Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002

Kazalo

5162. Odlok o ustanovitvi in o izdajanju občinskega glasila, stran 11643.

Na podlagi 9. člena zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) in 16. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Dobrepolje na 37. redni seji dne 19. 11. 2002 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in o izdajanju občinskega glasila
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja ustanovitev in izdajanje glasila Občine Dobrepolje (v nadaljevanju: glasilo).
2. člen
Ime glasila je: »Naš kraj« – Glasilo Občine Dobrepolje.
3. člen
Izdajatelj glasila je Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje.
Naslov uredništva glasila je: “Naš kraj”, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje.
Uredništvo ima lahko tudi elektronski naslov.
4. člen
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku praviloma vsak mesec razen v mesecu juliju, lahko pa izide tudi izredna številka.
II. GLAVNI NAMEN IN CILJ USTANOVITVE IN IZDAJANJA GLASILA
5. člen
Glasilo je namenjeno obveščanju javnosti o dogodkih v Občini Dobrepolje ter interesih občanov. Namen glasila je objavljanje informacij o delovanju občinske uprave, občinskih organov in pomembnejših dogodkih iz področja življenja ter dela v občini.
Glasilo prejmejo brezplačno vsa gospodinjstva v občini.
III. UPRAVLJANJE IN UREJANJE GLASILA
6. člen
Programsko in vsebinsko politiko glasila in nadzor nad izvajanjem izvaja Občinski svet občine Dobrepolje.
Glasilo ima izdajateljski svet, ki ima tri člene. Člane izdajateljskega sveta imenuje občinski svet za mandatno dobo, ki je enaka mandatni dobi članov občinskega sveta.
Po funkciji je član izdajateljskega sveta tudi župan. Predsednika izdajateljskega sveta imenuje Občinski svet občine Dobrepolje izmed članov izdajateljskega sveta.
7. člen
Izdajateljski svet ima naslednje pristojnosti:
– predlaga občinskemu svetu v obravnavo in sprejem programsko zasnovo glasila ter spremlja njeno uresničevanje,
– določa obvezne vsebine in obseg glasila,
– v primeru nejasnosti in na zahtevo urednika odloča o vsebini glasila,
– poroča občinskemu svetu najmanj enkrat letno ali na njegovo zahtevo.
8. člen
Odgovorni urednik svoje delo opravlja nepoklicno. Imenuje ga Občinski svet občine Dobrepolje, na predlog komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja. Predlagatelji za odgovornega urednika so člani občinskega sveta, politične stranke udeležene v občinskem svetu in zainteresirana javnost. Zainteresirano javnost se obvesti z objavo v občinskem glasilu.
Odgovornega urednika se izbira po poslovniškem postopku, ki je predviden za kadrovanje oseb, ki jih imenuje Občina Dobrepolje. Odgovorni urednik ne more biti predsednik politične stranke na lokalnem nivoju.
9. člen
Odgovorni urednik je v okviru določene programske zasnove in kodeksa novinarske etike pri svojem delu neodvisen in samostojen.
Odgovorni urednik:
– predlaga, temeljno, programsko in vsebinsko zasnovo glasila,
– pripravlja in ureja glasilo,
– odgovarja za uresničevanje uredniške politike,
– enkrat letno pred novim proračunskim letom pisno poroča ustanovitelju in izdajatelju o uresničevanju programske politike.
– opravlja druge naloge s področja uresničevanja programske zasnove in izdaje glasila.
Mandat odgovornega urednika traja štiri leta in se lahko neomejeno ponovi. Odgovorni urednik je lahko razrešen, če s svojim delom deluje proti vsebinski in programski zasnovi glasila in krši kodeks novinarske etike. V roku enega meseca je ta dolžan ustanovitelju izročiti vsa slikovna in tekstualna gradiva, katera so nastala med časom opravljanja dela odgovornega urednika.
Odgovorni urednik sme zavrniti objavo posameznega prispevka, vendar je dolžan o razlogih obvestiti avtorja.
IV. VIRI FINANCIRANJA TER FINANČNO POSLOVANJE GLASILA
10. člen
Viri financiranja:
– proračunska sredstva izdajatelja,
– prihodek iz reklam in drugih sporočil,
– drugi prihodki.
Glasilo izhaja v okviru zagotovljenih sredstev.
11. člen
Sredstva iz prejšnjega odstavka se smejo nameniti samo za:
– stroške priprave in tiska glasila,
– stroške pridobivanja reklam,
– stroške dostave glasila in materialni stroški uredništva,
– avtorske honorarje,
– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
Nadomestilo za delo odgovornega urednika se določi s sklepom Občinskega sveta občine Dobrepolje na predlog župana. Občina zagotavlja tudi druge materialne pogoje za nemoteno izdajanje občinskega glasila.
12. člen
V času volilne kampanje ob razpisu lokalnih volitev mora glasilo del prostora nameniti za predstavitev kandidatov in list kandidatov. Vse stranke, liste in druge osebe, ki kandidirajo na volitvah, imajo v času volilne kampanje, ki ga določi zakon, na voljo enak brezplačen prostor, ki ga na predlog urednika določi izdajateljski svet. Če tako presodi izdajateljski svet pa lahko občina izda tudi posebno volilno številko glasila.
13. člen
Finančno poslovanje glasila se opravlja v okviru proračuna Občine Dobrepolje.
14. člen
S sprejemom tega odloka preneha veljati sklep o uvedbi občinskega informativnega glasila Občine Dobrepolje št. 006-1/95 od 23. 2. 1995.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 03208-1/02
Dobrepolje, dne 19. novembra 2002.
Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.