Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002

Kazalo

5192. Odlok o lokalnem turističnem vodenju, stran 11705.

Na podlagi 40. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98 in 21/02) in 14. člena statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 26/99 in 2/01) je Občinski svet občine Razkrižje na 24. seji dne 8. 11. 2002 sprejel
O D L O K
o lokalnem turističnem vodenju
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se za območje Občine Razkrižje določa:
– program turističnega vodenja;
– pogoji za opravljanje dejavnosti turističnega vodenja;
– vodenje registra lokalnih turističnih vodnikov.
2. člen
Dejavnost turističnega vodenja je strokovno vodenje obiskovalcev na območju Občine Razkrižje po vnaprej določenih programih.
II. PROGRAMI TURISTIČNEGA VODENJA
3. člen
Programi turističnega vodenja na območju Občine Razkrižje so:
– standardni program ter
– posebni/specializirani programi.
Standardni program turističnega vodenja obsega vodenje obiskovalcev k ogledu najpomembnejših naravnih in kulturno-zgodovinskih znamenitosti na območju Občine Razkrižje in je na vpogled na sedežu Občine Razkrižje, na Turistično informacijskem centru Razkrižje (TIC), pri Turistično narodopisnem društvu Razkrižje in pri drugih turističnih organizacijah s katerimi ima Občina Razkrižje sklenjen sporazum o medsebojnem sodelovanju.
Posebni/specializirani programi turističnega vodenja obsegajo posamezne turistične proizvode občine oziroma širšega območja, ki so namenjeni določenim ciljnim skupinam (npr. učencem in dijakom, kolesarjem, ribičem, upokojencem idr.) ter programe vodenja, prilagojene interesom in željam naročnikov.
4. člen
Vodenje obiskovalcev po standardnem programu iz drugega odstavka prejšnjega člena tega odloka je redni ogled, če poteka po vnaprej določenem časovnem zaporedju in ga organizira za to pooblaščena organizacija.
Naročen ogled pa je vodenje obiskovalcev po standardnem ali po posebnem/specializiranem programu, ki časovno ni vnaprej določen in ga poleg pooblaščene organizacije lahko organizirajo tudi organizatorji potovanj (pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki).
Vse naročene oglede je potrebno pred začetkom izvajanja najaviti na sedežu Občine Razkrižje oziroma Turistično informacijskem centru Razkrižje ali pri Turistično narodopisnem društvu Razkrižje ali na tisto turistično organizacijo s katero ima Občina Razkrižje sklenjen sporazum o medsebojnem sodelovanju. Najava vsebuje ime organizatorja, število obiskovalcev, ime turističnega vodnika ter številko licence.
III. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI TURISTIČNEGA VODENJA
5. člen
Dejavnost turističnega vodenja na območju Občine Razkrižje lahko opravlja:
– oseba, ki ima licenco Gospodarske zbornice Slovenije za turističnega vodnika in
– oseba, ki opravi strokovni preizkus znanja iz programa usposabljanja lokalnih turističnih vodnikov, ki ga določi Občinski svet občine Razkrižje ali po njegovem pooblastilu za to usposobljena turistična ali druga organizacija.
6. člen
Strokovni preizkus znanja iz druge alinee prejšnjega člena obsega teoretični in praktični del.
K preizkusu znanja se lahko prijavijo osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki:
– imajo najmanj srednjo strokovno izobrazbo in
– znanje enega tujega jezika za stopnjo srednje strokovne izobrazbe.
Preizkus znanja prijavljenih kandidatov preverja strokovna komisija, ki jo imenuje Občinski svet občine Razkrižje ali organizacija na katero je Občinski svet občine Razkrižje prenesel pooblastilo.
7. člen
Oseba, ki uspešno opravi strokovni preizkus znanja iz prvega odstavka 6. člena tega odloka, pridobi naziv lokalni turistični vodnik.
Na podlagi izpitnega poročila o opravljenih preizkusih znanja, ki ga izdela strokovna komisija, Občinska uprava občine Razkrižje ali pooblaščena organizacija izda lokalnemu turističnemu vodniku izkaznico, ki jo mora imeti pri sebi, ko opravlja dejavnost turističnega vodenja in priponko, ki jo mora nositi na vidnem mestu.
IV. REGISTER LOKALNIH TURISTIČNIH VODNIKOV
8. člen
Lokalni turistični vodnik se vpiše v register lokalnih turističnih vodnikov, ki ga vodi uprava Občine Razkrižje ali po pooblastilu Občinskega sveta občine Razkrižje pooblaščena organizacija.
V register se vpišejo naslednji podatki o lokalnih turističnih vodnikih:
– ime in priimek,
– prebivališče,
– rojstni podatki,
– datum opravljenega preizkusa strokovne usposobljenosti,
– podatki o številu ur vodenja za preteklo leto,
– drugi podatki (telefonska številka, številka telefaksa, e-mail…).
V. KAZENSKI DOLOČBI
9. člen
Z denarno kaznijo 150.000 SIT se za prekršek kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, če redni ali naročen ogled na območju Občine Razkrižje zaupa osebi, ki nima licence za turističnega vodnika v skladu s 5. členom tega odloka.
Z denarno kaznijo 100.000 SIT se za prekršek kaznuje oseba, ki brez ustrezne licence za turističnega vodnika izvaja redni ali naročen ogled na območju Občine Razkrižje.
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se za prekršek kaznuje fizična oziroma pravna oseba, ki izvaja naročen ogled, ki ni evidentiran pri Občini Razkrižje, oziroma TIC Razkrižje ali pri Turistično narodopisnem društvu Razkrižje.
10. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja komunalno redarstvo Občine Razkrižje.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Osebe, ki ob uveljavitvi tega odloka že opravljajo dejavnost turističnega vodenja na območju Občine Razkrižje in so vpisane v seznam turističnih vodnikov pri Občini Razkrižje, lahko nadaljujejo z opravljanjem te dejavnosti, kolikor v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka pri upravi Občine Razkrižje zaprosijo za vpis v register lokalnih turističnih vodnikov.
Z dnem vpisa v register pridobijo osebe iz prejšnjega odstavka tega člena naziv lokalni turistični vodnik ter izkaznico lokalnega turističnega vodnika in priponko.
Osebe iz prvega odstavka tega člena, ki v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka ne podajo vloge s podatki iz 8. člena tega odloka za vpis v register lokalnih turističnih vodnikov, se po preteku navedenega roka ne smejo več ukvarjati z dejavnostjo turističnega vodenja na območju Občine Razkrižje.
12. člen
Uprava Občine Razkrižje ali po pooblastilu Občinskega sveta občine Razkrižje pooblaščena organizacija, v roku dveh mesecev od uveljavitve tega odloka:
– določi program za strokovno usposabljanje lokalnih turističnih vodnikov in za strokovni preizkus znanja ter ga v povzetku objavi na internetnih straneh Občine Razkrižje;
– imenuje člane strokovne komisije po tretjem odstavku 6. člena tega odloka;
– začne z vodenjem registra lokalnih turističnih vodnikov v skladu z določilom 8. in 11. člena tega odloka.
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 333-01/02-22-41
Razkrižje, dne 8. novembra 2002.
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l. r.

AAA Zlata odličnost