Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2002 z dne 28. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2002 z dne 28. 11. 2002, Kazalo


USTAVNO SODIŠČE

5107. Sklep o ustavitvi postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi območja ribnikov Drage pri Igu za naravno znamenitost
5108. Odločba o razveljavitvi zakona o dopolnitvah zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih in o razveljavitvi 18. člena zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
5109. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sodbo vrhovnega sodišča št. VIII Ips 98/00 z dne 16. 1. 2001

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5110. Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev poslovanja za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja

OBČINE

Bled

5111. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2003
5112. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Bled
5113. Poročilo o izidu volitvev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Bled

Brežice

5114. Sklep o sprejemu programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja zazidalni načrt za Gospodarski terminal Obrežje

Celje

5115. Poročilo o izidu volitev za župana Mestne občine Celje
5116. Poročilo o izidu volitev članov Mestnega sveta mestne občine Celje

Cerknica

5117. Pravilnik o pogojih za oddajo telovadnice v Grahovem v najem
5118. Poročilo o izidu lokalnih volitev v Občinski svet občine Cerknica

Črenšovci

5119. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Črenšovci
5120. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta občine Črenšovci
5121. Poročilo o izidu volitev za člana občinskega sveta - predstavnika romske skupnosti Občine Črenšovci
5122. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta krajevne skupnosti Črenšovci in Bistrica

Sevnica

5123. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

Veržej

5124. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Veržej
5125. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Veržej
5126. Odlok o občinskih cestah v Občini Veržej
5127. Poročilo o izidu volitev za člane sveta in župana Občine Veržej

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

84. Zakon o ratifikaciji Sprememb Konvencije o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaženjem (MSKVSM)
85. Zakon o ratifikaciji Sprememb Protokola o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaževanjem s kopnega (MSPVSM)
86. Zakon o ratifikaciji Sprememb Protokola o preprečevanju onesnaženja Sredozemskega morja zaradi potapljanja odpadkov in drugih materialov z ladij in letal (MSPPOSM)
87. Zakon o ratifikaciji Protokola o posebej zavarovanih območjih in biološki raznovrstnosti v Sredozemlju (MPZOS)

Vlada Republike Slovenije

88. Uredba o ratifikaciji Spremembe Konvencije o mednarodni hidrografski organizaciji