Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002

Kazalo

3517. Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Dolenjske Toplice, stran 8217.

Na podlagi 17. statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dolenjske Toplice na 27. redni seji dne 25. 7. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o subvencioniranju obrestne mere za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Dolenjske Toplice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek za subvencioniranje obrestne mere iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Dolenjske Toplice.
2. člen
Za subvencijo obrestne mere lahko zaprosijo gospodarske družbe, ustanovljene v sladu z zakonom o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: družbe), ki morajo izpolnjevati pogoje iz 6. člena uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00).
Pri podjetnikih posameznikih se ti pogoji smiselno upoštevajo. Do pomoči po tem pravilniku niso upravičene družbe, ki so v težavah, v postopku prisilne poravnave, v stečaju ali likvidaciji.
3. člen
Sredstva so namenjena družbam iz prvega odstavka 2. člena, ki bodo v skladu s posojilno pogodbo banke, pridobljena sredstva vložili v tekočem letu, v razvoj in razširitev poslovanja v Občini Dolenjske Toplice, in sicer za naslednje namene:
– graditev, nakup zemljišča, zgradb in opreme – osnovnih sredstev,
– investicije v osnovna sredstva za ustanovitev novega ali razširitev obstoječega podjetja,
– spremembe proizvodnega procesa ali proizvoda in investicije v osnovna sredstva podjetja v obliki prevzema podjetja, ki je prenehalo delovati, ali bi drugače prenehalo delovati.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja, poslovnih prostorov oziroma mesto investicije prosilca mora biti na območju Občine Dolenjske Toplice.
Prednost pri dodelitvi subvencije ima tisti prosilec, ki v zadnjih treh letih ni prejel subvencije.
4. člen
Višina pomoči za namen spodbujanja obrti in malega gospodarstva ne sme presegati 55% upravičenih stroškov investicije. Zgornja meja višine pomoči velja ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.
Prejemnik poda izjavo, da za določen namen – projekt ni dobil državne pomoči oziroma če jo je, kolikšen del je že dobil iz drugih virov.
Pomoč je možno dodeliti v primeru, kadar ta predstavlja spodbudo za izvedbo projekta oziroma je zanj nujno potrebna.
II. POGOJI ZA DODELITEV SUBVENCIJE
5. člen
Subvencije se dodeljujejo za naslednje vrste upravičenih stroškov:
– stroški materialnih investicij, kot so stroški nakupa opreme, zemljišč, zgradb,
– stroški nematerialnih investicij (stroški nakupa, patentov, licenc),
– stroški svetovanja,
– stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice na sejmih in razstavah (samo za prvi nastop na določenem sejmu ali razstavi).
6. člen
Iz sredstev občinskega proračuna se subvencionira realna obrestna mera, ki znaša največ 4,5 odstotnih točk, glede na sprejeta sredstva v proračunu in število prosilcev. Višina subvencije se določi na podlagi amortizacijskega načrta.
Subvencija obrestne mere iz občinskega proračuna se lahko vloži za bančna posojila, ki ne presegajo 35% predračunske vrednosti investicije prosilca. Prosilec mora podati izjavo, da ima najmanj 30% zagotovljenih lastnih sredstev in druge vire za preostali znesek investicije.
7. člen
Prosilec lahko zaprosi za subvencijo obrestne mere za posojila, katerih vrednost naložbe ne presega 40 mio SIT, ki jih odobrijo pristojne bančne institucije in ustrezajo namenom iz tega pravilnika, z rokom vračanja največ 5 let.
8. člen
Sredstva za subvencioniranje obrestne mere se dodelijo v enkratnem znesku direktno na račun prejemniku subvencije, ta pa je dolžan finančni instituciji, ki mu je odobrila kredit, tekoče poravnavati obresti, ves čas odplačevanja kredita.
III. POSTOPEK ZA DODELITEV SUBVENCIJE
9. člen
Občina Dolenjske Toplice vsako leto po sprejetem proračunu v skladu s pravilnikom o subvencioniranju obresti za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva objavi razpis v Glasilu Občine Dolenjske Toplice oziroma na krajevno običajen način.
Rok za vložitev se šteje od dneva objave.
Razpis mora vsebovati:
1. skupen znesek sredstev, namenjenih v sprejetem občinskem proračunu za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva,
2. namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
3. subjekte, ki lahko zaprosijo za subvencijo,
4. pogoje, za pridobitev subvencije,
5. rok za vložitev prošenj, ki ne sme biti krajši od 30 dni od dneva objave,
6. obdobje, v katerem morajo biti sklenjene posojilne pogodbe,
7. potrebno dokumentacijo za prijavo na javni razpis.
10. člen
Prosilec mora ob prijavi na javni razpis predložiti naslednjo dokumentacijo:
– investicijski program ali poslovni načrt,
– predračun za celotno investicijsko vrednost,
– dokazilo o registraciji samostojnega podjetnika oziroma družbe oziroma dokazilo o postopku pridobivanja dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma registracije na sodišču,
– samostojni podjetniki ali družbe predložijo bilanco stanja in bilanco uspeha za preteklo leto in polletno poročilo o poslovanju, če je razpis objavljen v drugi polovici leta,
– samostojni podjetniki predložijo potrdilo o plačanih prispevkih in davkih, družbe pa BON 2,
– sklep banke ali drugega posojilodajalca (ali pogodba, če je že sklenjena) o odobritvi posojila ter amortizacijski načrt,
– če gre za nakup poslovnih prostorov in opreme, kupoprodajno pogodbo, predračun ali račun,
– če gre za gradnjo poslovnih prostorov, gradbeno dovoljenje, predračun ali račun,
– druge podatke ali dokumente, če se določijo v razpisu.
11. člen
Prijavo za subvencijo s prilogami vložijo prosilci na sedežu Občine Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 8.
Prijavo prouči posebna komisija, imenovana s strani župana Občine Dolenjske Toplice. Komisija pripravi predlog razdelitve sredstev, o dodelitvi sredstev pa odloča župan s sklepom.
Sklep se posreduje vsem prosilcem najkasneje v osmih dneh po sprejemu odločitve. Med prejemnikom subvencije in Občino Dolenjske Toplice se sklene ustrezna pogodba.
12. člen
Namensko porabo kreditov, za katere se subvencionira obrestna mera ter izvajanje določil pogodbe preverja Občinska uprava občine Dolenjske Toplice.
Prejemnik subvencije mora po končanem investiranju oziroma najkasneje v roku šestih mesecev po sklenitvi pogodbe o subvenciji obrestne mere, podati pisno vsebinsko in finančno poročilo o namenski porabi posojila, občinski upravi Občine Dolenjske Toplice. Finančni del mora temeljiti na finančno-knjigovodski dokumentaciji.
V primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev je prejemnik subvencijo dolžan vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 313/765/02-01
Dolenjske Toplice, dne 25. julija 2002.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

AAA Zlata odličnost