Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002

Kazalo

3556. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Murska Sobota, stran 8258.

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), 17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99 in 52/01) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 20. 6. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Murska Sobota
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa upravičence, pogoje, kriterije in postopke za uvedbo in izvajanje posameznih ukrepov in namenov za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Murska Sobota.
2. člen
Za uresničevanje ciljev pospeševanja in razvoja kmetijstva v Mestni občini Murska Sobota se finančna sredstva dodeljujejo kot subvencije iz II. poglavja in v obliki subvencionirane realne obrestne mere investicijskih kreditov iz III. poglavja tega pravilnika, v višini kot so zagotovljena s proračunom Mestne občine Murska Sobota.
II. SUBVENCIJE V KMETIJSTVU
3. člen
Za uresničevanje ciljev pospeševanja in razvoja kmetijstva v Mestni občini Murska Sobota se sredstva namenijo za naslednje ukrepe:
– subvencioniranje zdravstvenega varstva živali;
– subvencioniranje nakupa hladilne tehnike;
– subvencioniranje analiz v živinoreji in poljedelski proizvodnji;
– subvencioniranje nakupa kmetijskih zemljišč;
– pospeševanje društvene dejavnosti;
– izvajanje različnih programov in projektov v kmetijstvu;
– sofinanciranje strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj na področju kmetijstva;
– subvencioniranje zavarovanja posevkov in plodov;
– subvencioniranje testiranja škropilnih naprav.
4. člen
1. Zdravljenje mastitisa
Namen: kakovostnejša proizvodnja mleka.
Predmet podpore je financiranje stroškov vzorčenja, zdravljenja in laboratorijskih preiskav. Sredstva se ne dodelijo za pokrivanje tistega dela stroškov, ki je bil povrnjen s strani zavarovalnice.
Upravičenci so fizične osebe s stalnim prebivališčem in opravljanjem kmetijske dejavnosti v Mestni občini Murska Sobota.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– subvencija se uveljavlja na podlagi zahtevka in predložitve plačanega računa, izstavljenega s strani organizacije pooblaščene za izvajanje javne veterinarske službe.
Delež dodeljenih sredstev znaša do 100% vrednosti plačanega računa za opravljeno storitev.
2. Nakup hladilne tehnike
Namen: izboljšanje kvalitete mleka.
Subvencijo uveljavljajo fizične osebe s stalnim prebivališčem in opravljanjem kmetijske dejavnosti v Mestni občini Murska Sobota.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– pozitivno pisno strokovno mnenje Pomurskih mlekarn;
– uveljavlja se na podlagi zahtevka in predložitve plačanega računa o nakupu.
Delež dodeljenih sredstev znaša do 20% vrednosti nakupa oziroma največ do višine 200.000 SIT na hladilno napravo.
3. Kemična analiza vzorcev zemlje in krme
Namen: povečanje kvalitete pridelovanja in zmanjšanje obremenjevanja okolja ter bolj uravnotežena sestava krmnih obrokov za živali.
Subvencijo uveljavljajo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Mestni občini Murska Sobota.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– uveljavlja se na podlagi zahtevka in predložitve plačanega računa, izstavljenega s strani pooblaščene ustanove, ki je opravila analizo.
Delež dodeljenih sredstev znaša do 50% vrednosti plačanega računa za opravljeno analizo.
4. Nakup kmetijskih zemljišč
Namen: zaokroževanje zemljišč posameznih kmetijskih gospodarstev in racionalizacija kmetovanja.
Sofinanciranje uveljavljajo fizične osebe s stalnim prebivališčem in opravljanjem kmetijske dejavnosti v Mestni občini Murska Sobota.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– kupljeno kmetijsko zemljišče mora biti večje od 0,5 ha ali predstavljati zaokrožitev oziroma povečanje obdelovalnega kosa istega kmetijskega gospodarstva nad skupno površino 0,5 ha in se uporabljati za intenzivno kmetijsko pridelavo;
– kupljeno kmetijsko zemljišče mora upravičenec obdržati še najmanj 10 let po prejemu sredstev;
– med upravičencem in Mestno občino Murska Sobota se sklene pogodba, s katero se določijo medsebojne pravice in obveznosti;
– uveljavlja se na podlagi zahtevka, overjene kupoprodajne pogodbe in kopije katastrskega načrta.
Delež dodeljenih sredstev znaša do 10% vrednosti kupnine.
5. Pospeševanje društvene dejavnosti in izvajanje različnih programov in projektov v kmetijstvu
Namen: podpora organizirani dejavnosti na področju kmetijstva in podpora izvajanju različnih programov oziroma projektov v kmetijstvu.
Pogoji za pridobitev sredstev:
a) sofinanciranje delovanja društev s področja kmetijstva uveljavljajo društva, ki imajo sedež na območju Mestne občine Murska Sobota:
– uveljavljajo pravne osebe, registrirane v skladu s predpisi, ki urejajo društva;
– delovati morajo na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi;
– uveljavlja se na podlagi pisnih zahtevkov z utemeljitvijo zahteve oziroma predložitvijo programa dela za tekoče leto.
