu občine Dolenjske Toplice. Ukrepi navedeni v programu morajo biti v skladu z nameni, opredeljenimi v 3. členu tega pravilnika in v skladu z določili 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) oziroma ne smejo biti v nasprotju z nacionalnim programom in akti vlade iz druge alinee 5. člena zakona o kmetijstvu. Za posamezne namene, opredeljene v programu, se navede pogoje za pridobitev sredstev in višino sredstev za posamezen namen.
9. člen
Del sredstev za finančne intervencije v kmetijstvu lahko občinski svet na predlog Odbora za gospodarstvo nameni za druge namene, ki niso določeni s tem pravilnikom.
10. člen
V primeru morebitnega ostanka predvidenih sredstev namenjenih za finančne intervencije v kmetijstvu za posamezni ukrep, predvidenem po letnem programu, se le-ta prerazporedijo za druge ukrepe, določene v skladu z določbami tega pravilnika, na podlagi predloga komisije opredeljene v 7. členu tega pravilnika. Prerazporeditev določi župan s sklepom.
IV. NADZOR IN SANKCIJE
11. člen
Namensko uporabo sredstev spremlja in preverja Občinska uprava občine Dolenjske Toplice oziroma pristojna komisija, ki jo imenuje župan.
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec odtujil (prodal) specialno mehanizacijo in opremo, sofinancirano iz nepovratnih sredstev proračuna občine, pred iztekom 5 let,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
V. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2002.
Št. 320-01/763/02-01
Dolenjske Toplice, dne 25. julija 2002.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

AAA Zlata odličnost