Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002

Kazalo

5159. Pravilnik o načinu in pogojih dodeljevanja ter kriterijih za dostop do čezmejnih prenosnih zmogljivosti, stran 11633.

Na podlagi 21. in 27. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/01), 74. člena zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02) določb 32. in 37. člena uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe prenos električne energije in gospodarske javne službe upravljanje prenosnega omrežja (Uradni list RS, št. 54/00, 79/00, 124/00, 29/01 in 99/01) ter sklepa o določitvi upravljalca prenosnega omrežja električne energije v RS (Uradni list RS, št. 54/00), Elektro-Slovenija, d.o.o. kot upravljalec prenosnega omrežja, izdaja
P R A V I L N I K
o načinu in pogojih dodeljevanja ter kriterijih za dostop do čezmejnih prenosnih zmogljivosti
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik o načinu in pogojih dodeljevanja ter kriterijih za dostop do čezmejnih prenosnih zmogljivosti (v nadaljevanju: pravilnik) določa način in pogoje dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti in kriterije za dostop do njih.
II. ČEZMEJNE PRENOSNE ZMOGLJIVOSTI
2. člen
Čezmejne prenosne zmogljivosti (v nadaljevanju: prenosne zmogljivosti) so v tem pravilniku tiste zmogljivosti čezmejnih prenosnih poti, ki so na razpolago za komercialno uporabo.
Dodeljene čezmejne prenosne zmogljivosti pomenijo pravico do koriščenja čezmejnih prenosnih poti z Italijo, Avstrijo ali Hrvaško za izvoz ali uvoz električne energije.
Neto prenosne zmogljivosti (NTC) na posamezni meji Republike Slovenije se delijo v razmerju 50:50 z operaterjem prenosnega omrežja sosednje države.
Prenosne zmogljivosti dodeljuje upravljalec prenosnega omrežja (v nadaljevanju: UPO), na podlagi rezultatov razpisov in avkcij za dodeljevanje prenosnih zmogljivosti (v nadaljevanju: razpis, avkcija).
Razpise organizira in operativno izvaja UPO. Avkcije po pooblastilu UPO organizira in operativno izvaja Borzen, organizator trga z električno energijo, d.o.o. (v nadaljevanju: organizator trga).
3. člen
Prenosne zmogljivosti se dodeljuje na razpisih ali avkcijah za obdobja do treh let, enega leta, enega meseca, enega tedna ali enega dneva.
4. člen
Dodeljene prenosne zmogljivosti niso prenosljive in jih lahko uporablja le tista pravna ali fizična oseba, kateri so bile dodeljene.
5. člen
Izven razpisa in avkcij za dodeljevanje prenosnih zmogljivosti je možno prenosne zmogljivosti dodeliti le za naslednji dan in to le preostale zmogljivosti, ki so ostale nedodeljene po končani dnevni avkciji za dodeljevanje prenosnih zmogljivosti. V tem primeru omenjene preostale zmogljivosti dodeljuje UPO v bilateralnih dogovorih z uporabniki prenosnega omrežja, pri čemer se kot osnovni kriterij upošteva merilo, da ima ponudba, ki je prispela prej, prednost pred ponudbo, ki je prispela kasneje. Tovrstne razpoložljive zmogljivosti UPO dnevno objavi na svojih spletnih straneh.
III. DOLOČANJE PRENOSNIH ZMOGLJIVOSTI
6. člen
UPO določa prenosne zmogljivosti v skladu z definicijami in načinom določanja, ki so dogovorjene znotraj združenja evropskih upravljalcev prenosnih omrežij – ETSO (European Transmission System Operators, Definitions of Transfer Capacities in Liberalised Electricity Markets, March 2001), in to za:
 
NTC (Net Transfer Capacity): neto prenosna zmogljivost, ki je enaka:
 
NTC = TTC – TRM
 
TTC (Total Transfer Capacity): celotna prenosna zmogljivost je maksimalno možna predvidena izmenjava med dvema sosednjima upravljalcema prenosnih omrežij z upoštevanjem varnostnih standardov v posameznih delih prenosnih omrežij.
TRM (Transmission Reliability Margin): varnostna rezerva prenosne zmogljivosti je varnostna rezerva za potrebe sistemskih rezerv.
ATC (Available Transfer Capacity): razpoložljiva prenosna zmogljivost je tisti del razpoložljive prenosne zmogljivosti, ki je ostala za nadaljnjo komercialno uporabo.
 
ATC = NTC – AAC
 
AAC (Already Allocated Capacity): že oddana prenosna zmogljivost je višina že dodeljenih prenosnih pravic.
Vrednosti za TTC, TRM in NTC se lahko v različnih časovnih obdobjih spreminjajo.
IV. OBJAVA PRENOSNIH ZMOGLJIVOSTI
7. člen
Za vsako obdobje UPO na svoji spletni strani objavi vrednosti razpoložljivih prenosnih zmogljivosti (ATC).
UPO objavi vrednosti razpoložljivih prenosnih zmogljivosti za vsak posamezen razpis in za vsako posamezno avkcijo posebej, kakor sledi:
Za razpis:
– dolgoročne zmogljivosti v trajanju enega leta ali več se objavijo hkrati z razpisom, najkasneje deset delovnih dni pred rokom za oddajo vlog na razpis, na katerem se te zmogljivosti dodeljujejo.
Za avkcije:
– zmogljivosti na dnevni osnovi najkasneje do 18. ure v dnevu pred avkcijo, na kateri se te zmogljivosti dodeljujejo,
– zmogljivosti na tedenski osnovi najkasneje tri delovne dni pred pričetkom tedenske avkcije,
– dolgoročne zmogljivosti v trajanju več kot en teden najkasneje deset delovnih dni pred izvedbo avkcije, na kateri se te zmogljivosti dodeljujejo.
UPO objavi razpoložljive prenosne zmogljivosti (ATC):
– ločeno po posameznih mejah (Italija, Avstrija, Hrvaška),
– ločeno po smeri prenosa (uvoz, izvoz).
V. UDELEŽENCI RAZPISA
8. člen
Na razpisih za uvozne prenosne zmogljivosti lahko sodeluje vsak upravičeni odjemalec, ki ima sklenjeno pogodbo o dostopu na elektroenergetsko omrežje v RS, ali v njegovem imenu trgovec, posrednik ali zastopnik, ki ima licenco Agencije za energijo.
Na razpisih za izvozne prenosne zmogljivosti lahko sodeluje vsak proizvajalec električne energije v RS, ki ima sklenjeno pogodbo o dostopu, razen proizvajalcev s pravico prednostnega dispečiranja v skladu z določbami 24. člena energetskega zakona, 40. člena uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe prenos električne energije in gospodarske javne službe upravljanje prenosnega omrežja, 2. člena uredbe o pravilih za določitev cen za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev in 15. člena uredbe o pogojih za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije, ali v imenu proizvajalcev trgovec, posrednik ali zastopnik, ki ima licenco Agencije za energijo.
9. člen
Vloga na razpis za uvozne prenosne zmogljivosti mora vsebovati:
1. upravičeni odjemalec: firma oziroma ime, sedež, matična številka, davčna številka, številka telefona in telefaksa, e-poštni naslov in kontaktna oseba,
2. meja dostopa,
3. smer prenosa,
4. časovni okvir (eno leto),
5. napovedana vrednost uvozne prenosne moči v MW za vsak mesec posebej,
6. dokazila o izpolnjevanju pogojev za upravičenega odjemalca (dokazilo o preseganju priključne moči 41 kW na enem odjemnem mestu po že doseženih komercialnih meritvah ali projektu), maksimalno doseženo moč v letu, letno porabo električne energije v preteklem letu in letne obratovalne ure (izda pristojni upravljalec omrežja na zahtevo upravičenega odjemalca).
Kolikor v imenu upravičenega odjemalca na razpisu sodeluje trgovec, posrednik ali zastopnik, je treba poleg navedenih podatkov navesti tudi:
7. trgovec, zastopnik, posrednik: firma oziroma ime, sedež, matična številka, davčna številka, številka telefona in telefaksa, e-poštni naslov in kontaktna oseba,
8. številka licence,
9. pooblastilo upravičenega odjemalca.
10. člen
Vloga na razpis za izvozne prenosne zmogljivosti mora vsebovati:
1. proizvajalec: firma oziroma ime, sedež oziroma naslov, matična številka, davčna številka, številka telefona in telefaksa, e-poštni naslov in kontaktna oseba,
2. meja dostopa,
3. smer prenosa,
4. časovni okvir (eno leto ali do tri leta),
5. napovedana vrednost izvozne prenosne moči v MW za vsak mesec posebej,
6. potrdilo o letni proizvodnji električne energije v preteklem letu (izda pristojni upravljalec omrežja na zahtevo proizvajalca).
Kolikor v imenu proizvajalca na razpisu sodeluje trgovec, posrednik ali zastopnik je treba poleg navedenih podatkov navesti tudi:
7. trgovec, zastopnik, posrednik: firma oziroma ime, sedež, matična številka, davčna številka, številka telefona in telefaksa, e-poštni naslov in kontaktna oseba,
8. številka licence,
9. pooblastilo proizvajalca.
11. člen
Novi upravičeni odjemalci oziroma proizvajalci priložijo vlogi tudi predvideni projektni odjem oziroma proizvodnjo električne energije v enem letu.