Delež dodeljenih sredstev znaša do 50% upravičenih stroškov izkazanih na podlagi priznane vrednosti programov društev.
b) sofinanciranje izvajanja različnih programov oziroma projektov v kmetijstvu uveljavljajo pravne in fizične osebe s sedežem oziroma s stalnim prebivališčem v Mestni občini Murska Sobota:
– uveljavlja se na podlagi pisnih zahtevkov s predložitvijo programa oziroma projekta in utemeljitvijo zahteve.
Delež dodeljenih sredstev znaša do 50% upravičenih stroškov izkazanih na podlagi priznane vrednosti programov in/ali na podlagi predložitve plačanih računov.
6. Izobraževanje kmetov za potrebe kmetijstva
Namen: spodbujanje uvajanja novih znanj in novih tehnologij kmetijske proizvodnje ter izboljšanje kvalitete življenja na podeželju.
Sofinanciranje uveljavljajo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Mestni občini Murska Sobota. Sredstva se ne dodelijo za tečaje in programe, ki se izvajajo v okviru rednega izobraževanja.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– izobraževanje mora biti namenjeno strokovnemu izpopolnjevanju in izobraževanju, ki uvaja nova znanja povezana s kmetijstvom;
– sofinancirana so izpopolnjevanja in izobraževanja, ki jih izvajajo za to pooblaščene oziroma registrirane ustanove;
– uveljavlja se na podlagi zahtevka, dokazila o plačilu udeležbe na izobraževanju in kopije potrdila o uspešno opravljenem izobraževanju.
Delež dodeljenih sredstev znaša do 50% vrednosti izobraževanja oziroma največ do višine 100.000 SIT na izobraževanje.
7. Subvencioniranje zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov
Namen: zavarovanje pred morebitnimi posledicami elementarnih nesreč.
Upravičenci do subvencije so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Mestni občini Murska Sobota.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– v imenu upravičenca uveljavlja subvencijo zavarovalnica, s katero ima upravičenec sklenjeno zavarovanje za zavarovanje posevkov in plodov;
– dodatni popust zavarovalnice v višini vsaj polovice procentualnega zneska, ki ga subvencionira občina;
– med zavarovalnico in Mestno občino Murska Sobota se sklene pogodba o poslovnem sodelovanju;
– uveljavlja se na podlagi zahtevka in dokazila o sklenjenem zavarovanju oziroma predloženega seznama upravičencev, s katerega je razvidna premija in subvencionirani del za posameznega upravičenca.
Delež dodeljenih sredstev znaša do 30% višine zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov.
8. Testiranje škropilnih naprav
Namen: spodbujanje naravi prijaznejšega kmetovanja.
Subvencionira se testiranje ustreznih in tehnično dovoljenih škropilnih naprav.
Upravičenci do subvencije so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Mestni občini Murska Sobota.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– sofinanciranje se uveljavlja na podlagi zahtevka, predloženega plačanega računa o opravljenem testiranju, ki ga izda za testiranje pooblaščena ustanova, in potrdila, iz katerega je razvidno, da je naprava usposobljena za delo.
Delež dodeljenih sredstev znaša do 50% plačanega računa za testiranje.
III. SUBVENCIONIRANJE REALNE OBRESTNE MERE INVESTICIJSKIH KREDITOV V KMETIJSTVU
5. člen
Za investicije v kmetijstvu se subvencionira realna obrestna mera kreditov. Ta oblika pomoči se lahko dodeli, če pomeni vzpodbudo za izvedbo projekta oziroma je zanj nujno potrebna. Cilj te subvencije je stimuliranje kmetov k investicijam v posodabljanje kmetij in optimizacijo kmetijske proizvodnje. Začetek investicije mora biti v tekočem letu.
6. člen
Subvencionira se realna obrestna mera za najete investicijske kredite za naslednje namene:
1. novogradnja, obnova hlevov in nakup pripadajoče hlevske opreme za rejo govedi;
2. novogradnja, obnova hlevov in nakup hlevske opreme za rejo prašičev;
3. izgradnja objektov za rejo drobnice, perutnine, kuncev, konj in proizvodnjo gob;
4. izgradnja objektov za vrtnarsko pridelavo;
5. izgradnja skladiščnih kapacitet;
6. nakup specialne mehanizacije;
7. izgradnja objektov in nakup opreme za opravljanje dopolnilnih dejavnosti.
Upravičeni stroški za posamezne namene:
1. račun za pripravljalna dela, projektno dokumentacijo, izvedbena dela in nabavo opreme;
2. račun za pripravljalna dela, projektno dokumentacijo, izvedbena dela in nabavo opreme;
3. račun za pripravljalna dela, projektno dokumentacijo, izvedbena dela in nabavo opreme;
4. račun za pripravljalna dela, projektno dokumentacijo, izvedbena dela in nabavo opreme;
5. račun za pripravljalna dela, projektno dokumentacijo, izvedbena dela in nabavo opreme;
6. račun o nakupu specialne mehanizacije;
7. račun za pripravljalna dela, projektno dokumentacijo, izvedbena dela in nabavo opreme.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– predložiti se mora kratek opis investicije z osnovnimi podatki o investiciji, vključujoč ekonomsko upravičenost investicije, oceno možnosti obstoja kmetijskega gospodarstva ter poklicne sposobnosti in zmožnosti upravičenca;
– pri investicijah v vrednosti nad 3.000.000 SIT se zahteva poslovni načrt v skladu z metodologijo Kmetijske svetovalne službe Slovenije;
– v primeru, da je upravičenec s.p. ali pravna oseba, mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti;
– predložiti se mora uradni predračun oziroma račun za izvedena dela oziroma opravljen nakup;
– predložiti se mora mnenje kmetijske svetovalne službe o upravičenosti investicije;
– predložiti se mora sklep oziroma pogodba z banko ali drugo finančno organizacijo o odobritvi posojila;
– izjavo vlagatelja, da za isti namen ni pridobil javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije;
– pri graditvi oziroma obnovi objektov je potrebno:
– predložiti gradbeno dokumentacijo oziroma ustrezna dovoljenja;
– predložiti ekološko poročilo kmetijske svetovalne službe,
– pri investiciji v nakup specialne mehanizacije:
– predložiti se mora prospekt s tehnično dokumentacijo;
– upoštevajo se samo vloge za nakup nove mehanizacije.
7. člen
Upravičenci do sredstev za subvencioniranje realne obrestne mere investicijskih kreditov so:
– fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost;
– pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost z največ 30 zaposlenimi.
Stalno prebivališče oziroma sedež pravne osebe mora biti na območju Mestne občine Murska Sobota.
8. člen
Sredstva za subvencioniranje realne obrestne mere lahko pridobi upravičenec, ki ima med viri financiranja zagotovljenih najmanj:
– 35% lastnih sredstev predračunske vrednosti investicije, če je investicija namenjena za nov proizvodni program na kmetiji;
– 50% lastnih sredstev predračunske vrednosti investicije, če je investicija namenjena v širitev dejavnosti.
9. člen
Višina subvencije realne obrestne mere investicijskih kreditov lahko znaša največ 5% in se določi z vsakokratnim razpisom ukrepa.
10. člen
Med banko, upravičencem in Mestno občino Murska Sobota se sklene tripartitna pogodba, s katero se določijo medsebojne pravice in obveznosti.
IV. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
11. člen
Upravičenci uveljavljajo pravico do finančnih sredstev na podlagi in pod pogoji določenimi s tem Pravilnikom in s vsakokratnim razpisom Mestne občine Murska Sobota, ki mora vsebovati:
1. Za subvencije v kmetijstvu:
– ukrepe za katere se dodeljujejo sredstva,
– višino subvencije za posamezni ukrep,
– pogoje za pridobitev sredstev,
– upravičence, ki lahko zaprosijo za sredstva,
– upravičene stroške,
– rok za vložitev zahtevkov in
– navedbo dokumentacije, ki jo mora upravičenec priložiti.
2. Za subvencioniranje realne obrestne mere investicijskih kreditov:
– razpisano skupno vrednost kreditov s subvencionirano realno obrestno mero,
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva in pogoje za dodelitev sredstev,
– navedbo upravičencev, ki lahko zaprosijo za sredstva,
– upravičene stroške investicije,
– dobo vračanja kredita,
– višino subvencije realne obrestne mere,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti k vlogi,
– rok za vložitev vlog in
– rok, v katerem bodo prosilci obveščeni o odločitvi.
12. člen
Sklep o razpisu o uvedbi ukrepov za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Murska Sobota sprejme Mestni svet mestne občine Murska Sobota na predlog Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem. Razpis se objavi v sredstvih javnega obveščanja.
13. člen
Delež subvencioniranja in sofinanciranja posameznih ukrepov iz tega pravilnika se določi v razpisu.
14. člen
Postopek javnega razpisa o uvedbi ukrepov za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Murska Sobota vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Komisija šteje pet članov.
15. člen
Upravičenec lahko pridobi sredstva za isto investicijo samo iz enega ukrepa po tem pravilniku.
Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za isti namen, kot ga navaja na vlogi za pridobitev sredstev po tem pravilniku, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.
16. člen
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v razpisu. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov finančnih sredstev. O upravičenosti do dodelitve sredstev odloči župan.
17. člen
Sredstva po tem pravilniku se dodelijo v nepovratni obliki. Dodeljujejo se do izkoriščenosti sredstev oziroma najkasneje do končnih datumov za uveljavljanje finančnih sredstev, ki bodo za posamezen ukrep navedeni v razpisu.
18. člen
Namensko porabo sredstev in zaključek investicije preverja strokovna komisija. V primeru nenamenske porabe sredstev mora prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva uveljavitve subvencije do dneva vračila sredstev, in sicer:
– če so bila sredstva delno ali v celoti nenamensko uporabljena,
– če se ugotovi, da je upravičenec pri pridobitvi sredstev na zahtevkih navajal neresnične podatke.
V. KONČNA DOLOČBA
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju sredstev za subvencioniranje kmetijske pridelave in preskrbe hrane iz proračuna v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 34/96 in 43/98).
Št. 32001-2/02
Murska Sobota, dne 20. junija 2002.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

AAA Zlata odličnost