Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002

Kazalo

5137. Uredba o podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v koprskem tovornem pristanišču, stran 11611.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena, 7. in 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), tretjega odstavka 32. člena, prvega in drugega odstavka 44. člena in 47. člena pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 26/01 in 21/02) in 1. člena zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v koprskem tovornem pristanišču
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina uredbe)
S to uredbo določa Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: koncedent) način in pogoje opravljanja koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v koprskem tovornem pristanišču.
2. člen
(predmet koncesije)
Predmet koncesije je podelitev naslednjih pravic in dolžnosti v koprskem tovornem pristanišču:
– pravice uporabljati pristaniško infrastrukturo v lasti koncedenta,
– dolžnosti upravljati, voditi in razvijati pristaniško infrastrukturo v lasti koncedenta ter dolžnost ohranjati osnovno funkcijo pristaniške infrastrukture v lasti koncesionarja,
– pravice opravljati gospodarsko javno službo rednega vzdrževanja pristaniške infrastrukture, namenjene za javni promet, v lasti koncedenta in koncesionarja.
Meje koprskega tovornega pristanišča so opredeljene z veljavnimi prostorskimi ureditvenimi pogoji in se grafično določijo v koncesijski pogodbi.
3. člen
(pristaniška infrastruktura)
Pristaniška infrastruktura iz prejšnjega člena te uredbe zajema grajene obale, akvatorij s priveznimi bojami, valolome, pristope na pomole, naprave za privezovanje, dovozne poti, železniške tire, vhode, ograje, kanalizacijsko in vodovodno omrežje, elektroinstalacije, razsvetljavo, telekomunikacijske instalacije in druge objekte, ki po namenu služijo varnosti plovbe in varnemu privezu ter nemotenemu izvajanju pristaniških dejavnosti.
Pristaniška infrastruktura iz prejšnjega odstavka tega člena bo glede na predmet in lastništvo podrobneje opredeljena v koncesijski pogodbi.
4. člen
(začetek in čas trajanja koncesije)
Koncesijsko razmerje nastane s sklenitvijo koncesijske pogodbe.
Koncesija se podeli za obdobje petintridesetih let.
Po preteku koncesijskega obdobja koncedent sklene novo koncesijsko pogodbo s koncesionarjem, ki ga izbere na podlagi javnega razpisa.
5. člen
(koncesionar)
Prva koncesija za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v koprskem tovornem pristanišču se na podlagi 997. člena pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 26/01 in 21/02) podeli brez javnega razpisa osebi zasebnega prava, ki je opravljala te dejavnosti na dan uveljavitve pomorskega zakonika.
6. člen
(prenosljivost koncesije)
Koncesionar lahko prenese koncesijo na drugega koncesionarja le s predhodnim soglasjem koncedenta. Pogoji, pod katerimi koncedent izda soglasje, so določeni v koncesijski pogodbi.
II. NAČIN IN POGOJI IZVAJANJA KONCESIJE
A) Splošno
7. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)
Koncesionar mora za opravljanje koncesije v času izbire in ves čas trajanja koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
– biti mora registriran za dejavnost, ki je predmet koncesije,
– zoper koncesionarja ne sme biti uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– imeti mora poravnane davke, prispevke in druge obvezne zakonske dajatve,
– biti mora finančno in poslovno sposoben,
– imeti mora strokovno usposobljene kadre in zadostne tehnične zmogljivosti za opravljanje koncesije.
8. člen
(ravnanje koncesionarja)
Koncesionar ima izključno pravico uporabljati pristaniško infrastrukturo v lasti koncedenta iz 3. člena te uredbe za opravljanje pristaniških dejavnosti in jo mora upravljati, voditi, skrbeti za njen razvoj in jo vzdrževati kot dober gospodarstvenik.
Koncesionar mora zagotavljati nemoteno in trajno opravljanje pristaniških dejavnosti in izvajati gospodarsko javno službo rednega vzdrževanja pristaniške infrastrukture kot to terja javni pristaniški promet, varnost plovbe in varstvo okolja.
9. člen
(enakost uporabnikov)
Koncesionar mora omogočiti fizičnim in pravnim osebam, da pod enakimi pogoji uporabljajo pristaniško infrastrukturo, s katero upravlja koncesionar, glede na njen namen in v mejah razpoložljivih zmogljivosti.
10. člen
(pristaniške pristojbine)
Koncesionar ima pravico in dolžnost pobirati pristaniške pristojbine, ki jih evidentira kot del prihodkov iz naslova opravljanja gospodarske javne službe.