Upravičeni odjemalci oziroma proizvajalci, ki jim je bila v zadnjem letu povečana moč, predvideni dodatni letni projektni odjem oziroma proizvodnjo energije dodajo doseženemu odjemu oziroma proizvodnji v preteklem letu.
VI. UDELEŽENCI AVKCIJE
12. člen
Na avkcijah za prenosne zmogljivosti lahko sodeluje vsak upravičeni odjemalec in vsak proizvajalec električne energije, ki ima sklenjeno pogodbo o dostopu na elektroenergetsko omrežje RS, ali v imenu proizvajalca oziroma upravičenega odjemalca trgovec, posrednik ali zastopnik, ki ima licenco Agencije za energijo.
13. člen
Na avkcijah za dodeljevanje prenosnih zmogljivosti se prenosne zmogljivosti dodeljujejo v obliki standardiziranega pasovnega produkta (v nadaljevanju: produkt), ki je definiran za posamezne datume dostopa.
14. člen
Pravne ali fizične osebe, ki prvič sodelujejo na avkcijah za dodeljevanje prenosnih zmogljivosti, morajo udeležbo na prvi avkciji prijaviti organizatorju trga.
Prijava udeležbe na prvi avkciji mora vsebovati:
1. firmo oziroma ime, sedež oziroma naslov, matično številko, davčno številko, številko telefona in telefaksa, e-poštni naslov in kontaktno osebo,
2. seznam pooblaščencev za podajanje ponudb s pripadajočimi pooblastili,
3. telefonsko številko in dežurno kontaktno osebo za obveščanje v primeru preklica dostopa do omrežja.
Prijava za sodelovanje na prvi avkciji prenosnih zmogljivosti se posreduje na predpisanem obrazcu »Prijava na avkcijo prenosnih zmogljivosti«, ki jo zainteresirana pravna ali fizična oseba priporočeno pošlje po pošti ali osebno vloži pri organizatorju trga.
Organizator trga lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatne podatke ali dokazila, iz katerih izhaja utemeljenost prijave.
15. člen
Na podlagi popolne prijave organizator trga vlagatelju, v soglasju z UPO, najkasneje po preteku petih delovnih dni od prejetja prijave, odobri udeležbo na avkcijah prenosnih zmogljivosti in mu omogoči dostop do trgovalnega sistema, na katerem potekajo avkcije.
Dokazila, predložena v skladu s prejšnjim členom, so veljavna vse do prve spremembe dejstev, ki jih potrjujejo. Udeleženec avkcij mora vsako spremembo nemudoma javiti organizatorju trga.
Za pristop na avkcijo prenosnih zmogljivosti morajo pravne in fizične osebe, ki želijo sodelovati na avkcijah prenosnih zmogljivosti in nimajo urejenega dostopa do elektronskega sistema organizatorja trga, ob prijavi plačati organizatorju trga enkratno pristopnino za dostop do elektronskega sistema avkcij prenosnih zmogljivosti v višini 100.000 SIT.
16. člen
Udeleženec nima pravice sodelovati na avkciji, če nima poravnanih vseh obveznosti, ki izvirajo iz predhodnih avkcij za dodeljevanje prenosnih zmogljivosti.
VII. OBSEG ZMOGLJIVOSTI NA RAZPISIH ZA DODELJEVANJE PRENOSNIH ZMOGLJIVOSTI
17. člen
Slovenski del razpoložljive izvozne prenosne zmogljivosti se deli na razpisu v razmerju in sicer tako, da se 50% zmogljivosti razdeli na razpisu za obdobje do treh let, 50% zmogljivosti pa za obdobje enega leta.
Na razpisih za dodeljevanje izvoznih prenosnih zmogljivosti se prenosne zmogljivosti dodeljujejo za obdobje enega leta ali do treh let po mesečni dinamiki.
Na razpisih za dodeljevanje uvoznih prenosnih zmogljivosti se prenosne zmogljivosti dodeljujejo za obdobje enega leta po mesečni dinamiki.
VIII. PRODUKTI NA AVKCIJI ZA DODELJEVANJE PRENOSNIH ZMOGLJIVOSTI
18. člen
Prenosne zmogljivosti se na avkciji dodeljujejo v obliki produktov, ki so definirani glede na:
– datum in obdobje trajanja: dan (od 00. do 24. ure), teden (ponedeljek od 00. ure do nedelje do 24. ure), mesec (od 1. v mesecu od 00. do zadnjega v mesecu do 24. ure), leto (1. 1. od 00. do 31. 12. do 24. ure),
– posamezno mejo: Avstrija, Italija, Hrvaška,
– smer prenosa: uvoz, izvoz.
Osnovna enota produkta (en lot) je en MW prenosne zmogljivosti.
19. člen
Produkt in njegovo definicijo na posamezni avkciji določi UPO in obvesti organizatorja trga.
Organizator trga o tem obvesti udeležence avkcije, in sicer:
– za dnevne produkte najkasneje tri delovne dni pred pričetkom avkcije,
– za tedenske in dolgoročne produkte najkasneje pet delovnih dni pred začetkom avkcije.
20. člen
Vsakemu produktu na avkciji pripada enolično določena koda produkta, ki ima naslednji format:
XY_ZDDDD, pri čemer posamezne kode pomenijo:
X – koda izvozne države (Slovenija:S, Italija: I, Avstrija: A, Hrvaška: H)
Y – koda uvozne države (Slovenija:S, Italija: I, Avstrija: A, Hrvaška: H)
Z – dodatna koda (razpoložljive prenosne zmogljivosti: A, varnostne rezerve prenosnih zmogljivosti: T, tedenske: W, mesečne: M, letne: Y)
DDDD – zaporedna oznaka dneva, tedna, meseca ali leta.
IX. RAZPISI ZA PRENOSNE ZMOGLJIVOSTI
21. člen
Prenosne zmogljivosti se dodeljujejo na razpisih za dodeljevanje prenosnih zmogljivosti za obdobje enega leta ali za obdobje do treh let.
UPO objavi na svojih spletnih straneh razpis, ki vsebuje razpisane zmogljivosti, vzorec vloge, rok in način za oddajo vlog ter določi čas, kraj in način odpiranja vlog.
Vlogo za sodelovanje na razpisu poda udeleženec razpisa UPO skladno z določili tega pravilnika.
Pri odpiranju vlog so lahko navzoči predstavniki UPO in udeleženci razpisa.
22. člen
UPO pri dodeljevanju dostopa do čezmejnih prenosnih zmogljivosti upošteva vloge, ki vsebujejo vse podatke in priloge, določene v tem pravilniku in o odločitvi o možnostih dostopa do čezmejnih prenosnih zmogljivosti v skladu s tem pravilnikom obvesti udeležence razpisa.
X. AVKCIJE ZA PRENOSNE ZMOGLJIVOSTI
23. člen
Prenosne zmogljivosti, ki so ostale neizkoriščene po izvedenem razpisu, se dodeljujejo na avkcijah. Prenosne zmogljivosti se dodeljujejo na avkcijah za dodeljevanje prenosnih zmogljivosti v obliki produktov na dnevni, tedenski, mesečni in letni osnovi. Za vsak produkt poteka ločena avkcija.
Dnevne avkcije so avkcije za dodeljevanje produktov prenosnih zmogljivosti na dnevni osnovi in potekajo vsak delovni dan. Kadar je v koledarju trgovanja določeno, da nastopi med dnem trgovanja in prvim naslednjim delovnim dnem še kakšen nedelovni dan ali praznik, organizator trga hkrati izvede ločene dnevne avkcije za vsak dan posebej.
Tedenske avkcije so avkcije za dodeljevanje produktov prenosnih zmogljivosti na tedenski osnovi in se izvajajo enkrat tedensko.
Mesečne ali letne avkcije so avkcije za dodeljevanje produktov prenosnih zmogljivosti in se izvajajo na mesečni ter letni osnovi.
Točen termin in trajanje posameznih avkcij določi organizator trga in jih objavi na svoji spletni strani v splošnih obvestilih udeležencem najkasneje tri delovne dni pred pričetkom dnevne avkcije, oziroma najkasneje pet delovnih dni pred pričetkom tedenske ali mesečne oziroma letne avkcije.
24. člen
Udeleženci avkcije podajajo svoje ponudbe za uporabo prenosnih zmogljivosti preko elektronskega trgovalnega sistema organizatorja trga.
Udeleženci avkcije lahko v primeru tehničnih težav svoje ponudbe pošljejo na telefaks organizatorja trga. Organizator trga po telefaksu prispele ponudbe vnese v trgovalni sistem v enakem zaporedju kot jih je sprejel, s čimer ponudba dobi časovno znamko in postane veljavna.
25. člen
Na določen dan avkcije je možno posredovati ponudbe samo za produkte prenosnih zmogljivosti, ki so predmet avkcije na ta dan. Veljavnost ponudb zapade najkasneje isti dan ob zaključku avkcije.
26. člen
Udeleženec avkcije lahko v skladu s tem pravilnikom svoje ponudbe naknadno briše ali spreminja, pri čemer lahko v ponudbi poljubno spreminja ceno in količino.
27. člen
Organizator trga lahko ponudbo določenega udeleženca avkcije izbriše, če ta ni bila podana v skladu z določili tega pravilnika. V primeru, da organizator trga izbriše določeno ponudbo, mora o tem obvestiti udeležence avkcije.
1. Vrste ponudb
28. člen
Na avkciji prenosnih zmogljivosti lahko udeleženci avkcije podajajo omejene in vse ali nič omejene ponudbe.
Omejene ponudbe so tiste ponudbe, pri katerih udeleženec avkcije postavi še sprejemljivo ceno, ki jo je pripravljen plačati za uporabo prenosnih zmogljivosti.
Vse ali nič omejene ponudbe so tiste ponudbe, ki se izvršijo le v primeru, ko je možno dodeliti celotno količino v ponudbi po ceni, ki je navedena v ponudbi ali boljši.
29. člen
Vse ponudbe morajo vsebovati naslednje podatke:
– identifikacijska številka udeleženca avkcije,
– oznaka avkcije, za katero velja ponudba,
– mejo in smer prenosa, za katero velja ponudba,
– količina zmogljivosti v lotih, zaokroženo na 1 lot,
– neto cena brez DDV, podana v SIT/lot.
Neto cena mora biti zaokrožena na celo število in ne sme biti nižja od nič.
2. Čas sprejema in vrstni red ponudb
30. člen
Čas sprejema ponudbe na avkciji je tista časovna oznaka, ki jo trgovalni sistem organizatorja trga dodeli pri vnosu ponudbe.
Ponudba na avkciji prenosnih zmogljivosti ostane v veljavi tako dolgo, dokler je udeleženec avkcije ne prekliče, oziroma najkasneje do konca avkcije. Po izteku veljavnosti ponudbe, se ponudba avtomatično izbriše iz knjige ponudb.
31. člen
Vse prispele ponudbe se razvrstijo v knjigo ponudb, pri čemer se ponudbe razvrstijo ločeno za vsak produkt prenosnih zmogljivosti posebej. Udeleženci avkcije med avkcijo nimajo vpogleda v knjigo ponudb, vidijo lahko le svoje ponudbe.
V knjigi ponudb je vrstni red vedno določen po kriteriju »cena/časovna oznaka«, torej tako, da imajo pri dodeljevanju zmogljivosti prednost ponudbe z višjo ceno. V primeru cenovno enakovrednih ponudb ima ponudba, ki je prispela prej, prednost pred ponudbo, ki je prispela kasneje.
XI. DODELJEVANJE PRENOSNIH ZMOGLJIVOSTI PO RAZPISU ZA UVOZ
32. člen
Največja možna vrednost prijavljene uvozne moči (PUM) za posameznega upravičenega odjemalca je odvisna od njegove letne porabe električne energije in števila letnih obratovalnih ur. Če je napovedana vrednost uvozne moči upravičenega odjemalca Pp večja od PUM, se v postopku dodeljevanja za tega upravičenega odjemalca upošteva PUM, kot napovedana vrednost uvozne moči. Najmanjša vrednost za napovedano uvozno moč Pp je 1 MW. PUM se določi po naslednjih enačbah:
PUM = PM · U(k)
PM – povprečna letna moč odjemalca v MW
U(k) – utežnostni faktor
PM = W(l)/8760
W(l) – letna poraba električne energije v MWh
U(k) = T/8760 ; T = W(l)/P(max)
T – letne obratovalne ure
P(max) – maksimalna dosežena moč v letu
P(p) ≤ PUM
P(p) – napovedana vrednost uvozne moči v MW
Agregiranje moči posameznih upravičenih odjemalcev ni možno.
33. člen
V primeru, da so razpoložljive prenosne zmogljivosti za posamezno mejo, smer in časovno obdobje večje od vsote napovedanih zahtev udeležencev razpisa, se te prenosne zmogljivosti dodelijo vsem udeležencem razpisa v skladu z njihovimi napovedanimi vrednostmi.
V primeru, da so razpoložljive prenosne zmogljivosti za posamezno mejo, smer in časovno obdobje manjše od vsote napovedanih zahtev udeležencev razpisa, se te prenosne zmogljivosti dodelijo po kriteriju sorazmernega znižanja po naslednjem dvokrožnem sistemu:
1. krog:
Posameznemu vlagatelju se dodelijo razpoložljive prenosne zmogljivosti, ki so sorazmerno znižane na podlagi razmerja med skupno razpoložljivo zmogljivostjo in vsoto vseh napovedanih vrednost uvoznih moči, po enačbi:
Ostanek pri dodeljevanju zmogljivosti v prvem krogu se v drugem krogu razdeli med tiste udeležence, ki so v prvem krogu dosegli prag enega MW.
Končna dodeljena vrednost uvozne prenosne moči je navzdol na celo število MW zaokrožena vsota moči, dodeljenih po dvokrožnem sistemu.
SUM(n) = SUM(n)(na 1k) + SUM(n)(na 2k)
SUM(n)– navzdol na celo število MW zaokrožena uvozna vrednost prenosne moči v MW
Na podlagi končnega izračuna se dodeli vlagateljem pravica koriščenja uvoznih prenosnih zmogljivosti. Po koncu dvokrožnega sistema se posamičnemu odjemalcu lahko dodeli uvozna vrednost prenosne moči, ki je manjša ali enaka zahtevani.
SUM(n) ≤ P(p) ≤ PUM
Preostanek prenosnih zmogljivosti, ki je po dvokrožnem sistemu ostal nedodeljen, se dodeljuje na avkcijah.
34. člen
UPO po končni dodelitvi prenosnih zmogljivosti obvesti vse udeležence razpisa o rezultatih razpisa.
Vlagatelj mora v roku 14 dni skleniti z UPO pogodbo o dostopu do čezmejnih prenosnih zmogljivosti. Pred sklenitvijo te pogodbe mora odjemalec predložiti UPO sklenjeno pogodbo za nakup električne energije.
Vlagatelj izgubi pravico koriščenja prenosnih zmogljivosti za del, za katerega nima sklenjenih pogodb. Preostale neizkoriščene prenosne zmogljivosti se dodeljujejo na avkcijah.
XII. DODELJEVANJE PRENOSNIH ZMOGLJIVOSTI PO RAZPISU ZA IZVOZ
35. člen
Največja možna vrednost prijavljene izvozne moči za proizvajalca je enaka povprečni letni moči proizvajalca PM. Če je napovedana vrednost izvozne moči proizvajalca Pp večja od PM, se v postopku dodeljevanja za tega proizvajalca upošteva PM kot napovedana vrednost izvozne moči. Najmanjša vrednost za napovedano izvozno moč Pp je en MW. PM se določi po naslednji enačbi:
PM = W(l)/8760
W(l) – letna proizvodnja električne energije v MWh
P(p) ≤ PM
P(p) – napovedana vrednost izvozne moči v MW
36. člen
V primeru, da so razpoložljive prenosne zmogljivosti za posamezno mejo, smer in časovno obdobje večje od vsote prijavljenih zahtev udeležencev razpisa, se te prenosne zmogljivosti dodelijo vsem udeležencem razpisa v skladu z njihovimi napovedanimi vrednostmi.
V primeru, da so razpoložljive prenosne zmogljivosti za posamezno mejo, smer in časovno obdobje manjše od vsote prijavljenih zahtev udeležencev razpisa, se te prenosne zmogljivosti dodelijo po kriteriju sorazmernega znižanja po naslednjem dvokrožnem sistemu:
1. krog:
Posameznemu vlagatelju se dodelijo razpoložljive prenosne zmogljivosti, ki so sorazmerno znižane na podlagi razmerja med skupno razpoložljivo zmogljivostjo in vsoto vseh napovedanih vrednosti izvoznih moči, po enačbi:
Ostanek pri dodeljevanju zmogljivosti v prvem krogu se v drugem krogu razdeli med tiste udeležence, ki so v prvem krogu dosegli prag enega MW.
Končna dodeljena vrednost izvozne prenosne moči je navzdol zaokrožena vsota moči dodeljenih po dvokrožnem sistemu.
SIM(n) = SIM(n)(na 1k) + SIM(n)(na 2k)
SIM(n)– navzdol na en MW zaokrožena izvozna vrednost prenosne moči v MW
Na osnovi končnega izračuna se dodeli vlagateljem pravica koriščenja izvoznih prenosnih zmogljivosti. Po koncu dvokrožnega sistema se proizvajalce lahko dodeli izvozna vrednost prenosne moči, ki je manjša ali enaka zahtevani.
SIM(n) ≤ P(p) ≤ PM
Preostanek prenosnih zmogljivosti, ki je po dvokrožnem sistemu ostal nedodeljen, se dodeljuje na avkcijah.
37. člen
UPO po končni dodelitvi prenosnih zmogljivosti obvesti vse udeležence razpisa o rezultatih.
Vlagatelj mora v roku 14 dni skleniti z UPO pogodbo o dostopu do čezmejnih prenosnih zmogljivosti. Pred sklenitvijo te pogodbe mora proizvajalec predložiti UPO sklenjeno pogodbo za prodajo električne energije.
Vlagatelj izgubi pravico koriščenja prenosnih zmogljivosti za del, za katerega nima sklenjenih pogodb.
Preostale neizkoriščene prenosne zmogljivosti se dodeljujejo na avkcijah.
XIII. DODELJEVANJE PRENOSNIH ZMOGLJIVOSTI PRIDOBLJENIH NA AVKCIJI
38. člen
V primeru,da so razpoložljive prenosne zmogljivosti za posamezen produkt prenosnih zmogljivosti večje, kot so potrebe udeležencev avkcije, se te prenosne zmogljivosti dodelijo vsem udeležencem avkcije v skladu z njihovimi zahtevami.
39. člen
V primeru, da so razpoložljive prenosne zmogljivosti za posamezen produkt prenosnih zmogljivosti manjše od zahtev udeležencev avkcije, se te prenosne zmogljivosti dodelijo po naslednjih kriterijih:
– ponudbe za uporabo prenosnih zmogljivosti z višjo ceno imajo prednost pred ponudbami z nižjo ceno.
– v primeru cenovno enakovrednih ponudb ima ponudba, ki je prispela prej, prednost pred ponudbo, ki je prispela kasneje.
40. člen
Organizator trga najkasneje v roku trideset minut po koncu avkcije za prenosne zmogljivosti obvesti udeležence avkcije in UPO o rezultatih avkcije.
Obvestilo o dodeljenih prenosnih zmogljivostih vsebuje:
– oznako avkcije in časovno obdobje na katero se nanaša obvestilo,
– identifikacijsko oznako udeleženca avkcije,
– oznako produkta in dodeljene prenosne zmogljivosti v lotih,
– neto ceno v SIT/lot za dodeljene prenosne zmogljivosti, ločeno za vsak produkt.
Organizator trga po končani avkciji, po potrditvi UPO, javno na svojih spletnih straneh objavi rezultate avkcije, in sicer neto marginalno ceno in skupno vrednost dodeljenih zmogljivosti.
XIV. CENA ZA PRENOSNE ZMOGLJIVOSTI DODELJENE NA RAZPISU
41. člen
Cena za prenosne zmogljivosti dodeljene na razpisih je 0 SIT. Cena za uporabo elektroenergetskih omrežij se plača v skladu s pravilnikom o določitvi cen za uporabo elektroenergetskih omrežij in kriterijih za upravičenost stroškov (Uradni list RS, št. 30/01, 103/01 in 48/02).
XV. CENA ZA PRENOSNE ZMOGLJIVOSTI DODELJENE NA AVKCIJI
42. člen
V primeru, ko so razpoložljive prenosne zmogljivosti za posamezen produkt večje od potreb udeležencev avkcije in se le-te dodeljujejo v skladu z 38. členom tega pravilnika, je cena za tako dodeljene prenosne zmogljivosti 0 SIT. Cena za uporabo elektroenergetskih omrežij se plača v skladu s pravilnikom o določitvi cen za uporabo elektroenergetskih omrežij in kriterijih za upravičenost stroškov (Uradni list RS, št. 30/01, 103/01 in 48/02).
43. člen
V primeru, ko so dejanske potrebe udeležencev avkcije za posamezen produkt večje od razpoložljivih prenosnih zmogljivosti in so bile prenosne zmogljivosti udeležencem avkcije dodeljene v skladu z 39. členom tega pravilnika, plačajo udeleženci avkcije za te prenosne zmogljivosti marginalno ceno.
Marginalna cena produkta je enaka najnižji ceni izmed vseh cen tistih nakupnih ponudb, katerim so bile prenosne zmogljivosti dodeljene.
44. člen
Udeleženci avkcij, katerim so bile prenosne zmogljivosti dodeljene na podlagi rezultatov avkcij, plačajo za dodeljene prenosne zmogljivosti polno ceno tudi v primeru, da dodeljenih prenosnih zmogljivosti ne izkoristijo v celoti ali jih izkoristijo le deloma.
XVI. UPORABA PRENOSNIH ZMOGLJIVOSTI
45. člen
Udeleženci razpisa ali avkcije, na podlagi odločitve o razpisu ali avkciji in evidentirane pogodbe o dobavi električne energije oziroma trgovanja na organiziranem trgu z električno energijo, sklenejo z UPO pogodbo o dostopu do čezmejnih prenosnih zmogljivosti.
XVII. FINANČNA PORAVNAVA PO AVKCIJI
46. člen
Organizator trga vzpostavi finančno poravnavo za prenosne zmogljivosti, ki so dodeljene na podlagi rezultatov avkcij prenosnih zmogljivosti.
47. člen
Organizator trga na avkcijah prenosnih zmogljivosti nastopa v vlogi poravnalnega agenta.
Za namen finančne poravnave prenosnih zmogljivosti dodeljenih na avkcijah prenosnih zmogljivosti, organizator trga odpre poravnalni račun za prenosne zmogljivosti pri poravnalni banki.
