Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002

Kazalo

5172. Spremembe in dopolnitve pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 11652.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US in 70/00), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90, 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 73/97, 87/97, 73/98, 31/00, 24/01 in 51/02) ter 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99 in 119/00) je Občinski svet občine Lendava na 37. redni seji dne 18. 10. 2002 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L N I K A
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
V pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 28/99, popravek 53/99 in 66/00) se v tretjem odstavku 3. člena za vejico vstavi besedilo “brez njegovega dodatka za delovno dobo,”.
2. člen
Na koncu drugega odstavka 4. člena se črta pika in se vstavi besedilo “, brez njegovega dodatka za delovno dobo.”
3. člen
Na koncu prvega stavka prvega odstavka 6. člena se črta pika in se vstavi besedilo “, brez njegovega dodatka za delovno dobo.”
4. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih ob vsakih volitvah pravico do enkratnega nadomestila. Nadomestilo se izplača na podlagi odločbe o imenovanju.
Predsednik občinske volilne komisije in njegov namestnik ter tajnik imajo ob vsakih splošnih volitvah pravico do nadomestila v višini povprečnega mesečnega izplačila plačila za poklicno opravljanje funkcije župana oziroma funkcije podžupana v občini. Člani občinske volilne komisije in njihovi namestniki imajo pravico do nadomestila v višini dvajset odstotkov povprečnega mesečnega izplačila plačila za poklicno opravljanje funkcije župana. Pravico do ustreznega nadomestila imajo tudi predsednik in člani posebne občinske volilne komisije.
Predsednik in člani volilnih odborov ter njihovi namestniki imajo ob vsakem glasovanju pravico do nadomestila v znesku dveh dnevnic za službeno pot v državi, ki traja nad 12 ur, do katere so upravičeni zaposleni v občinski upravi.”
5. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-01-06/99
Lendava, dne 18. oktobra 2002.
Župan
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.