Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002

Kazalo

5170. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta občine Laško, na volitvah dne 10. novembra 2002 po volilnih enotah 1, 2 in 3, stran 11649.

P O R O Č I L O
o izidu volitev za člane Občinskega sveta občine Laško, na volitvah dne 10. novembra 2002 po volilnih enotah 1, 2 in 3
Občinska volilna komisija je na podlagi zapisnikov volilnih odborov, ki so vodili glasovanje na voliščih dne 10. 11. 2002 ter na podlagi zapisnika volilnega odbora za predčasno glasovanje
u g o t o v i l a:
1. Glasovanje je potekalo v Občini Laško v treh volilnih enotah in sicer 1., 2. in 3. na skupaj 33 voliščih ter na enem volišču za vse tri volilne enote za predčasno glasovanje dne 5. 11. 2002, 6. 11. 2002 in 7. 11. 2002.
2. Na volitvah 10. novembra 2002 je imelo pravico voliti skupaj 11.371 volivcev, vpisanih v volilne imenike. Nihče od volivcev ni glasoval s potrdilom.
3. Veljavnih glasovnic je bilo 7.301.
4. Posamezne liste do dobile naslednje število glasov:
---------------------------------------------------------------------
Ime liste                  Število glasov % glasov
---------------------------------------------------------------------
Andrej Klezin in skupina volilcev            131    1.8
Demokratična stranka upokojencev Slovenije –
DeSUS                          860   11.8
Ivan Selič in skupina volilcev             344    4.7
Združena lista socialnih demokratov – ZLSD       711    9.7
Slovenska ljudska stranka – SLS            1030   14.1
Stranka mladih Slovenije – SMS             523    7.2
Lista upokojencev in invalidov za boljši jutri
Rimskih Toplic                     246    3.4
Lista za Rimske Toplice                 405    5.5
Za celovit razvoj Občine Laško             248    3.4
Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS        686    9.4
Liberalna demokracija Slovenije – LDS         1440   19.7
Naprej Slovenije – NPS                  96    1.3
Nova Slovenija Krščanska Ljudska stranka        581    8.0
---------------------------------------------------------------------
5. Po 15. členu zakona o lokalnih volitvah so po volilnih enotah izvoljeni:
1. Volilna enota:
1. Liberalna demokracija Slovenije
Andreja Križnik, roj. 23. 10. 1971, stan. Kidričeva ulica 41, Laško,
2. Združena lista socialnih demokratov.
Jožef Rajh, roj. 29. 8. 1946, stan. Kidričeva ulica 45, Laško, katerega mandat je prešel na: Anton Velikonja, roj. 9. 3. 1939, stan. Aškerčev trg 4a*.
*Opomba:
Jožef Rajh je bil na volitvah 10. novembra 2002 izvoljen za župana Občine Laško in zato je na podlagi 30. člena zakona o lokalnih volitvah in 37.a člena zakona o lokalni samoupravi mandat prešel na naslednjega z liste kandidatov ZLSD, to je Antona Velikonjo.
2. Volilna enota:
1. Slovenska ljudska stranka
Boštjan Pražnikar, roj. 8. 5. 1972, stan. Lahomšek 1, Laško,
2. Liberalna demokracija Slovenije
Marjan Salobir, roj. 5. 5. 1960, stan. Marija Gradec 8, Laško,
3. Ivan Selič in skupina volivcev
Stanko Selič, roj. 3. 10. 1953, stan. Leskovca 4, Laško.
3. Volilna enota:
1. Liberalna demokracija Slovenije
Roman Matek, roj. 13. 2. 1956, stan. Zidani Most 29d, Laško
2. Lista za Rimske Toplice
Drago Zupan, roj. 23. 7. 1952, stan. Partizanska pot 1, Rimske Toplice.
Izhajajoč iz seštevka glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh volilnih enotah, je zaporedje najvišjih 28 količnikov po D’hondtu na glasovih list naslednje:
1. Liberalna demokracija Slovenije,
2. Slovenska ljudska stranka,
3. Demokratična stranka upokojencev Slovenije,
4. Liberalna demokracija Slovenije,
5. Združena lista socialnih demokratov,
6. Socialdemokratska stranka Slovenije,
7. Nova Slovenija Krščanska ljudska stranka,
8. Stranka mladih Slovenije,
9. Slovenska ljudska stranka,
10. Liberalna demokracija Slovenije,
11. Demokratična stranka upokojencev Slovenije,
12. Liberalna demokracija Slovenije,
13. Združena lista socialnih demokratov,
14. Slovenska ljudska stranka,
15. Socialdemokratska stranka Slovenije,
16. Nova Slovenija Krščanska ljudska stranka,
17. Liberalna demokracija Slovenije,
18. Demokratična stranka upokojencev,
19. Stranka mladih Slovenije,
20. Slovenska ljudska stranka,
21. Liberalna demokracija Slovenije,
22. Združena lista socialnih demokratov,
23. Socialdemokratska stranka Slovenije,
24. Demokratična stranka upokojencev,
25. Slovenska ljudska stranka,
26. Liberalna demokracija Slovenije,
27. Nova Slovenija Krščanska ljudska stranka,
28. Liberalna demokracija Slovenije.
Na podlagi 15. člena zakona o lokalnih volitvah je število direktnih mandatov naslednje:
1. Liberalna demokracija Slovenije         3
2. Združena lista socialnih demokratov       1
3. Slovenska ljudska stranka            1
4. Ivan Selič in skupina volilcev          1
5. Lista za Rimske Toplice             1
Skupaj                  7 mandatov.
Preostali mandati so v skladu s 16. in 17. členom zakona o lokalnih volitvah dodelijo listam v tistih volilnih enotah, kjer imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti.
Tako izvoljeni so še:
1. Volilna enota:
1. Socialdemokratska stranka Slovenije
Marjan Grešak, roj. 11. 1. 1950, stan. Valentiničeva ulica 35, Laško,
2. Slovenska ljudska stranka
Vladimir Petek, roj. 9. 8. 1940, stan. Strmca 5, Laško,
Bogdan Pungartnik, roj. 25. 1. 1971, stan. Poženelova ulica 1, Laško,
3. Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Matevž Kolar, roj. 24. 8. 1935, stan. Valentiničeva ulica 50, Laško,
4. Liberalna demokracija Slovenije
Andrej Vesenjak, roj. 4. 11. 1959, stan. Jagoče 5, Laško,
5. Stranka mladih Slovenije
Sebastjan Lesičar, roj. 1. 4. 1982, Badovinčeva ulica 12, Laško.
2. Volilna enota
1. Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Oton Starc, roj. 3. 4. 1930, stan. Huda jama 8a, Laško,
2. Nova Slovenija Krščanska ljudska stranka
Anastazija Deželak, roj. 23. 10. 1954, stan. Trojno 8, Laško,
3. Stranka mladih Slovenije
Mirko Privšek, roj. 26. 5. 1982, stan. Marija Gradec 70, Laško,
4. Združena lista socialnih demokratov
Silva Brod, roj. 29. 12. 1952, stan. Zgornja Rečica 59, Laško
5. Socialdemokratska stranka Slovenije
Franc Tratnik, roj. 2. 1. 1937, stan. Padež 14, Laško.
3. Volilna enota
1. Slovenska ljudska stranka
Vladimir Rajh, roj. 14. 3. 1963, stan. Brodnice 13, Laško,
2. Nova Slovenija Krščanska ljudska stranka
Jože Senica, roj. 14. 3. 1960, stan. Globoko 8h, Rimske Toplice,
3. Liberalna demokracija Slovenije
Edita Mejač, roj. 30. 1. 1960, stan. Trubarjevo naselje 17, Rimske Toplice,
Edvard Gračner, roj. 12. 3. 1944, stan. Blatni Vrh 31, Jurklošter,
4. Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Danijel Doberšek, roj. 11. 12. 1953, Mrzlo polje 15a, Jurklošter.
6. Končno število mandatov, ki pripadajo posameznim listam je naslednje:
1. Liberalna demokracija Slovenije        6 mandatov
2. Slovenska ljudska stranka           4 mandati
3. Demokratična stranka upokojencev Slovenije   3 mandati
4. Socialdemokratska stranka Slovenije      2 mandata
5. Stranka mladih Slovenije            2 mandata
6. Združena lista socialnih demokratov      2 mandata
7. Nova Slovenija krščanska ljudska stranka    2 mandata
8. Ivan Selič in skupina volivcev         1 mandat
9. Lista za Rimske Toplice            1 mandat
7. V Občinski svet občine Laško, ki šteje 23 članov so izvoljeni:
1. Andreja Križnik, LDS,
2. Anton Velikonja, ZLSD,
3. Marjan Grešak, SDS,
4. Vladimir Petek, SLS,
5. Matevž Kolar, DeSUS,
6. Andrej Vesenjak, LDS,
7. Sebastjan Lesičar, SMS,
8. Bogdan Pungartnik, SLS,
9. Stanko Selič, NK,
10. Boštjan Pražnikar, SLS,
11. Marjan Salobir, LDS,
12. Oton Starc, DeSUS,
13. Anastazija Deželak, NSi,
14. Mirko Privšek, SMS,
15. Silva Brod, ZLSD,
16. Franc Tratnik, SDS,
17. Drago Zupan, NK,
18. Roman Matek, LDS,
19. Vladimir Rajh, SLS,
20. Jože Senica, NSi,
21. Edita Mejač, LDS,
22. Danijel Doberšek, DeSUS,
23. Edvard Gračner, LDS.
8. Občinska volilna komisija v zvezi z glasovanjem za člane Občinskega sveta občine Laško po volilnih enotah na voliščih ni ugotovila nobenih posebnih okoliščin, ki bi vplivale na izid glasovanja.
9. Pri delu občinske volilne komisije ni bilo navzočih zaupnikov list kandidatov.
10. Občinska volilna komisija je zaključila svoje delo glede ugotavljanja izida glasovanje za člane občinskega sveta v ponedeljek, 11. novembra 2002 ob 18. uri.
Št. 00607-03/2002
Laško, dne 15. novembra 2002.
Tajnica
Občinske volilne
komisije občine Laško
Andreja Pavlič, univ. dipl. prav. l. r.
Predsednik
Občinske volilne
komisije občine Laško
Milko Škoberne, univ. dipl. prav. l. r.
Člani Občinske volilne komisije občine Laško:
Marija Sladič l. r.
Marjan Koprivc l. r.
Gabrijela Aškerc l. r.
Fani Šuhel l. r.
Mojca Petek l. r.
Eleonora Grosar l. r.