48. člen
Organizator trga zagotavlja udeležencem avkcije finančno poravnavo prenosnih zmogljivosti, kar se zagotavlja s tem, da na osnovi podatkov dobljenih iz elektronskega sistema avkcij, izračuna denarne obveznosti in terjatve posameznih udeležencev avkcije prenosnih zmogljivosti.
Organizator trga enkrat tedensko (ob torkih) pošlje kupcem prenosnih zmogljivosti obračune dodeljenih zmogljivosti, ki vključujejo vse obveznosti iz dodeljenih zmogljivosti za pretekli teden in valuto plačila. Finančna poravnava poteka enkrat tedensko, pri čemer je rok plačila osem dni od datuma izdaje obračuna.
Obračun dodeljenih zmogljivosti na avkcijah prenosnih zmogljivosti velja kot račun.
49. člen
Ugovor zaradi morebitnih napak in nepravilnosti v obračunu dodeljenih zmogljivosti na avkcijah prenosnih zmogljivosti mora udeleženec avkcije vložiti v roku dva dni od prejema obračuna organizatorju trga.
Organizator trga mora podati pisni odgovor na ugovor v enem dnevu po prejetem ugovoru. Odgovor na ugovor je dokončen za namene finančne poravnave.
V primeru, da udeleženec avkcije ne posreduje pripomb, ki zadevajo obračun dodeljenih zmogljivosti v določenem roku, se šteje, da je obračun pravilno izpolnjen.
50. člen
Organizator trga zahteva od vsakega udeleženca avkcije, da na podlagi prejetega obračuna dodeljenih zmogljivosti za določeno obdobje, poravna vse svoje obveznosti z nakazilom dolžnega zneska na poravnalni račun v roku zapadlosti računa. Vsa plačila je udeleženec avkcije dolžan poravnati z denarnimi sredstvi.
51. člen
Udeleženec, ki ni v roku izpolnil obveznosti plačila, je dolžan plačati zakonske zamudne obresti.
52. člen
Kreditna in likvidnostna tveganja iz naslova poravnave obveznosti na avkcijah prenosnih zmogljivosti nosijo udeleženci avkcije.
XVIII. OMEJITEV UPORABE DODELJENIH PRENOSNIH ZMOGLJIVOSTI
53. člen
Izjemne okoliščine so tiste, ki onemogočajo uporabo dodeljenih prenosnih zmogljivosti in so posledica višje sile, izpada daljnovoda oziroma defekta na visokonapetostnih napravah, ki ga ni bilo mogoče predvideti in preprečiti, ter se odrazijo kot nezmožnost UPO, da izpolni obveznosti v skladu s tem pravilnikom. Za višjo silo se šteje vsak dogodek oziroma okoliščina, ki je izven vplivnega območja UPO in ki ga ne bi mogel preprečiti oziroma obiti ob izpolnjevanju svojih nalog s skrbnostjo dobrega gospodarja.
54. člen
UPO lahko v primerih iz 53. člena za določen čas deloma ali v celoti omeji uporabo dodeljenih prenosnih zmogljivosti.
V primeru uvedbe omejitev uporabe dodeljenih prenosnih zmogljivosti se dodeljene zmogljivosti omejujejo proporcionalno, in sicer po razredih, kakor sledi:
1. najprej se omeji uporaba zmogljivosti, dodeljenih na dnevni osnovi,
2. če so potrebne nadaljnje omejitve uporabe, se omeji uporaba zmogljivosti, dodeljenih na tedenski osnovi,
3. če so potrebne nadaljnje omejitve uporabe, se omeji uporaba zmogljivosti, dodeljenih na mesečni osnovi,
4. če so potrebne nadaljnje omejitve uporabe, se omeji tudi uporaba zmogljivosti, dodeljenih na letni osnovi,
5. če so potrebne nadaljnje omejitve uporabe, se omeji tudi uporaba zmogljivosti, dodeljenih na triletni osnovi.
Za čas in višino omejitve uporabe dodeljenih prenosnih zmogljivosti se dodeljene prenosne zmogljivosti ne plačajo.
XIX. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
55. člen
Rok za objavo razpisa iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika je za leto 2003 pet delovnih dni.
56. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35/149
Ljubljana, dne 26. novembra 2002.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
mag. Vekoslav Korošec l. r.
Na podlagi 84. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00) in 37. člena uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe prenos električne energije in gospodarske javne službe upravljanje prenosnega omrežja (Uradni list RS, št. 54/00, 79/00, 124/00, 29/01 in 99/01) je direktor Agencije za energijo Republike Slovenije dne 26. 11. 2002 dal soglasje k pravilniku o načinu in pogojih dodeljevanja ter kriterijih za dostop do čezmejnih prenosnih zmogljivosti pod št. 100-248/2002 z dne 26. 11. 2002.

AAA Zlata odličnost