Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002

Kazalo

3524. Program priprave ureditvenega načrta za cono C2-2 v Ilirski Bistrici, stran 8228.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97 in 30/98 ter Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Ilirska Bistrica na nadaljevanju 30. seje, dne 2. 4. 2002 sprejel
P R O G R A M
priprave ureditvenega načrta za cono C2-2 v Ilirski Bistrici
I. IZHODIŠČE ZA IZDELAVO UREDITVENEGA NAČRTA
1. člen
V urbanistični zasnovi mesta Ilirska Bistrica, ki je sestavni del sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradne objave PN, št. 30/87 in 36/90) in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradne objave PN, št. 30/87) (Uradni list RS, št. 7/99), je cona z oznako C2-2 razdeljena na dva dela in sicer del cone zajema mestni park, del pa je namenjen centralnim dejavnostim in stanovanjskim objektom. Za omenjeno cono je predvidena izdelava ureditvenega načrta (v nadaljevanju: UN).
2. člen
Za predmetno cono je Izvršni svet skupščine občine Ilirska Bistrica 26. 12. 1990 pod št. 352-2/10-4/10 sprejel program priprave ureditvenega načrta, ki pa ni bil realiziran. S tem programom priprave se prvotni program priprave razveljavi, ohrani se le meja ureditve.
3. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejemanja UN, subjekti, ki sodelujejo pri njegovi izdelavi, način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, roki za posamezne faze izdelave UN ter sredstva, potrebna za njegovo pripravo.
S programom priprave se določi tudi način izbora nosilca strokovno-tehničnih nalog in nosilec aktivnosti v postopku sprejemanja.
II. OBSEG IN VSEBINA UREDITVENEGA NAČRTA
4. člen
1. Območje urejanja
Meja območja, ki se ureja z UN poteka od izhodiščne točke na jugovzhodnem vogalu območja (vogal parc. št. 311 k.o. Ilirska Bistrica) po meji med parc. št. 1812 in parc. št. 311 in 284/1 k.o. Ilirska Bistrica ter se nadaljuje v ravni črti proti jugozahodu do parc. št. 201/13 k.o. Ilirska Bistrica (železniška proga), zavije proti severu po njeni meji, seka potok Bistrica (parc. št. 201/12 k.o. Ilirska Bistrica) in pride do stičišča parc. št 60 in 58/1 k.o. Ilirska Bistrica, zavije proti vzhodu po meji med potokom Bistrica (parc. št. 201/12 in 1119/5 k.o. Ilirska Bistrica) in parc. št. 58/1, 51/2, 51/2 in 1099/2 k.o. Ilirska Bistrica do Bazoviške ceste (parc. št. 1098/1 k.o. Ilirska Bistrica) in zavije po njeni meji proti jugu do izhodiščne točke.
V cono C2-2 so vključene naslednje parc. št. 201/12, del 284/1, 284/2, 284/3, 284/4, 291/2, 1099/3, 1119/5, 1810, 1811 in 1812 vse k.o. Ilirska Bistrica. Skupna površina zemljišča, za katerega se izdeluje UN meri ca. 9.837 m2.
5. člen
2. Obseg in vsebina ureditvenega načrta
UN mora biti pripravljen tako, da bo njegov tekstualni in grafični del skladen z določili zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) (v nadaljevanju: ZUNDPP) in navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) (v nadaljevanju: navodilo).
Priprava UN vsebuje:
– izdelavo posebnih strokovnih podlag in
– izdelavo ureditvenega načrta.
6. člen
2.1 Vsebina
2.1.1 Posebne strokovne podlage za ureditveni načrt
Pred izdelavo osnutka UN je potrebno izdelati oziroma pridobiti posebne strokovne podlage:
1. geodetsko topografski načrt, izdelan v M 1:500, reambuliran in potrjen na Geodetski pisarni Ilirska Bistrica, ki vključuje podatke o komunalnih vodih, parcele in druge geodetske podloge izdelane v skladu s pravilnikom o vsebini geodetskih podlog za pripravo prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 17/85);
2. katastrski načrt z vrisanim območjem obdelave v M 1:1000;
3. posebne strokovne podlage izdelane v skladu z navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85), zlasti:
– idejna rešitev prostorsko-urbanistične zasnove območja z razporeditvijo objektov in naprav, parkirišč ter drugih odprtih površin z določitvjo njihove namembnosti, kapacitete in velikosti, z določitvijo okvirne etažne površine ter horizontalnih in vertikalnih gabaritov objektov;
– idejne rešitve arhitekturnega oblikovanja objektov in naprav;
– idejne rešitve urbanistično-krajinskega oblikovanja ureditve odprtih površin;
– idejne rešitve vseh infrastrukturnih omrežij, objektov, naprav in ureditev, potrebnih za delovanje območja, z določitvijo njihovih kapacitet;
– naravovarstvene smernice, izdelane v skladu z 97. in 98. členom zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99);
– strokovne zasnove za varstvo kulturne dediščine izdelane v skladu z zakonom o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99);
– posebne strokovne podlage o vplivih predvidenih prostorskih ureditev, gradnje in obratovanja posega na okolje, ki vključuje oceno obsega, vrste in vplivno območje posameznega vpliva ter rešitve v zvezi z varovanjem okolja in rešitve za preprečitev in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, zlasti pa ukrepi in rešitve:
– za preprečitev in sanacijo prekomernega hrupa virov in imisijskih obremenitev varovanih območij,
– za lokalno zmanjšanje onesnaženja zraka,
– za zaščito pred prekomernim onesnaženjem zemlje in tal,
– za omilitev vplivov na živalski in rastlinski svet,
– vodnogospodarske ureditve s prikazom zaščite podtalnice, vodnih virov, površinskih voda ter ureditve strug površinskih voda s prikazom sistema odvodnjavanja meteornih in odpadnih voda;
– morebitni ukrepi v času gradnje;
4. morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz pogojev pristojnih pogojedajalcev.
7. člen
2.1.2 Ureditveni načrt
2.1.2.1 Osnutek ureditvenega načrta
Osnutek ureditvenega načrta mora biti izdelan na podlagi posebnih strokovnih podlag, določenih v 6. členu tega programa ter ob upoštevanju pogojev organov in organizacij, določenih v 8. členu tega programa.
Osnutek ureditvenega načrta mora vsebovati:
1. osnutek odloka o ureditvenem načrtu
– navedbo prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine;
– opis meje območja po parcelnih mejah in seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja;
– funkcijo območja s pogoji urejanja;
– pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje območja in posegov v prostor z določitvijo namembnosti, velikosti (površine, gabariti in kapacitete) in ureditve objektov, naprav in odprtih prostorov;
– pogoje glede komunalnega urejanja območja;
– okoljevarstvene pogoje, ki so pomembni za izvedbo predvidenih posegov;
– določitev toleranc pri legi, velikosti in funkciji objektov, ki so dopustne v projektni dokumentaciji, z uporabo katerih pa se ne sme spreminjati vpliv načrtovanih posegov v prostor na sosednje objekte in parcele ter na načrtovani videz obravnavanega območja in poslabšati bivalne in delovne razmere obravnavanega območja in sosednjih območij;
– seznam objektov, predivdenih za rušitev, z navedbo naslova in namembnosti objekta, katastrske občine in parcelne številke;
– možnosti etapnega izvajanja posegov;
– režim in začasna namembnost zemljišč, ki se ne zazidajo v prvi fazi oziroma se njihova namembnost v času gradnje ne spremeni ter pogoji za ureditev začasnih objektov in naprav;
– obveznosti investitorja in izvajalcev pri izvajanju ureditvenega načrta;
– seznam občinskih izvedbenih aktov, ki prenehajo veljati z dnem uveljavitve tega ureditvenega načrta.