Pristaniške pristojbine morajo biti objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije. Pred njihovo objavo mora dati k pristojbinam soglasje minister, pristojen za pomorstvo.
11. člen
(plačilo koncesijske dajatve)
Za podeljeno koncesijo mora koncesionar koncedentu letno plačevati koncesijsko dajatev v višini, ki je določena s koncesijsko pogodbo. Koncesijska dajatev se določi sorazmerno glede na promet, prihodek, višino dobička koncesionarja in vrednost investicij Republike Slovenije.
B) Upravljanje s pristaniško infrastrukturo
12. člen
(upravljanje)
Koncesionar je upravljalec pristaniške infrastrukture iz 3. člena te uredbe. S pristaniško infrastrukturo mora upravljati kot dober gospodarstvenik.
Koncesionar ima vse obveznosti, ki jih zakon nalaga upravljalcu pristanišča.
13. člen
(razpolaganje s pristaniško infrastrukturo v lasti koncesionarja)
Koncesionar se v koncesijski pogodbi zaveže, da ima v primeru prodaje pristaniške infrastrukture v lasti koncesionarja Republika Slovenija predkupno pravico.
C) Redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture
14. člen
(gospodarska javna služba)
Redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture, namenjene za javni promet, v koprskem tovornem pristanišču, je obvezna republiška gospodarska javna služba.
15. člen
(redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture)
Koncesionar mora redno vzdrževati pristaniško infrastrukturo iz 3. člena te uredbe najmanj v stanju, kot je ob podpisu koncesijske pogodbe. Redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture pomeni ohranjanje pristaniške infrastrukture v stanju, ki je potrebno za nemoteno opravljanje pristaniških dejavnosti in vključuje izvedbo potrebnih obnov, kadar posamezni del pristaniške infrastrukture ne omogoča več normalne rabe.
Redno vzdrževanje akvatorija vključuje vzdrževanje obstoječih globin plovnih poti.
16. člen
(financiranje rednega vzdrževanja pristaniške infrastrukture)
Gospodarska javna služba rednega vzdrževanja pristaniške infrastrukture iz 3. člena te uredbe se financira iz pristaniških pristojbin.
Koncedent mora pristaniške pristojbine oblikovati v višini, ki zadostuje za pokritje stroškov rednega vzdrževanja pristaniške infrastrukture. V primeru, da pristaniške pristojbine ne omogočajo kritja stroškov rednega vzdrževanja pristaniške infrastrukture, zagotavlja razliko koncesionar iz lastnih sredstev.
Morebitni presežek prihodkov iz naslova pristaniških pristojbin nad stroški rednega vzdrževanja pristaniške infrastrukture v tekočem letu, koncesionar zadrži kot rezervacijo za stroške rednega vzdrževanja pristaniške infrastrukture v prihodnjih letih. Ob prenehanju koncesijskega razmerja razliko med višino stroškov rednega vzdrževanja in prihodki iz naslova pristaniških pristojbin v celotnem koncesijskem obdobju nakaže v proračun Republike Slovenije.
17. člen
(računovodska evidenca pristaniških pristojbin in stroškov rednega vzdrževanja)
Koncesionar mora voditi ločeno računovodsko evidenco o stroških rednega vzdrževanja pristaniške infrastrukture in prihodkih iz naslova pristaniških pristojbin.
Koncesionar mora višino stroškov rednega vzdrževanja pristaniške infrastrukture in višino prihodkov iz naslova pristaniških pristojbin v posameznem poslovnem letu navesti v posebnem dodatku k letnemu poročilu, ki ga mora pregledati pooblaščen revizor.
Č) Razvoj pristaniške infrastrukture
18. člen
(program razvoja pristaniške infrastrukture)
Koncesionar sprejme za obdobje vsakih pet let program razvoja pristaniške infrastrukture, ki mora biti usklajen z nacionalnim programom razvoja pomorstva Republike Slovenije. Program razvoja se letno spreminja in dopolnjuje. Na program razvoja pristaniške infrastrukture mora koncesionar po predhodnem mnenju Uprave Republike Slovenije za pomorstvo pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije.
Program iz prejšnjega odstavka pripravi koncesionar najkasneje v roku šestih mesecev po sklenitvi koncesijske pogodbe.
19. člen
(investicijska vlaganja koncedenta in koncesionarja)
Ob izdaji soglasja k programu razvoja pristaniške infrastrukture Vlada Republike Slovenije opredeli investicije, ki jih financira in izvede Republike Slovenija. Za vsako novo investicijo se lahko sklene aneks h koncesijski pogodbi.
Za investicije, ki jih Republika Slovenija glede na višino razpoložljivih proračunskih sredstev ne financira, se Vlada Republike Slovenije in koncesionar lahko dogovorita o možnosti financiranja in izvedbe investicije s strani koncesionarja. Podrobnosti o izvedbi investicije in druga vprašanja se opredelijo z aneksom h koncesijski pogodbi. Investicije koncesionarja se izvedejo po BTO (izgradi, prenesi, upravljaj) sistemu. Aneks h koncesijski pogodbi ne more podaljšati časa trajanja koncesijske pogodbe.
Zaradi izvršenih investicijskih vlaganj v pristaniško infrastrukturo koncesionar ne pridobi lastninske ali solastninske pravice.
20. člen
(povrnitev vrednosti investicijskih vlaganj koncesionarja)
Ob sklenitvi koncesijske pogodbe za novo koncesijsko obdobje se sredstva v višini neamortiziranega dela vrednosti investicijskih vlaganj koncesionarju povrnejo. Določijo se kot del koncesijske dajatve, ki jo je novi koncesionar dolžan plačati ob podpisu nove koncesijske pogodbe, poleg plačila redne koncesijske dajatve. V primeru, da je za novega koncesionarja izbran subjekt, ki je bil koncesionar v predhodnem obdobju, je ta oproščen plačila dela koncesijske dajatve, ki se plača ob podpisu nove koncesijske pogodbe, s čimer preneha njegova pravica do povračila neamortiziranega dela vrednosti investicijskih vlaganj iz prejšnjega koncesijskega obdobja.
V primeru prenehanja koncesijskega razmerja pred pretekom časa, za katerega je bila koncesija podeljena, ima koncesionar pravico do povrnitve neamortizirane vrednosti lastnih investicijskih vlaganj.
Določbe tega člena veljajo v primeru rednega in predčasnega prenehanja koncesijskega razmerja.
21. člen
(računovodska evidenca investicij)
Koncesionar mora v svojih poslovnih knjigah ločeno voditi evidenco o investicijskih vlaganjih in shranjevati vso investicijsko dokumentacijo.
Koncesionar mora investicijska vlaganja v posameznem poslovnem letu navesti v posebnem dodatku k letnemu poročilu, ki ga mora pregledati pooblaščen revizor.
III. KONCESIJSKO RAZMERJE
22. člen
(koncesijska pogodba)
Koncedent in koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo, v kateri podrobneje uredita medsebojna razmerja.
Koncesijska pogodba začne veljati z dnem podpisa in preneha veljati v primerih, določenih v 24. členu te uredbe.
Koncesijsko pogodbo na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije podpiše minister, pristojen za pomorstvo.
23. člen
(zapisniška primopredaja)
V roku 30 dni od sklenitve koncesijske pogodbe opravi komisija, ki jo sestavljajo po trije pooblaščeni predstavniki koncedenta in koncesionarja, pregled pristaniške infrastrukture in zapisniško ugotovi njeno stanje. Zapisnik, ki ga sestavi komisija, podpišejo vsi njeni člani.
IV. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
24. člen
(načini prenehanja)
Koncesijsko razmerje preneha:
– zaradi prenehanja koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije.
25. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba preneha po poteku časa, za katerega je bila sklenjena.
Koncesijska pogodba preneha tudi z razdrtjem pogodbe iz razlogov in pod pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi.
26. člen
(sporazumno prenehanje)
Stranki koncesijske pogodbe se lahko med trajanjem pogodbe kadarkoli sporazumeta o prenehanju pogodbe. Pogodbena stranka, ki želi sporazumno prenehanje pogodbe, posreduje drugi pogodbeni stranki pisno pobudo, ki vsebuje najmanj predlog pogojev in rok za prenehanje pogodbe z obrazložitvijo.
27. člen
(prenehanje koncesionarja)
Koncesijsko razmerje preneha s prenehanjem koncesionarja, če ni njegovih pravnih naslednikov.
V primeru pravnih naslednikov koncesionarja koncesijsko razmerje ne preneha. Pravni nasledniki vstopijo v koncesijsko razmerje in v celoti prevzamejo vse pravice in obveznosti koncesionarja.
