Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002

Kazalo

5163. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JVIZ Osnovne šole Dobrepolje, stran 11644.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 40., 41., in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96 – popr. 22/00-ZJS in 64/01) ter 16. člena statuta Občine (Uradni list RS, št. 37/99) je občinski svet na 37. redni seji dne 19. 11. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JVIZ Osnovne šole Dobrepolje
1. člen
Odlok o ustanovitvi JVIZ OŠ Dobrepolje (Uradni list RS, št. 38/97 in 39/98) se uskladi z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96 in 64/01).
2. člen
Dopolni se 11. člen tako, da se v prvem odstavku doda šesta alinea:
– 74.852 fotokopiranje in drugo razmnoževanje.
3. člen
V 17. členu se besedilo “o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v vrtcu oziroma šoli” nadomesti z besedilom, ki se glasi: “obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski ali učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev.”
4. člen
Dopolni se 24. člen tako, da se na koncu doda še ena alinea, ki se glasi:
– ”zagotavlja izvrševanje določb državnih organov”.
5. člen
V 25. členu se v drugem odstavku besedi “štiri leta” nadomestita z besedama “pet let”.
6. člen
V 27. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
– ”Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Ravnatelj mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši seznaniti z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti vzgojiteljski in učiteljski zbor.”
7. člen
V 30. členu se v drugem odstavku, v peti alinei črta besedilo “in pomočnika ravnatelja”.
8. člen
V 49. členu se v:
– drugem odstavku datum “1. 9. 2000” nadomesti z datumom “1. 9. 2003”;
– tretjem odstavku datum “1. 9. 2002” nadomesti z datumom “1. 9. 2005”.
9. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 601-2/97
Dobrepolje, dne 19. novembra 2002.
Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.