Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002

Kazalo

5164. Odlok o spremembah in dolponitvah ureditvenega načrta "Pri Bambiču", Grosuplje (VELE), stran 11645.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 18. ter 120. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99) je Občinski svet občine Grosuplje na 42. redni seji dne 30. 10. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta »Pri Bambiču«, Grosuplje (VELE)
1. člen
V odloku o ureditvenem načrtu »Pri Bambiču«, Grosuplje (Uradni list RS, št. 67/99) se v 2. členu za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki glasi:
»Ureditveni načrt »Pri Bambiču«, Grosuplje se dopolni po projektu Ureditveni načrt »VELE« (v nadaljevanju: ureditveni načrt), ki ga je izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje pod štev. proj. 593/01 v juliju 2002 in je sestavni del tega odloka. Ureditveni načrt je v skladu s srednjeročnim in dolgoročnim planom Občine Grosuplje.
2. člen
Tekst 3. člena se spremeni tako, da glasi:
»Opis poteka meje območja urejanja z ureditvenim načrtom »VELE«:
Območje ureditvenega načrta vključuje zemljišča v k.o. Grosuplje – naselje.
Izhodiščna točka je v jugovzhodnem vogalu objekta na parceli št. 1878/2. Od tu se nadaljuje v premi po jugozahodni fasadi tega objekta prečka parcelo št. 1878/1 in teče po njenem robu do stičišča s parcelo št. 1910/3. Meja obodne parcelacije se nadaljuje po meji parcele št. 1910/3 do vzhodnega roba Ceste na Krko parcela št. 2231. Nadalje teče v smeri proti jugu in vzhodu po vzhodnem robu parcele 2231 – Cesta na Krko do parcele 1910/14 – Gasilska cesta. Meja ureditvenega območja se nadaljuje po severnem robu Gasilske ceste do stičišča s servisno cesto parcela št. 1910/18, kjer se obrne proti severu in poteka po vzhodnem robu servisne ceste parcela št. 1910/18 v razdalji ca. 40 m. Tu se meja obrne proti jugozahodu po podaljšani premi roba parcele št. 1910/22, se nadaljuje po južnem robu parcel 1910/22 in 1910/30 do jugozahodnega vogala parcele št. 1910/30. Meja obodne parcelacije se nadaljuje od tega vogala v premi do izhodiščne točke v vogalu objekta 1878/2.
Ureditveno območje meri 2,466 ha.«
3. člen
Za drugim odstavkom 4. člena se doda novo besedilo, ki glasi:
Območje ureditvenega načrta vključuje cele in dele naslednjih parcel: 1910/70, 1910/71, 1910/72, 1910/73, 1910/74, 1910/75, 1910/76, 1910/77, 1910/78, 1910/79, 1910/80, 1910/81, 1910/82, 1910/83, 1910/84, 1910/85, 1910/86, 1910/87, 1910/88, 1910/89, 1910/90, 1910/91, 1910/92, 1910/93, 1910/94, 1910/95, 1910/96, 1910/2, 1910/3, 1910/5, 1910/9, 1910/23, 1910/27, 1910/37, 1910/40, 1910/41, 1910/52, 1910/53, 1910/54, 1910/55, 1910/56, 1910/57, 1910/58, 1910/59, 1910/60, 1910/61, 1910/62, 1910/63, 1910/64, 1910/65, 1910/66, 1910/67, 1910/68, 1910/69, 1911, 1912, 1878/3, 1910/14, 1910/18, 1910/22 in 2231, vse k.o. Grosuplje – naselje.
4. člen
V 5. členu se v prvem odstavku črta stavek:
»Ob Cesti na Krko je dopustna stanovanjska gradnja z javnim pritličjem.«
5. člen
V prvem odstavku 6. člena se stavek: »Med njima je dopustna nova notranja ulica v obliki črke »L«, ki se priključuje na Cesto na Krko in Gasilsko ulico, širina 7 m.« nadomesti z novim, ki glasi:
Cesta na Krko in Gasilska ulica sta povezani s servisno cesto 1 širine 6 m.
Dostava, intervencijski dostop in parkiranje za objekte A.1, A.2 in A.3 je zagotovljen preko Servisne ceste 2, ki ima dostop s Ceste na Krko in je nadziran z avtomatizirano dvižno zapornico, za objekte A2.1, A2.2 in A2.3 pa Servisne ceste 2 z dostopom z Gasilske ceste.
6. člen
V 7. členu se popravijo naslednje točke.
V točki 1. Funkcionalna enota A1 črta odstavek in nadomesti z novim, ki glasi:
Dopustna je nadomestna gradnja, rekonstrukcija ali sprememba namembnosti obstoječega objekta in gradnja novih objektov kot dopolnitev obstoječe zazidave na vzhodni in zahodni strani ob Cesti na Krko višine P+1 do P+2.
Na koncu točke 2. funkcionalna enota A2 se doda nov odstavek, ki glasi:
Predvidena je gradnja skladišča utekočinjenega naftnega plina.
V točki 5. Funkcionalna enota A5 se črtajo prvi trije odstavki in nadomestijo z novim tekstom, ki glasi:
Na južnem delu ureditvenega območja med Cesto na Krko in Gasilsko cesto je predvidena gradnja veleblagovnice s pritličjem in nadstropjem tlorisnih dimenzij 70,30 x 40,90 m + 17 x 14,22 m.
Ob meji funkcionalnega zemljišča veleblagovnice bo postavljen container za bazno postajo mobilne telefonije, na strehi tovornega dvigala veleblagovnice pa stolp z anteno za mobilno telefonijo.
Prvi odstavek točke 6 Funkcionalna enota A6 – Komunalne gradnje se opusti in nadomesti z novim besedilom, ki glasi:
Ob Gasilski cesti je dopustna gradnja dveh poslovno-servisno-trgovskih objektov tlorisnih dimenzij 23 x 12 m in 27 x 12 m s pritličjem in nadstropjem.
7. člen
Besedilo 8. člena odloka se v celoti črta in nadomesti z novim, ki glasi:
V grafičnih prilogah so določeni okvirni tlorisni gabariti objektov, ki upoštevajo odmike med objekti in od prometnic. Odmiki od prometnic so obvezujoči.
Kot tolerance so dovoljene spremembe dimenzij v skladu s tehnološkimi potrebami, in sicer na podlagi predhodne prostorske preveritve ter pod pogojem, da spremembe tlorisnih in višinskih gabaritov ne bodo ovirale kasnejših izvajanj in realizacije ureditvenega načrta in da bodo v skladu s predpisi, zakoni, navodili in pravilniki, ki se nanašajo na posege v prostor ter varovanje okolja.
Kot toleranca je dovoljena sprememba namembnosti posameznih delov objektov ali objektov v celoti, vendar le v primeru, da le-ta ne bo prekomerno obremenjevala okolja.
Ureditveni načrt povzema delno obstoječo parcelacijo in predvideva nove meje funkcionalnih zemljišč. Kot tolerance so dovoljene spremembe parcelnih mej ob soglasju mejašev.
8. člen
V 10. členu odloka se črta prvi stavek.
9. člen
V 12. členu se v poglavju »Kanalizacija« črta zadnji odstavek.
V istem členu se v poglavju »Plinovod« v celotnem besedilu nadomesti beseda »kontejner« z besedo »plinohram«.
Na koncu 12. člena se doda novo poglavje »Tolerance« z besedilom:
Dopustne so tolerance pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju prostora na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parameter, ekonomsko primernejša investicijska vlaganja in če prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta.
10. člen
Ureditveni načrt »VELE« je stalno na vpogled občanom, organizacijam in skupnostim na Uradu za prostor občine Grosuplje in na Upravni enoti Grosuplje.
11. člen
Z uveljavitvijo tega odloka se Ureditveni načrt »Pri Bambiču«, Grosuplje preimenuje v Ureditveni načrt »VELE«.
12. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35001-1/98
Grosuplje, dne 19. novembra 2002.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.