Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002

Kazalo

3530. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kobarid, stran 8239.

Na podlagi 36. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 100/00 in 51/02) in 18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00 in 53/02) je Občinski svet občine Kobarid sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Kobarid
1. člen
V statutu Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00 in 53/02) se v 6. členu v četrtem odstavku za besedo namen dodata besedi »ustanavlja zveze« in zapiše vejico.
Dodata se nova odstavka, ki se glasita:
»Občina se zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih interesov povezuje z drugimi občinami v združenja.
Občina lahko zaradi skupnega urejanja in izvajanja posameznih upravnih nalog ter zaradi izvajanja skupnih razvojnih in investicijskih programov z drugo ali drugimi občinami ustanovi enonamenske ali večnamenske interesne zveze.«
2. člen
V 16. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta traja tudi:
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na predčasnih volitvah po razpustitvi prejšnjega občinskega sveta, ali odstopu večine članov občinskega sveta,
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na volitvah, ki so bile iz kakšnega drugega razloga na podlagi zakona opravljene po rednih volitvah v občinske svete.«
3. člen
V 18. členu se v drugem odstavku doda nova osemnajsta alinea, ki se glasi:
»– odloča v zadevah nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo,«
Dosedanja osemnajsta alinea postane devetnajsta, devetnajsta postane dvajseta in tako se prevrstijo tudi vse naslednje alinee do konca citiranega odstavka.
4. člen
V 24. členu se v prvem odstavku doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na podlagi določb 19. člena tega statuta ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta,«
Dosedanja šesta alinea postane sedma alinea.
V tretjem odstavku se dodata nova stavka, ki se glasita:
»Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.«
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Postopki za nadomestitev člana občinskega sveta se lahko začno po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni bila vložena, po preteku roka za vložitev pritožbe zoper odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča.«
Četrti odstavek postane peti.
5. člen
V 29. členu se doda šesto alineeo, ki se glasi:
»– komisijo po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo«.
6. člen
Za 33. členom se doda nov 33.a člen, ki se glasi:
»Komisija po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo ima tri člane, ki jih občinski svet izvoli izmed svojih članov. Komisija ima pristojnosti in opravlja naloge v skladu z določbami zakona. Organizacijo in način svojega dela določi komisija v svojem poslovniku.
7. člen
V 34. členu se v prvem odstavku beseda »državljani« nadomesti z besedo »volivci«.
Za prvim stavkom drugega odstavka se doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Mandat župana se začne s potekom mandata prejšnjega župana ter traja do prve seje novoizvoljenega občinskega sveta.« Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta traja tudi:
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na nadomestnih volitvah po prenehanju mandata prejšnjemu županu pred potekom mandatne dobe,
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na volitvah, ki so bile iz kakšnega drugega razloga na podlagi zakona opravljene po rednih volitvah v občinske svete.«
8. člen
V 42. členu se v prvem odstavku doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na podlagi smiselne uporabe določb 19. člena tega statuta ni združljiva s funkcijo župana ali podžupana,«.
Dosedanja šesta alinea postane sedma alinea, sedma alinea pa postane osma.
V petem odstavku se dodata nova stavka, ki se glasita:
»Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko župan ali podžupan, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.«
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Postopki za izvolitev novega župana ali imenovanje novega podžupana se lahko začno po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni bila vložena, po preteku roka za vložitev pritožbe zoper odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča.«
Četrti odstavek postane peti.
Za zadnjim odstavkom se dodata dva nova odstavka, ki se glasita:
»Če je župan imenovan:
– na funkcijo v organu državne uprave, ki izvaja nadzorstvo nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave,
– za načelnika upravne enote, ali vodjo notranje organizacijske enote v upravni enoti, na katere območju je občina,
– na položaj ali drugo uradniško delovno mesto v državni upravi, na katerem se izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave,
– mu po zakonu preneha mandat župana z dnem imenovanja. O imenovanju mora župan takoj obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo.
Če župan opravlja funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, mu po zakonu preneha mandat župana, če ne odstopi s funkcije ali ne preneha z delovnim razmerjem. O svoji odločitvi, ali bo opravljal funkcijo župana, ali še naprej funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, je župan dolžan pisno obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo najkasneje v sedmih dneh po prejemu poročila o izidu volitev v občini.«
9. člen
V 52. členu se v doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Upravne naloge občine izvaja občinska uprava.«
Dosedanji prvi in drugi odstavek, ki postaneta drugi in tretji odstavek, se spremenita tako, da se glasita:
»Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župana s splošnim aktom, s katerim določi njene naloge in notranjo organizacijo.
Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan. Direktor občinske uprave je uradnik po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev.«
Na koncu se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi na predlog direktorja občinske uprave določi župan.
O imenovanju oziroma o sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi odloča župan, oziroma po njegovem pooblastilu direktor občinske uprave.«
10. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta se objavijo v Uradnem listu RS in začnejo veljati naslednji dan po objavi.
Št. 013-2/97
Kobarid, dne 25. julija 2002.
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti