Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002

Kazalo

3516. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Dolenjske Toplice, stran 8216.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dolenjske Toplice na 27. redni seji dne 25. 7. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Dolenjske Toplice
1. člen
V pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 68/01) se v 2. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Sredstva po tem pravilniku se lahko dodelijo, kolikor predstavljajo spodbudo za dosego namena iz 4.člena pravilnika oziroma so zanj nujno potrebna.«
2. člen
V 4. členu druga in tretja alinea se črta besedilo: »za določen čas najmanj dveh let oziroma«.
3. člen
V besedilu 5. člena prve alinee se beseda »so« nadomesti z besedo »bodo«, tako da se besedilo glasi:
»– delodajalci – majhne gospodarske družbe in fizične osebe s sedežem in dejavnostjo v Občini Dolenjske Toplice, ki bodo v obdobju določenim z razpisom zaposlili brezposelno osebo iz 6. člena tega pravilnika,«.
V 4. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Do pomoči po tem pravilniku niso upravičena podjetja, ki so težavah, v postopku prisilne poravnave, v stečaju ali likvidaciji.«
4. člen
V 6. členu se črta besedilo tretje točke.
5. člen
V 10. členu se doda nova sedma alinea, katere besedilo se glasi:
»– izjavo, da za ta namen še ni pridobil pomoči oziroma če je, kolikšen del je že dobil iz drugih javnih virov.«
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 300-05/764/02-01
Dolenjske Toplice, 25. julija 2002.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

AAA Zlata odličnost