Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002

Kazalo

3509. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta rekreacijski center "na Golovcu", stran 8213.

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 27. člena statuta Mestne občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta rekreacijski center »na Golovcu«
I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta rekreacijski center »Na Golovcu«, ki ga je pod št. 49/2002 izdelal Korpnik Nande s.p., arhitekt, Trubarjeva 3, Celje. Spremembe in dopolnitve ZN so v skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 86/01).
II
Osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta obravnava zidavo stanovanjsko poslovnega objekta in pripadajočo zunanjo ureditev
III
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta rekreacijski center »Na Golovcu se prične tretji dan od objave v Uradnem listu RS na sedežu Mestne četrti Gaberje in v prostorih Mestne občine Celje, na Zavodu za planiranje in izgradnjo, Celje ter traja 30 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Zavod za planiranje in izgradnjo, Celje. O datumu in kraju javne obravnave bo mestna četrt obveščena naknadno. O pričetku in trajanju javne razgrnitve osnutka in o času javne obravnave mora mestna četrt na primeren način obvestiti krajane.
IV
V petih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni organ mestne četrti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se mestna četrt strinja z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu Mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati tretji dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-12/2002- 8
Celje, dne 1. avgusta 2002.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost