Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002

Kazalo

3569. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Sevnica za leto 2002, stran 8293.

Na podlagi uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00) in 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00) je Občinski svet občine Sevnica na 35. redni seji dne 31. 7. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Sevnica za leto 2002
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, namen in postopek za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Sevnica.
Sredstva se dodeljujejo na podlagi razpisa, ki ga na osnovi sklepa Občinskega sveta občine Sevnica objavi župan Občine Sevnica.
2. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva Občine Sevnica se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
Podrobno razdelitev sredstev na podlagi predhodnega mnenja odbora za malo gospodarstvo in turizem določi župan po sprejetju proračuna za tekoče leto.
3. člen
Upravičenci do sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva so:
– samostojni podjetniki,
– mala podjetja,
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za priglasitev statusa samostojnega podjetnika,
– podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis v sodni register.
Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za majhna in srednje velika podjetja iz 6. člena uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00). Pri podjetnikih posameznikih se ti pogoji smiselno upoštevajo.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja ter poslovni prostori morajo biti na območju Občine Sevnica.
4. člen
Sklep o razpisu za subvencioniranje realne obrestne mere, za svetovalne storitve in promocijo izdelkov in storitev MSP sprejme Občinski svet občine Sevnica. Na osnovi tega sklepa objavi župan Občine Sevnica razpis na običajni način.
5. člen
Finančna sredstva za razvoj malega gospodarstva se bodo dodeljevala v obliki nepovratnih sredstev.
6. člen
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli finančni ukrep navajal neresnične podatke ali sredstva uporabil za drug namen, jih mora vrniti z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
II. UKREPI
7. člen
Ukrepi za pospeševanje razvoja malega gospodarstva so:
1. Subvencioniranje realne obrestne mere za dodeljevanje kreditov
Namen:
– materialne in nematerialne investicije.
Pogoji:
– v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju, sklenjeno med Občino Sevnico in posojilojemalcem,
– subvencijo realne obrestne mere lahko pridobijo prosilci, ki imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev,
– minimalni znesek posojila je 1,000.000 SIT,
– investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti v Občini Sevnica vsaj 5 let po njenem zaključku,
– posojila odobrena v tekočem letu.
Višina:
– višina subvencioniranja realne obrestne mere znaša do 2 odstotni točki,
– doba subvencioniranja za odobreno posojilo je do tri leta,
– višina pomoči ne sme presegati 55% upravičenih stroškov investicije.
Upravičeni stroški:
– strošek nakupa, urejanja in opremljanja zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov,
– strošek nakupa, graditve in adaptacije poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost,
– strošek nakupa opreme in generalne obnove obstoječe opreme.
2. Promocija izdelkov in storitev malih in srednjih podjetij (msp)
Namen:
– sodelovanje podjetnikov in obrtnikov na sejmih v tujini in doma, da se predstavijo potencialnim kupcem z gospodarskimi subjekti in izdelki,
– možnost za začetek novih poslov,
– organizirana predstavitev širšemu krogu.
Pogoji:
– na podlagi razpisa za MSP, ki se bodo udeležila sejmov v tujini in doma,
– zahtevani pogoji:
– občina bo sofinancirala stroške najetja, postavitve in delovanja stojnice ob predložitvi potrebnih dokazil.
Višina:
– v višini do 50% upravičenih stroškov,
Upravičeni stroški:
– strošek najetja, postavitve in delovanja stojnice pri prvi udeležbi na določenem sejmu.
3. Svetovalne storitve
Namen:
– svetovalne storitve MSP v fazi rasti,
– svetovanje podjetnikom pri pripravi programov povezovanja, vzpostavljanja skupnih razvojnih funkcij, internacionalizacija in tehnološki razvoj.
Pogoji:
– na podlagi izbranega izvajalca, ki bo opravljal svetovalne storitve, se sklene pogodba z občino, v kateri bodo določeni pogoji sofinanciranja stroškov:
– poročilo izvajalca o opravljenih storitvah,
– ustrezna potrebna dokazila,
– izbrani izvajalec mora podati izjavo, da za isti namen ni prejel sredstev iz državnih ali mednarodnih virov.
Višina pomoči:
– v višini do 50% upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški:
– stroški svetovalnih storitev enkratnega značaja.
III. KONČNE DOLOČBE
8. člen
Zgornje višine intenzivnosti pomoči po tem pravilniku veljajo ne glede na to, iz katerih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.
Prejemnik sredstev poda izjavo, da za določen namen ni dobil državne pomoči oziroma če jo je, kolikšen delež je že dobil iz drugih virov.
9. člen
Do subvencij po tem pravilniku niso upravičena podjetja v težavah. Subvencijo je možno dodeliti le v primeru, kadar ta predstavlja spodbudo za izvedbo projekta oziroma je zanj nujno potrebna.
10. člen
Namenskost porabe subvencij, pridobljenih pod pogoji tega pravilnika preverja oddelek za gospodarske dejavnosti in oddelek za finance Občine Sevnica. V primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev je prejemnik subvencijo dolžan vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja se od 1. januarja dalje.
Z dnem objave tega pravilnika preneha veljati pravilnik o dodeljevanju posojil iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Sevnica in o dodeljevanju sredstev za subvencioniranje realne obrestne mere, ki ga je Občinski svet občine Sevnica sprejel na seji dne 29. 3. 1995, številka 40300-0043/95.
Št. 31301-0009/02
Sevnica, dne 31. julija 2002.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost