Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002

Kazalo

3548. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Ljutomer, stran 8251.

Na podlagi 14. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99 in 20/01) je Občinski svet občine Ljutomer na 35. seji dne 20. 5. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Ljutomer
1. člen
S tem pravilnikom se določi način pridobivanja, namen, pogoji in oblike dodelitve proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva in kmetijskih dejavnosti na območju Občine Ljutomer.
2. člen
Sredstva za pospeševanje in razvoj kmetijstva in kmetijskih dejavnosti na območju Občine Ljutomer se zagotavljajo iz sredstev proračuna Občine Ljutomer.
3. člen
O obsegu sredstev, vrstah in načinu oblik pospeševanja kmetijstva za posamezno obdobje določi Občinski svet občine Ljutomer z odlokom o proračunu za tekoče leto, na osnovi letnega programa, katerega pripravi občinska strokovna služba ob sodelovanju odbora za kmetijstvo.
4. člen
Dodeljevanje sredstev za namene iz tega pravilnika poteka preko javnih razpisov upravičencem, ki se objavijo na krajevno običajen način. V primerih, ki jih določa ta pravilnik, se sredstva lahko dodeljujejo tudi preko neposrednih pisnih vlog.
5. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva Občine Ljutomer se finančna sredstva usmerjajo v:
– pospeševanje strokovnega izobraževanja za potrebe kmetijstva;
– pospeševanje društvene dejavnosti na področju kmetijstva;
– subvencioniranje zavarovalnih premij za kmetijske pridelke;
– razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in spodbujanje zelenjadarstva;
– urejanje kmetijskih zemljišč za novi nasad vinogradov in sadovnjakov ter kalcifikacija kmetijskih zemljišč;
– ozelenitev njivskih površin z medovitimi rastlinami in rastlinami za zeleni podor;
– testiranje škropilnih naprav;
– analizo zemlje in krme;
– sofinanciranje zdravstvene preventive v čebelarstvu;
– umetno osemenjevanje in remont osnovne črede govedi;
– preventivno zdravljenje zunanjih in notranjih zajedavcev pri plemenskih svinjah in merjascih;
– obrambo pred točo.
6. člen
Upravičenci do finančnih sredstev so fizične osebe – kmetje in pravne osebe (tudi društva in zveze društev) ki opravljajo kmetijsko dejavnost oziroma storitve za kmetijstvo in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Občini Ljutomer.
Sredstva namenjena razvoju kmetijstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa. V objavi je potrebno navesti:
– namene za katere se dodeljujejo intervencijska sredstva za posamezno proračunsko leto,
– višino razpisanih sredstev za posamezen namen,
– upravičence do interventnih sredstev,
– rok za prijavo na javni razpis,
– pogoje, pod katerimi se dodeljujejo razpoložljiva sredstva,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora vlagatelj priložiti k predpisanem obrazcu.
Vloge za izplačilo sredstev javnega razpisa uveljavljajo upravičenci iz prvega odstavka v svojem imenu oziroma njihovi pooblaščenci (vlagatelji) v njihovem imenu in za njihov račun.
7. člen
Na znesek dospelih, vendar neporavnanih obveznosti iz javnega razpisa, občina ne plačuje obresti.
8. člen
Vloge obravnava strokovna služba in jih predloži v obravnavo komisiji, ki jo za ta namen imenuje župan. Na podlagi mnenja komisije, odloči o vlogi urad župana s sklepom oziroma na podlagi sklenjene pogodbe, ki jo morajo upravičenci oziroma organizacije skleniti v roku, ki ga določi urad župana, sicer izgubijo pravico do odobrenih sredstev.
Finančna sredstva se dodeljujejo na podlagi dokazil o plačanih računih oziroma potrdil o realizaciji posameznih ukrepov.
Strokovna služba ima od posameznega prosilca pravico zahtevati dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo, kolikor je to potrebno za ugotavljanje upravičenosti in izpolnjevanje pogojev za pridobitev posameznih proračunskih sredstev.
9. člen
Nepopolne in prepozno prispele vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.
10. člen
Upravičenec lahko dodeljena sredstva uporabi le za namene, ki so določeni v pogodbi oziroma sklepu.
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli namen pridobitve interventnih sredstev navajal neresnične podatke, se mu sredstev ne dodeli oziroma je dolžan povrniti vsa neupravičeno pridobljena sredstva skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila občine upravičencu do dneva vračila.
11. člen
Prejemniki proračunskih sredstev morajo v primeru, da namenska poraba zaradi kakršnih koli razlogov ni bila mogoča ali če se v obdobju med prijavo in podpisom pogodbe oziroma izdajo sklepa spremenijo dejstva, ki so bila pogoj za pridobitev sredstev, o tem obvestiti pristojni strokovno službo občinske uprave.
12. člen
Upravičenec je dolžan podati izjavo da za določen namen ni pridobil državne pomoči iz državnih ali mednarodnih virov. V primeru, da pa je prejel navedena sredstva je dolžan navesti višino prejetih sredstev in priložiti ustrezno dokumentacijo.
13. člen
Sredstva pomoči se lahko dodelijo v primeru, kadar ta predstavlja spodbudo za izvedbo projekta oziroma je pomoč nujno potrebna za ohranjanje stabilnosti in doseženega nivoja kmetijske pridelave.
14. člen
Občina Ljutomer izplačuje upravičencem sredstva samo do skupne vrednosti, določene za posamezni namen. Če se v prvem roku izkoristijo vsa sredstva za določeni namen, se vloge v drugem roku ne obravnavajo. Kolikor vloge v naslednjih rokih sredstva za določeni namen prekoračijo, se upravičencem zahtevki proporcionalno zmanjšajo.
15. člen
Vsi postopki dodeljevanja sredstev, ki so se pričeli pred dnevom sprejema tega pravilnika in do dneva veljavnosti tega pravilnika še niso zaključeni, se zaključijo po obstoječem načinu.
16. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 320-8-03/02-1420
Ljutomer, dne 20. maja 2002.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.

AAA Zlata odličnost