Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

5128. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
5129. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
5130. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Suverenem malteškem viteškem redu
5131. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kubi
5132. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Švicarski konfederaciji
5133. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kneževini Liechtenstein
5134. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Gruziji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5135. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav
5136. Uredba o vodnih povračilih
5137. Uredba o podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v koprskem tovornem pristanišču
5198. Uredba o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za obmejni promet Žuniči
5199. Uredba o predčasni izpolnitvi obveznosti iz obveznic Republike Slovenije serij RS151095G, RS151095H, RS151095L
5200. Uredba o spremembi uredbe o ureditvi trga za goveje meso

Sklepi

5138. Sklep o razrešitvi častnega generalnega konzula v Belo Horizonte
5139. Sklep o imenovanju častne konzulke v Belo Horizonte

MINISTRSTVA

5140. Pravilnik o plačevanju z gotovino in blagajniškem maksimumu
5141. Pravilnik o spremembi pravilnika o določitvi števila sekretarjev, strokovnih sodelavcev in ostalih delavcev sodnega osebja na okrožnih sodiščih
5142. Pravilnik o spremembi odredbe o preventivnih ukrepih v zvezi s transmisivnimi spongiformnimi encefalopatijami
5143. Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano uporabo

USTAVNO SODIŠČE

5144. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sodbo vrhovnega sodišča št. I Up 779/2000 z dne 18. 10. 2001
5145. Sklep o sprejemu pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti tretje alinee četrtega odstavka 249. člena in 292. člena statuta Univerze v Mariboru ter o zadržanju izvrševanja navedenih določb

BANKA SLOVENIJE

5146. Sklep o posojilu za čez dan
5147. Sklep o lombardnem posojilu
5148. Sklep o depozitu čez noč pri Banki Slovenije
5149. Sklep o začasnem odkupu vrednostnih papirjev
5150. Sklep o izdaji blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju
5151. Sklep o izdajanju tolarskih blagajniških zapisov Banke Slovenije
5152. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o lombardni obrestni meri in obrestni meri za depozit čez noč
5153. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o splošni eskontni meri Banke Slovenije
5154. Sklep o obveznih rezervah
5155. Navodilo o načinu in rokih obračuna in plačila obresti pri poslih Banke Slovenije

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

5156. Poročilo o izidu volitev predsednika republike

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5157. Sprememba sklepa o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2000 in 2001
5158. Sprememba sklepa o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2002
5159. Pravilnik o načinu in pogojih dodeljevanja ter kriterijih za dostop do čezmejnih prenosnih zmogljivosti

OBČINE

Divača

5160. Poročilo o izidu volitev župana Občine Divača na volitvah dne 10. novembra 2002
5161. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Divača dne 10. novembra 2002

Dobrepolje

5162. Odlok o ustanovitvi in o izdajanju občinskega glasila
5163. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JVIZ Osnovne šole Dobrepolje

Grosuplje

5164. Odlok o spremembah in dolponitvah ureditvenega načrta "Pri Bambiču", Grosuplje (VELE)

Kozje

5165. Razpis ponovnih volitev v Občinski svet občine Kozje za volilno enoto 1 na volišču št. 4 - sedež volišča Marjan Potočnik, Bistrica 13
5166. Razpis ponovnih volitev v Svet KS Zagorje za volilno enoto 3 na volišču št. 4 - sedež volišča Marjan Potočnik, Bistrica 13

Križevci

5167. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Križevci
5168. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Križevci pri Ljutomeru
5169. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Križevci pri Ljutomeru

Laško

5170. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta občine Laško, na volitvah dne 10. novembra 2002 po volilnih enotah 1, 2 in 3
5171. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah župana Občine Laško dne 10. novembra 2002

Lendava

5172. Spremembe in dopolnitve pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
5173. Poročilo o izidu glasovanja na volitvah za župana Občine Lendava 10. novembra 2002
5174. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Lendava
5175. Poročilo o izidu volitev članov sveta krajevnih skupnosti Občine Lendava
5176. Poročilo o delu Posebne občinske komisije Lendava pri ugotavljanju končnega uradnega izida glasovanja za člana Občinskega sveta občine Lendava - predstavnika Madžarske narodne skupnosti
5177. Poročilo o delu Posebne občinske komisije Lendava pri ugotavljanju končnega uradnega izida glasovanja za člana Občinskega sveta občine Lendava - predstavnika romske skupnosti

Ljubljana

5178. Poročilo o izidu rednih volitev v Mestni svet mestne občine Ljubljana
5179. Poročilo o izidu rednih volitev v svete četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

Ljutomer

5180. Sklep o določitvi obdobja začasnega financiranja Občine Ljutomer v letu 2003

Murska Sobota

5181. Poročilo o izidu volitev župana Mestne občine Murska Sobota
5182. Poročilo o izidu volitev članov Mestnega sveta mestne občine Murska Sobota
5183. Poročilo o izidu volitev člana Mestnega sveta mestne občine Murska Sobota - predstavnika romske skupnosti
5184. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Murska Sobota

Novo mesto

5185. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in prodaji zemljišč parc. št. 1333/14 in 1333/15, k.o. Šmihel pri Novem mestu
5186. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra nepremičnin parc. št. 586/2 in 586/3, k.o. Daljni Vrh in sklenitvi menjalne pogodbe
5187. Sklep o določitvi statusa javnega dobra nepremičnine parc. št. 173/10, k.o. Stopiče
5188. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta mestne občine Novo mesto

Puconci

5189. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Puconci
5190. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Puconci

Razkrižje

5191. Odlok o dopolnitvi odloka o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Razkrižje
5192. Odlok o lokalnem turističnem vodenju
5193. Odlok o občinskih cestah v Občini Razkrižje

Sežana

5194. Poročilo o izvolitvi župana in občinskega sveta v Občini Sežana na volitvah dne 10. 11. 2002
5195. Poročilu o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Sežana

Škocjan

5196. Poročilo o izidu volitev župana Občine Škocjan
5197. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Škocjan
AAA Zlata odličnost