Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002

Kazalo

3567. Pravilnik o uporabi finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Semič, stran 8289.

Na podlagi 10. in 17. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 37/99, 67/01 in 23/02) je Občinski svet občine Semič na 31. redni seji dne 18. 7. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o uporabi finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Semič
I. SPLOŠNE DOLOČE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji, načini in kriteriji za dodelitev finančnih sredstev namenjenih za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Semič (v nadaljevanju: sredstva za ohranjanje in razvoj).
2. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj se zagotavljajo iz sredstev proračuna Občine Semič:
– iz namenskih sredstev – prispevki od spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov,
– iz drugih virov.
3. člen
Višino sredstev za program ohranjanja in razvoja kmetijstva določi Občinski svet občine Semič z odlokom o proračunu za tekoče leto.
4. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva v Občini Semič se finančna sredstva usmerijo v:
– pospeševanje strukturnih sprememb in usmerjanje razvojne naložbene dejavnosti v kmetijstvu,
– za ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot – družinske kmetije,
– večanje kakovostnih pridelkov in okolju prijaznejših dejavnosti ter ekološke pridelave hrane,
– uvajanje novih tehnologij in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
– ohranitev in varstvo, razumno in optimalno izrabo kmetijskih zemljišč ter ohranjanje poseljenosti,
– zagotovitev ustrezne izobrazbe in stalnega strokovnega izpopolnjevanja,
– celovit razvoj kmetijstva s osebnim upoštevanjem območij s težavnejšimi pridelovalnimi razmerami za kmetijstvo.
Prednosti pri izvajanju ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in usmerjanje sredstev za ohranjanje in razvoj določi Komisija za kmetijstvo občine Semič.
5. člen
Upravičenci do sredstev za ohranjanje in razvoj so:
– pravne in fizične osebe – državljani Republike Slovenije, ki se ukvarjajo s kmetijsko proizvodnjo in imajo stalno prebivališče v Občini Semič ter bodo sredstva investirali v Občini Semič;
– društva, krožki in združenja, ki delujejo v Občini Semič na področju kmetijstva,
– Kmetijska svetovalna služba Črnomelj za delo na področju Občine Semič.
6. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj se dodelijo kot subvencije, regresi in premije.
7. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj se dodelijo upravičencem na podlagi:
– javnega razpisa (subvencioniranje realne obrestne mere namenskih kreditov) v skladu s sprejetim pravilnikom;
– javna objave za regrese in premije;
– potrjenega plana akcij kmetijske svetovalne službe;
– sklepov župana ali Komisije za kmetijstvo občine Semič;
– obravnave posameznih vlog v skladu s tem pravilnikom.
Javna objava mora vsebovati:
– namene za katere se dodeljujejo sredstva,
– višina razpisanih sredstev,
– kdo lahko zaprosi za dodelitev sredstev,
– pogoji za pridobitev sredstev z navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi.
8. člen
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja za finance pristojna služba Občinske uprave občine Semič.
V primeru nenamenske porabe sredstev ima pravico zahtevati od koristnika sredstev vračilo sredstev v enkratnem znesku s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi.
II. UKREPI
9. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj so namenjena za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Semič, in sicer za:
– plačila storitev,
– subvencije in regrese v kmetijstvu,
– investicije v kmetijstvu.
10. člen
1. Plačila storitev
Strokovne in izobraževalne naloge kmetijske svetovalne službe
Namen: sredstva so namenjena za izvajanje izobraževanja kmetov, kmečkih žena in podeželske mladine, organiziranje strokovnih seminarjev, predavanj, demonstracij, raziskovalnih nalog ter drugih razvojnih dejavnosti na področju kmetijstva, ki jih izvaja in organizira kmetijska svetovalna služba.
Upravičenci do sredstev so fizične in pravne osebe, ki izvajajo izobraževanja po programu Kmetijske svetovalne službe.
Upravičeni stroški so stroški izvedbe izobraževanj po programu Kmetijske svetovalne službe.
Pogoji za pridobitev sredstev: prošnje vlaga Kmetijska svetovalna služba na sedež Občine Semič. K prošnji mora biti priložen program za posamezno dejavnost in račun stroškov za opravljene storitve po posameznih programih. Maksimalna višina na prejemnika znaša do 100% stroškov izobraževanja.
2. Subvencije, regresi
Urejanje katastra kmetijskih zemljišč
Namen: namen ukrepa je spodbuditi urejanje katastra kmetijskih zemljišč v skladu z dejanskim stanjem – dejanska raba zemljišč.
Upravičenci so kmetje, ki pristopijo k urejanju katastra.
Pogoji za pridobitev sredstev: prosilec vloži prošnjo na sedežu Občine Semič, kateri je potrebno priložiti kopijo odločbe o določitvi nove vrste rabe kmetijskih zemljišč in original račun.
Regresira se do 50% stroškov spremembe vrste rabe zemljišča – ki je v prostorskih aktih opredeljeno kot kmetijsko zemljišče, osnova je račun geodetske uprave ali od njih pooblaščene osebe.
Združevanje kmetijskih zemljišč
Namen: namen ukrepa je spodbuditi združevanje kmetijskih zemljišč v večje zaokrožene enote za lažjo in učinkovitejšo rabo za kmetijske namene.
Upravičenci so kmetje, ki pristopijo k združevanju zemljišč.
Pogoji za pridobitev sredstev: prosilec vloži prošnjo na sedežu Občine Semič, kateri je potrebno priložiti kopijo overjene menjalne pogodbe za kmetijska zemljišča in/ali kopijo potrjenega predloga za vpis v zemljiško knjigo in original račun.
Regresira se do 50% notarskih stroškov in stroškov za vpis v zemljiško knjigo za izvedbo menjalne pogodbe za kmetijsko zemljišče. Najemna pogodba mora biti sklenjena za dobo najmanj 10 let.
Subvencije za ohranitev kulturne krajine
Namen: sredstva so namenjena za spodbujanje setve ajde in obnove visokodebelnih travniških sadovnjakov z namenom ohranitve kulturne krajine kot naravne dediščine.
Upravičenci so kmetje, ki so posejali ajdo in/ali posadili visokodebelna sadna drevesa.
Pogoji za pridobitev sredstev: upravičenec vloži prošnjo na sedežu Občine Semič na osnovi javne objave, v kateri se določijo natančnejši pogoji in višina regresa oziroma subvencije, ki ne sme biti višja od 50% upravičenih stroškov nakupa semena ajde oziroma nakupa sadik visokodebelnih dreves.
Subvencioniranje dela zavarovalne premije za zavarovanje vinogradov in sadovnjakov
Namen: sredstva so namenjena za spodbujanje k zavarovanju vinogradov in sadovnjakov proti pozebi in toči, ki pomenita velik izpad dohodka v panogi vinogradništva in sadjarstva.
Upravičenci so kmetje, ki so sklenili zavarovanje svojih vinogradov in sadovnjakov.
Pogoji za pridobitev sredstev: upravičenec vloži prošnjo na sedežu Občine Semič, kateri predloži originalno zavarovalno polico za zavarovanje vinograda proti pozebi in toči. Krije se do 30% stroška zavarovanja po polici.
Regres za testiranje škropilnic, sejalnic, molznih naprav
Namen: testiranje omogoča optimalno porabo zaščitnih sredstev in s tem manjše onesnaževanje okolja, optimalno uporabo semen, pridelavo kakovostne krme in pridobivanje higiensko neoporečnega mleka.
Upravičenci so pooblaščene organizacije za opravljanje testiranja škropilnic, sejalnic in molznih naprav.
Pogoji za pridobitev sredstev: občina sklene pogodbo za opravljanje testiranja s pooblaščeno organizacijo in ji na podlagi zahtevka in dokazil o opravljenih testiranjih krije do 50% stroškov testiranja.
Regres za osemenjevanje govejih plemenic
Namen: namen ukrepa je zvišati kvalitetni nivo s selekcijo pasem – mlečna proizvodnja in mesne pasme.
Upravičenci so pooblaščene organizacije za opravljanje osemenjevanja krav.
Pogoji za pridobitev sredstev: občina sklene pogodbo za opravljanje osemenjevanja s pooblaščeno organizacijo in ji na podlagi zahtevka in dokazil o opravljenih osemenitvah krije do 50% stroškov osemenitve.
Regres za pripust kobil iz kmečke reje
Namen: namen ukrepa je spodbujati razvoj konjereje.
Upravičenec je pooblaščen oskrbnik žrebca za pripust.
Pogoji za pridobitev sredstev: občina sklene pogodbo za opravljanje pripusta s pooblaščenim oskrbnikom žrebca in mu na podlagi zahtevka in dokazil o opravljenih pripustih krije do 50% stroškov pripusta.
Regres za zdravljenje čebeljih družin
Namen: namen ukrepa je zatiranje bolezni in ohranjanje čebelarstva na področju Občine Semič.
Upravičenec je Čebelarsko društvo Semič.
Pogoji za pridobitev sredstev: Čebelarsko društvo Semič vloži prošnjo na sedežu Občine Semič, kateri priloži originalni račun za uporabljena zdravila. Višina regresa se določi v javni objavi za posamezno leto in ne sme biti višja od 50% stroškov zdravljenja čebel.
Podpora razvoju ekoloških kmetijskih gospodarstev
Namen: namen ukrepa je spodbuditi razvoj ekološkega kmetovanja na kmetijah.
Upravičenci so kmetje, ki so se usmerili v ekološko pridelavo.
Pogoji za pridobitev sredstev: pogoj je, da gre za usmeritev v ekološko pridelavo.
Upravičeni stroški so stroški prijave v ekološko kmetovanje ter stroški rednih kontrol. Upravičenec vloži prošnjo na sedežu Občine Semič, kateri priloži dokument pristojne institucije o usmeritvi v ekološko pridelavo s stroški prijave ter originalen račun izvedbe kontrole. Višina podpore znaša do 100% upravičenih stroškov.
Pospeševanje dela društev in drugih združenj, ki delujejo na področju kmetijstva
Namen: namen ukrepa je podpora za delovanje društev in se dodeljuje na osnovi izvedenih aktivnosti in strokovnosti posameznih aktivnosti. Finančno bo prvenstveno podprto programsko delo društev v kmetijstvu, ki delujejo na območju Občine Semič.
Upravičenci so društva in združenja, ki delujejo na področju kmetijstva.
Upravičeni stroški so stroški seminarjev za usposabljanje članov društev, stroški organizacije prireditev društev, stroški strokovnih izletov članov društev.
Pogoji za pridobitev sredstev: prošnje za dodelitev sredstev vlagajo društva na sedež Občine Semič najkasneje do konca leta za naslednje leto. K prošnji mora biti priloženo poročilo o delu v preteklem letu in plan dela za prihodnje leto.
Sofinancira se do 50% upravičenih stroškov.
3. Investicije
Subvencioniranje obrestne mere kreditov za investicije
Namen: sredstva so namenjena za subvencioniranje obrestne mere za namenska bančna investicijska posojila kmetom, ki bodo na ta način pridobljena sredstva vložili v razvoj in razširitev poslovanja oziroma dejavnosti, in sicer:
– graditev, prenovo in adaptacijo gospodarskih objektov kmetije (upravičeni stroški so gradbena dela);
– nakup in posodobitev opreme (upravičeni stroški so stroški nakupa opreme);
– razširitev in posodobitev ter pridobivanje novih zmožnosti na kmetijah za dopolnilne dejavnosti (upravičeni stroški so gradbena dela za novogradnjo oziroma obnovo kapacitet ter nabava potrebne opreme za stacionarni in izletniški turizem oziroma druge dopolnilne dejavnosti na kmetiji);
– za nakup in urejanje kmetijskih zemljišč ter združevanje parcel (upravičeni stroški so nakup in združevanje zemljišč ter urejanje zemljišč v smislu izboljšave lastnosti tal);
– za programe predelave in trženja (upravičeni stroški so gradbena dela za izgradnjo mlekarnic, sirarnic, sušilnic za sadje oziroma mesne izdelke in ostala potrebna oprema za predelavo mleka, mesa ali sadja).
Pogoji za pridobitev sredstev: za sredstva lahko zaprosijo občani, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na kmetiji, iz katere si plačuje kmečko zavarovanje najmanj en član ali imajo status kmeta in izvajajo investicijo na območju Občine Semič.
Prijava na razpis mora vsebovati:
– kratko predstavitev prosilca;
– poslovni načrt – opis razvojnega programa s pričakovanimi učinki;
– overjeno fotokopijo ali original pogodbe o odobrenem namenskem kreditu za pospeševanja razvoja kmetijstva z amortizacijskim načrtom;
– mnenje posojilodajalca;
– ter drugo, kar se zahteva z javnim razpisom.
Subvencije se prednostno odobrijo prosilcem, ki poleg pogojev, ki jih zahteva banka, v največji meri izpolnjujejo še naslednje kriterije:
– so kmetijski zavarovanci ali imajo status kmeta;
– so kmetje, ki že opravljajo dopolnilno dejavnost na kmetiji, so nasledniki oziroma imajo naslednika;
– kmetje, ki imajo ožjega družinskega člana s kmetijsko oziroma gostinsko izobrazbo;
– ekonomska upravičenost investicije.
Razpis za subvencioniranje obrestne mere za bančne kredite razpiše občinski svet in razpis objavi v sredstvih javnega obveščanja. Iz razpisa mora biti razvidna višina razpisanih subvencij, razpisni pogoji in ostala določila, ki izhajajo iz tega pravilnika.
Subvencionira se do 6 odstotnih točk obrestne mere posojilodajalca.
Melioracije – agromelioracije
Namen: namen ukrepa je usposobiti zemljišča za povečanje proizvodne zmogljivosti in izboljšanje fizikalnih, kemičnih in bioloških lastnosti tal. Dela obsegajo odstranitev skalnih samic, ki na kmetijskih zemljiščih ovirajo obdelavo, planiranje in ravnanje terena, krčenje drevesne zarasti in grmičevja na zemljišču, ureditev poti za dostop na kmetijsko zemljišče, ureditev kraških pašnikov, analiza zemlje.
Upravičenci do sredstev so kmetje, ki izvajajo agromelioracije na svojih zemljiščih ali zemljiščih v zakupu.
Pogoji za pridobitev sredstev: prosilec vloži prošnjo na sedež Občine Semič, kateri mora biti priložena kopija katastrskega načrta s potrdilom lastništva ali zakupu zemljišča.
Ob izvajanju del odstranjevanja skalnih samic je potrebno javiti kmetijski svetovalni službi, ki opravi ogled na terenu in na podlagi tega izdela mnenje. Subvencija za odstranitev skalnih samic se izplača na podlagi dostavljenega originalnega računa za opravljena dela in pozitivnega mnenja kmetijske svetovalne službe. Maksimalna priznana višina stroškov tega urejanja je 260.000 SIT/ha, subvencionira se do 50% upravičenih stroškov izvedenih agromelioracijskih del.
Subvencija za ureditev kraških pašnikov se izplača na podlagi dostavljenega originalnega računa za nabavo materiala za ograjo minimalno 0,5 ha pašnih površin v višini v višini do 50% upravičenih stroškov od priznane višine stroškov 60.000 SIT/ha.
Subvencija za analizo zemlje se izplača na podlagi dostavljenega originalnega računa v višini do 50% stroškov analiz.
Subvencija za krčenje drevesne zarasti in grmičevja se izplača v višini do 50% upravičenih stroškov opravljenih ur od priznane višine stroškov 60.000 SIT/ha.
Investicije in tehnološke posodobitve v kmetijstvu
Namen: namen ukrepa je spodbuditi investicije in tehnološke posodobitve na kmetijah na območju s težjimi pridelovalnimi pogoji.
Upravičenci so kmetje na območju s težjimi pridelovalnimi pogoji. Prednost imajo kmetije, ki so vključene v projekt CRPOV.
Pogoji za pridobitev sredstev: pogoj je, da gre za ustvarjanje gospodarsko stabilne kmetije. Upravičenec vloži prošnjo na sedežu Občine Semič, s priloženim programom razvoja kmetije, katerega potrdi kmetijska svetovalna služba, ki poda tudi svoje mnenje. Upravičeni stroški so gradbena dela in oprema za posodobitev.
Višina podpore znaša do 150.000 SIT/kmetijo. Skupna interventna sredstva ne smejo presegati 50% upravičenih stroškov.
Nove tehnologije
Namen: namen ukrepa je spodbujanje nakupa specialne mehanizacije za potrebe kmetijstva.
Upravičenci so kmetje, ki so izvedli nakup specialne mehanizacije za potrebe kmetijstva.
Pogoji za pridobitev sredstev: prošnjo vlaga upravičenec na sedežu Občine Semič, kateri priloži originalni račun oziroma potrdilo o nakupu ter mnenje kmetijske svetovalne službe. Regresira se do 30% nabavne vrednosti mehanizacije.
Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Namen: namen ukrepa je pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti, strukturnih sprememb v kmetijstvu, konkurenčne usposobitve kmetijskih proizvajalcev, pomoč pri promocijah in sejmih ter širitev obstoječih ali novih dejavnosti, kot so: turizem na kmetiji, predelava in prodaja kmetijskih pridelkov, ki temelje na lastni proizvodnji, domača obrt, predelava sadja in zelenjave ipd.
Upravičenci so kmetje, ki izpolnjujejo z zakonom predpisane pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Upravičeni stroški so stroški promocij in sejmov, pri turizmu gradbena dela in oprema, nabava opreme za opravljanje dopolnilnih dejavnosti (peka kruha, sušenje sadja, sušenje mesa, predelava mleka), stroški materiala za opravljanje domače obrti (pletenje košar, izdelovanje spominkov), nabava opreme za predelavo sadja in zelenjave.
Pogoji za pridobitev sredstev: sredstva v višini do 30% upravičenih stroškov investicije lahko pridobijo upravičenci z vložitvijo prošnje na sedežu Občine Semič na osnovi javne objave. Prošnji mora biti priloženo mnenje kmetijske svetovalne službe o pomenu uvajanja nove dejavnosti in originalne račune za nakup ali opravljeno delo vezano na naložbo ter druga dokazila o plačilu računov; če gre za gradnjo, je potrebno priložiti tudi gradbeno dovoljenje ali odločbo o priglasitvi del. Prednost imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost.
11. člen
Komisija za kmetijstvo Občine Semič po sprejetju proračuna Občine Semič za proračunsko leto na podlagi le-tega pripravi javni razpis v skladu s 7. členom tega pravilnika, s katerim se določi vrsta regresa oziroma premije in višina razpoložljivih sredstev za posamezni regres oziroma premijo za posamezno leto.
12. člen
V primeru morebitnega ostanka predvidenih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva za posamezno vrsto subvencije ali investicije se le-ta namenijo v druge namene, določene v skladu z določbami tega pravilnika, o čemer odloča župan v skladu s odlokom o proračunu in s soglasjem komisije za kmetijstvo.
III. KONČNE DOLOČBE
13. člen
Vsak prejemnik pomoči mora podpisati klavzulo o kumulaciji pomoči. Klavzula obsega izjavo upravičenca, da za posamezen namen ni pridobil sredstev državnega proračuna ali mednarodnih virov, oziroma koliko sredstev je že pridobil.
Pri dodelitvi pomoči je potrebno upoštevati, da se le-ta lahko dodeli, če pomeni vzpodbudo za izvedbo projekta oziroma je zanj nujno potrebna.
Investicije, za katere se dodeljujejo sredstva ne smejo biti pričete pred 1. januarjem tekočega leta, razen za investicije, ki jih je zaradi sezone del potrebno pričeti že prej oziroma se investicija izvaja v več fazah. Podana mora biti ocena možnosti preživetja s strani Kmetijsko svetovalne službe.
Skupna višina prejetih sredstev iz naslova dotacij in subvencij obrestne mere ne sme presegati 40% upravičenih stroškov investicije, oziroma 50% na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijstvo. V primeru, da investicije izvaja mlad kmet v obdobju 5 let po ustanovitvi oziroma prevzemu kmetije, je višina pomoči 45% upravičenih stroškov investicije oziroma 55% na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijstvo.
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi. Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o uporabi finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Semič (Uradni list RS, št. 36/02).
Št. 320-01-03/2002-3
Semič, dne 19. julija 2002.
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.

AAA Zlata odličnost