2. tekstualni del
– obrazložitev in utemeljitev ureditvenega načrta;
– povzetek iz prostorskih sestavin občinskih planskih aktov;
– opis prostrskih pogojev za realizacijo posega v prostor;
– opis prostorske, urbanistične in arhitekturne rešitve območja urejanja, vključno z opisom namembnosti objektov, naprav in odprtih površin ter določitvijo njihove velikosti (površine, gabariti in kapacitete) ter njihov vpliv na obstoječe objekte in naprave;
– opis potrebnih infrastrukturnih objektov in naprav za delovanje območja ter opis prestavitev in prilagoditev obstoječih infrastrukturnih objsktov in naprav;
– opis prostorskih rešitev po posameznih področjih:
– varstvo naravne dediščine,
– varstvo kulturne dediščine,
– ukrepi za varovanje bivalnega in delovnega okolja,
– varstvo kmetijskih zemljišč,
– vodnogospodarske ureditve in varovanje vodnih virov,
– zasnova ureditve zelenih površin,
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami.
V UN morajo biti določeni prostorski pogoji za realizacijo planskih odločitev ter na njihovi osnovi razčlenjeni in prikazani:
– vplivi, povezave in soodvisnosti s sosednjimi območji;
– rešitve in ukrepi za varovanje in urejanje krajinske značilnosti, dobrin splošnega pomena in plodne zemlje;
– rešitve za varstvo okolja in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja;
– potrebne vodnogospodarske ureditve;
– zasnova ureditve zelenih površin;
– načrt gradbenih parcel;
– tehnični elementi za zakoličenje objektov in parcel;
– ocena stroškov za izvedbo načrta;
– etape izvajanja načrta.
Prej našteti prostorski pogoji se določijo:
– z zazidalno situacijo, ki določa pogoje za funkcionalne in oblikovalske rešitve območja;
– s funkcionalnimi in oblikovalskimi rešitvami objektov in naprav;
– z rešitvami prometnega, energetskega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter omrežja zvez.
8. člen
Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi zazidalnega načrta so:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Ilirska Bistrica s spremembami in dopolnitvami (Uradne objave Primorske novice, št. 30/87 in 36/90);
– odlok o skupnih prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorske novice, št. 17/94);
– zakon o regijskem parku Škocjanske jame (Uradni list RS, št. 57/96);
– projekt prenove in ohranitve Parka Nade Žagar in Kindlerjevega parka v Ilirski Bistrici ter projekt predstavitve celotnega kompleksa v smislu ureditve učno-vzgojno-izobraževalne poti vključno z označitvijo vegetacije in idejnim osnutkom parkovnega vodnika;
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah, ki jih posredujejo upravljalci.
9. člen
III. SOGLASODAJALCI
10. člen
V postopku izdelave UN se od soglasodajalcev pridobijo pogoji, ki se nanašajo na obravnavano območje. Posamezni soglasodajalci, ki upravljajo z infrastrukturo, morajo posredovati skupaj s pismenimi pogoji oziroma mnenji, grafične podatke o infrastrukturnih objektih in napravah na območju, ki ga ureja UN.
11. člen
Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja za pripravo osnutka ZN ter soglasja k dopolnjenemu osnutku ZN so:
1. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Postojna, Ljubljanska 50 a, 6230 Postojna,
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Postojna, Ulica 1. maja 7, p.p. 157, 6230 Postojna,
3. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine – Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica,
4. Komunalno stanovanjsko podjetje Ilirska Bistrica, Prešernova 7, 6250 Ilirska Bistica,
5. Elektro Primorske, PE Sežana, Partizanska 47, 6210 Sežana,
6. Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska cesta 4, 6000 Koper,
7. ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za okolje (področje varstva narave, varstva okolja in področje vodnega gospodarstva), Vojkova 1/b, 1000 Ljubljana,
8. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje (področje vodnega gospodarstva), izpostava Koper, Pristaniška 12, 6000 Koper,
9. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1535 Ljubljana,
10. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Koper, Ulica 15. maja 14, 6000 Koper,
11. Petrol plin d.o.o., Dunajska 50, 1000 Ljubljana,
12. Slovenske železnice d.d., Center za nepremičnine, Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana in
13. Krajevna skupnost Ilirska Bistrica, Bazoviška 12, 6250 Ilirska Bistrica,
14. okoljevarstveno društvo Vez,
15. taborniki
16. ribiška družina.
12. člen
Na izdelan dopolnjen osnutek UN morajo soglasodajalci, ki so navedeni v prejšnjem členu, v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje sicer se šteje, da je soglasje dano.
Pri izdaji soglasja se preverja, kako je izdelovalec UN upošteval zahtevane pogoje. Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje soglasja.
IV. NOSILCI V POSTOPKU IZDELAVE UREDITVENEGA NAČRTA
13. člen
Investitor UN je Kalister avto Kalister Marijan, Dolenje pri Jelšanah 2a, 6254 Jelšane.
Izdelovalec UN bo Cep Danilo Jež s.p., Pod Taborom 1a, 6210 Sežana.
14. člen
Naloga izdelovalca UN je:
– izdelava posebnih strokovnih podlag na podlagi programa priprave in projektne naloge,
– pridobitev pogojev in soglasij organov in organizacij iz 8. člena programa,
– izdelava tekstualnega in grafičnega dela UN v skladu z zakoni, sprejetim programom priprave, navodilom in pogoji soglasodajalcev;
– pridobitev okoljevarstvene ocene, katero izdela pooblaščena organizacija in mora vsebovati splošen opis lokacije, valorizacijo tal, krajinske analize in valorizacijo, oceno vplivov požarne ogroženosti, oceno vplivov z vidika varovanja zraka pred onesnaženjem, oceno vplivov z vidika varovanja voda, oceno vplivov z vidika varovanja pred prekomernim hrupom ter oceno vplivov z vidika odlaganja odpadkov, ki bodo nastajali v tej coni;
– sodelovanje na organiziranih javnih razpravah in v vseh postopkih sprejemanja;
– priprava strokovnega mnenja o izbranih pripombah, ki bodo podlaga za odločanje in sprejemanje na občinskem svetu.
Koordinator postopka priprave in sprejemanja ZN je Oddelek za gospodarsko infrastrukturo pri Občini Ilirska Bistrica.
V. TERMINSKI PLAN
15. člen
1. Izdelava posebnih strokovnih podlag in pridobitev dodatnih pogojev soglasodajalcev v 40 dneh po sprejemu programa priprave.
2. Osnutek ZN se dostavi občinskemu svetu najpozneje v 40 dneh po pridobitvi pogojev soglasodajalcev. Časovno vzporedno se izdela poročilo o presoji vplivov na okolje.
3. Občinski svet sprejme sklep o tridesetdnevni javni razgrnitvi osnutka ZN najpozneje v desetih dneh po prejemu gradiva.
4. V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava osnutka ZN.
5. Občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov, ki bodo podane v času javne razgrnitve najpozneje v 30 dneh po preteku javne razgrnitve.
6. Po sprejetju stališč do pripomb na občinskem svetu, se v 20 dneh dopolni osnutek ZN v tistih sestavinah, na katerega so se nanašale strokovno utemeljene pripombe in predlogi.
7. Na tako dopolnjen osnutek ZN se pridobijo soglasja soglasodajalcev.
8. Dopolnjen osnutek ZN se s pridobljenimi soglasji posreduje v sprejem na občinski svet.
9. Odlok o ZN se objavi v Uradnem listu RS.
16. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Ilirska Bistrica.
Št. 35005-1/02-231
Ilirska Bistrica, dne 2. aprila 2002.
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Franc Lipolt, univ. dipl. inž. kem. tehnol. l. r.

AAA Zlata odličnost