28. člen
(odvzem koncesije, če koncesionar ne začne z opravljanjem gospodarske javne službe)
Koncedent lahko odvzame koncesijo, če koncesionar ne začne z opravljanjem gospodarske javne službe v roku, določenem v koncesijski pogodbi.
29. člen
(odvzem koncesije v javnem interesu)
Koncedent lahko odvzame koncesijo, če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesionirana gospodarska javna služba.
Koncedent pred uvedbo postopka odvzema koncesije v javnem interesu predlaga koncesionarju sporazumno prenehanje pogodbe.
Ob odvzemu koncesije v javnem interesu je koncedent dolžan plačati koncesionarju odškodnino, ki se določi po predpisih o razlastitvi.
30. člen
(nemoteno obratovanje pristanišča)
Stranki koncesijske pogodbe morata v postopku prenehanja koncesijskega razmerja storiti vse, da opravljanje pristaniške dejavnosti v koprskem tovornem pristanišču ni bistveno moteno ali celo prekinjeno.
31. člen
(zapisniška primopredaja)
Ob prenehanju koncesijskega razmerja opravi komisija, ki jo sestavljajo po trije pooblaščeni predstavniki koncedenta in koncesionarja, pregled pristaniške infrastrukture in zapisniško ugotovi njegovo stanje. Zapisnik, ki ga sestavi komisija, podpišejo vsi njeni člani.
32. člen
(prenos pristaniške infrastrukture po prenehanju koncesijskega razmerja)
S koncesijsko pogodbo se uredi pravica koncedenta do odkupa ali najema pristaniške infrastrukture, ki je v lasti koncesionarja, po prenehanju koncesijskega razmerja.
V. NADZOR IN POROČANJE
33. člen
(nadzor)
Nadzor nad opravljanjem koncesije izvaja Uprava Republike Slovenije za pomorstvo.
Nadzor iz prejšnjega odstavka je lahko napovedan ali nenapovedan, obsega pa zlasti:
– nadzor stanja pristaniške infrastrukture, ki je predmet koncesije,
– nadzor dokumentacije v zvezi s prihodki iz naslova pristaniških pristojbin, rednim vzdrževanjem in investicijskimi vlaganji v pristaniško infrastrukturo.
Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom ministra, pristojnega za pomorstvo.
O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik koncesionarja in pooblaščenec ministra, pristojnega za pomorstvo.
34. člen
(poročanje)
Koncesionar mora dvakrat letno pisno poročati Upravi Republike Slovenije za pomorstvo o izpolnjevanju obveznosti iz koncesijske pogodbe.
Poročilo mora vsebovati zlasti podatke o višini pobranih pristaniških pristojbin ter o višini stroškov za redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture in investicij vanjo ter druge podatke o stanju pristaniške infrastrukture.
Poleg poročil iz prejšnjega odstavka tega člena koncesionar dostavi Upravi Republike Slovenije za pomorstvo letne računovodske izkaze, ki jih mora koncesionar pripraviti v skladu z zakonom in to uredbo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
(vzdrževanje objektov za varnost plovbe)
Luka Koper, d.d. mora do uveljavitve koncesijske pogodbe za vzdrževanje objektov za varnost plovbe skrbeti za vzdrževanje tistih objektov za varnost plovbe (boje in drugi objekti, namenjeni varni plovbi pri vplutju v koprsko tovorno pristanišče), za katere je skrbela na dan uveljavitve pomorskega zakonika.
36. člen
(pogodba o ureditvi medsebojnih razmerij)
Pred podpisom koncesijske pogodbe na podlagi te uredbe bosta koncedent in koncesionar podpisala pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij za obdobje od lastninskega preoblikovanja družbenega podjetja Luka Koper, p.o.
37. člen
(pogodba o uporabi zemljišč)
Pravico uporabljati zemljišča, gradnjo na zemljiščih in druga vprašanja v zvezi z zemljišči v koprskem tovornem pristanišču, ki so v lasti Republike Slovenije, koncedent in koncesionar uredita v posebni pogodbi.
38. člen
(postopek pred prenehanjem koncesije)
Koncedent začne s postopkom priprav za nov javni razpis za izbiro koncesionarja najmanj tri leta pred potekom koncesije. V tem obdobju koncedent in koncesionar izvedeta vse, kar je potrebno za uspešno končno primopredajo.
39. člen
(veljavnost uredbe)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-22/2002-1
Ljubljana, dne 21. novembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost