Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002

Kazalo

3566. Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Semič, stran 8287.

Na podlagi 10. in 11. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 37/99, 67/01 in 23/02) je Občinski svet občine Semič na 31. redni seji dne 18. 7. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Semič
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in postopek za dodeljevanje sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Semič, in sicer za subvencioniranje obrestne mere namenskih kreditov, dodeljenih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Semič ter za prodajo zemljišč za gradnjo poslovnih objektov. Sredstva se dodeljujejo na podlagi razpisa občinskega sveta.
SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE
2. člen
Subvencioniranje obrestnih mer je namenjeno za namenske kredite enotam malega gospodarstva, ki delujejo kot samostojni podjetniki posamezniki ali kot podjetje v zasebni lasti, ki bodo na ta način pridobljena sredstva vložili v razvoj in razširitev poslovanja oziroma dejavnosti, in sicer:
– nakup, graditev, prenovo in adaptacijo poslovnih prostorov, vezano na novo investicijo;
– nakup opreme za opravljanje dejavnosti;
– odpiranje delovnih mest, povezanih z ustanavljanjem novih enot malega gospodarstva;
– nakup opreme, ki je povezana z uvajanjem sodobnih tehnologij v enote malega gospodarstva.
Upravičeni stroški so stroški nakupa poslovnih prostorov, gradbena dela, nabavna vrednost opreme, stroški plač za novoodprta delovna mesta, ki morajo biti ohranjena minimalno pet let.
3. člen
Za sredstva lahko zaprosijo naslednji prosilci:
– podjetnik posameznik,
– podjetje v zasebni in mešani lasti z do 50 zaposlenimi,
– občani, ki so pri pristojnem državnem upravnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma na pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register, da izpolnjujejo pogoje za pridobitev uporabnega dovoljenja za opravljanje dejavnosti; izvajanje subvencioniranja se prične po predložitvi izdanega uporabnega dovoljenja.
Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za majhna podjetja iz 6. Člena Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00). Pri podjetnikih posameznikih se ti pogoji smiselno upoštevajo.
Pogoj za odobritev subvencije je, da je sedež firme in poslovni prostori na področju Občine Semič in da je kraj investicije na območju Občine Semič.
4. člen
Subvencije se prednostno odobrijo prosilcem, ki poleg ostalih pogojev, v največji meri izpolnjujejo še naslednje kriterije:
– razširjajo obseg poslovanja in odpirajo nova delovna mesta v proizvodnih in storitvenih dejavnostih;
– ustanavnljajo nove proizvodne in storitvene zmogljivosti in ustvarjajo možnosti za nove zaposlitve;
– da je naložba usmerjena v doseganje višje kvalitete proizvodov in storitev ter zagotavlja ekološko neoporečen delovni proces;
– zagotavlja boljšo oskrbo občanov.
5. člen
Razpis za subvencioniranje obrestne mere za bančne kredite razpiše občinski svet in razpis objavi v sredstvih javnega obveščanja. Iz razpisa mora biti razvidna višina razpisanih subvencij, razpisni pogoji in ostala določila, ki izhajajo iz tega pravilnika.
6. člen
Prijava na razpis mora vsebovati:
– kratko predstavitev prosilca;
– poslovni načrt – opis razvojnega programa s pričakovanimi učinki;
– dokazilo o registraciji obrtnika, samostojnega podjetnika oziroma družbe; dokazilo o začetem postopku pridobivanja dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma registracije na sodišču oziroma
– overjeno fotokopijo ali original pogodbe o odobrenem namenskem kreditu za pospeševanje razvoja malega gospodarstva;
– mnenje posojilodajalca;
– ter drugo, kar se zahteva z javnim razpisom.
7. člen
Vlogo za odobritev subvencije vložijo prosilci v tajništvu občine v roku, ki je določen v razpisu.
8. člen
Višina subvencioniranja obrestne mere se določi z vsakokratnim letnim razpisom v skladu s proračunskimi možnostmi in ne presega 6 odstotnih točk obrestne mere posojilodajalca.
9. člen
Vloge za subvencioniranja obrestne mere obravnava komisija za dodeljevanje sredstev, ki jo imenuje župan za mandatno dobo župana.
Komisija pripravi predlog županu o dodelitvi sredstev.
Župan odloči o dodelitvi sredstev s sklepom, ki ga posreduje prosilcem najkasneje v 8 dneh.
10. člen
Posamezno komisijo za dodeljevanje sredstev, ki šteje po štiri člane, sestavljajo:
– dva predstavnika odbora za gospodarstvo in komunalne dejavnosti Občinskega sveta občine Semič,
– en predstavnik obrtne zbornice,
– en predstavnik občinske uprave, zadolžen za področje malega gospodarstva.
11. člen
Župan je dolžan seznaniti občinski svet o višini dodeljenih subvencij za pretekli mesec, do dokončne razdelitve sredstev, predvidenih v proračunu občine za ta namen.
12. člen
Po odobritvi subvencije sklene vsak posameznik pogodbo z Občino Semič, v kateri so določene vse medsebojne pravice in odgovornosti pogodbenih strank. S strani Občine Semič pogodbo sklene župan.
13. člen
Namensko porabo sredstev iz posojilne pogodbe preverja Komisija za dodeljevanje sredstev, ki poda poročilo občinskim organom in nadzornemu odboru. V primeru nenamenske porabe pomoči iz občinskega proračuna je koristnik sredstev dolžan le-ta takoj vrniti v enkratnem znesku z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
PRODAJA ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO POSLOVNIH OBJEKTOV
14. člen
Sredstva so namenjena samostojnim podjetnikom posameznikom ter tistim pravnim osebam, ki spadajo med majhna in srednje velika podjetja v zasebni in mešani lasti, ki bodo tako pridobljena sredstva vložili v razvoj, razširitev poslovanja oziroma opravljanje svoje dejavnosti in odpiranje novih delovnih mest, povezanih z investicijo, in sicer za nakup zemljišč za gradnjo poslovnih objektov.
Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za majhna podjetja iz 6. člena uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00). Pri podjetnikih posameznikih se ti pogoji smiselno upoštevajo.
Upravičeni stroški so stroški nakupa zemljišč za gradnjo poslovnih objektov.
15. člen
Zemljišča se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa občinskega sveta za prodajo zemljišča. Na razpis se lahko javijo fizične in pravne osebe pod enakimi pogoji, toda pod pogojem, da ima pravna oseba sedež v Republiki Sloveniji.
Fizične osebe morajo s prijavo priložiti:
– potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o vplačani varščini,
– EMŠO in davčno številko.
Pravne osebe morajo priložiti k vlogi:
– matično številko in davčno številko,
– izpis iz sodnega registra,
– potrdilo o vplačani varščini.
16. člen
Varščina znaša 10% izklicne cene in jo mora interesent nakazati pred iztekom razpisnega roka na račun občine.
Prednost pri izbiri bodo imeli interesenti po sledečem vrstnem redu:
– tisti, ki bodo zaposlili večje število delavcev,
– tisti, ki imajo sedež v občini,
– tisti, ki bodo opravljali dejavnost z manjšim negativnim vplivom na okolje,
– tisti, ki bodo združevali več parcel.
Vloga mora vsebovati poleg že določenih pogojev tudi opis dejavnosti, ki se bo opravljala in predvideno število zaposlenih.
Vloga se odda osebno na sedežu občine ali pošlje po pošti v zaprti ovojnici, priporočeno v skladu z določili javnega razpisa.
17. člen
Vloge za nakup zemljišč za gradnjo poslovnih objektov obravnava komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan z vsakim razpisom. Prodaja zemljišč se izvede na podlagi kupoprodajne pogodbe, overjene pri notarju.
18. člen
Cena kvadratnega metra zemljišča za gradnjo poslovnih objektov znaša 65% celotne tržne vrednosti kvadratnega metra zemljišča in se določi z javnim razpisom. V ceni je všteto plačilo sorazmernega dela stroškov urejanja in opremljanja stavbnega zemljišča ter plačilo spremembe namembnosti zemljišča.
19. člen
Kupec mora pričeti z gradnjo objekta najkasneje v roku treh let po sklenitvi pogodbe in urediti komunalno infrastrukturo, ki se priključi na javno infrastrukturo.
Če kupec ne bi napravil objekta in infrastrukture, navedene v prvem odstavku v roku treh let in bi imel namen prodati kupljeno zemljišče, si občina pridržuje predkupno pravico in zemljišče plača pod istimi pogoji, kot je bilo prodano.
KONČNI DOLOČBI
20. člen
Pomoč se lahko dodeli, če ima stimulativen učinek in ni namenjena samo zmanjševanju stroškov podjetja ter takrat, ko pozitivni učinki prevladujejo nad negativnimi.
Vsak prejemnik pomoči mora podpisati klavzulo o kumulaciji pomoči. Klavzula obsega izjavo upravičenca, da za posamezen namen ni pridobil sredstev državnega proračuna ali mednarodnih virov, oziroma koliko sredstev je že pridobil.
Intenzivnost vseh prejetih pomoči ne sme presegati 55% upravičenih stroškov investicije oziroma stroškov plač za dvoletno obdobje. Zgornja meja intenzivnosti pomoči velja ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.
Prejemnik pomoči mora prispevati najmanj 25% vrednosti investicije.
Investicijski projekti in novoodprta delovna mesta morajo ostati v regiji vsaj 5 let po zagonu.
Do pomoči za namen investicij niso upravičena podjetja v težavah.
21. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju sredstev za subvencioniranje realne obrestne mere iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in kmetijstva v Občini Semič (Uradni list RS, št. 30/96, popravek št. 45/96 in 52/01).
Št. 300-05-02/2002-2
Semič, dne 19. 7. 2002.
Župan
Občinski svet občine Semič
Ivan Bukovec l. r.

AAA Zlata odličnost