Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002

Kazalo

5155. Navodilo o načinu in rokih obračuna in plačila obresti pri poslih Banke Slovenije, stran 11630.

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) in sklepa o obračunu in plačilu obresti pri poslih Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 98/02) sprejema guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
o načinu in rokih obračuna in plačila obresti pri poslih Banke Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1
Navodilo ureja načine in roke obračuna in plačila obresti pri poslih, ki jih Banka Slovenije izvaja z namenom doseganja ciljev, opredeljenih v zakonu o Banki Slovenije.
2
Posamezna določila tega navodila se ne uporabljajo, kadar drug predpis Banke Slovenije ali pogodba določa drugače.
II. NAČINI DOLOČANJA IN RAČUNANJA OBRESTI
3
Banka Slovenije določa obrestne mere na letni ravni.
4
Banka Slovenije uporablja dekurzivni način obrestovanja.
5
Obdobje obrestovanja se določi tako, da se upošteva prvi dan obrestovanja, zadnji pa ne. Pri blagajniških zapisih, za katere je vrednost apoena določena na dan izdaje, se pri obrestovanju prvi dan ne upošteva, upošteva pa se zadnji dan. Pri izračunu nadomestila za povprečni znesek neizpolnjenih obveznih rezerv se upošteva prvi in zadnji dan obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv.
6
Obračunane in neplačane obresti se vštevajo v osnovo za nadaljnje obračunavanje obresti, tako da se jih evidenčno pripiše glavnici.
7
Banka Slovenije obračuna obresti z uporabo linearne ali konformne metode. Če ni drugače določeno, se uporablja linearna metoda.
8
Linearno obrestovanje:
8.1. Letna obrestna mera se preračuna na poljubno obdobje, krajše od enega leta, po naslednji formuli:
p(d) = p(l) · d/360
p(d) = obrestna mera za poljubno število dni
p(l) = letna obrestna mera
d = število dni, za katere se računa obrestna mera.
8.2. Izračun skupne obrestne mere, ki je sestavljena iz dveh obrestnih mer, se opravi s seštevanjem:
p = p(1) + p(2)
p, p1 in p2 = obrestne mere za isto obdobje.
8.3. Pri obračunu obresti za obdobje krajše od enega leta se upošteva dejansko število dni v obdobju, za katerega se obračunavajo obresti, in 360 dni v letu.
8.4. Pri poslih z rokom dospelosti več kot eno leto se obresti obračunajo in evidenčno pripišejo glavnici po poteku enega leta.
9
Konformno obrestovanje:
9.1. Letna obrestna mera se preračuna na poljubno obdobje po naslednji formuli:
p(d) = (((1 + (P(l)/100))(na d/št. dni v letu))-1) · 100
p(d) = obrestna mera za poljubno število dni
p(l) = letna obrestna mera
d = število dni, za katere se računa obrestna mera
9.2. Izračun skupne obrestne mere, ki je sestavljena iz dveh obrestnih mer, na primer temeljne obrestne mere in realne obrestne mere, se opravi po naslednji formuli:
p = ((1 + (p(1)/100))· (1 + (p(2)/100)) – 1) · 100
p, p1 in p2 = obrestne mere za isto obdobje.
9.3. Pri obračunu obresti se upošteva dejansko število dni v obdobju, za katerega se računajo obresti, in dejansko število dni v letu.
9.4. Obresti se obračunajo in evidenčno pripišejo glavnici ob vsaki spremembi obrestne mere, stanja glavnice ter konec leta.
III. ROKI OBRAČUNA IN PLAČILA OBRESTI
10
Obračun in plačilo obresti se praviloma opravi na dan dospelosti glavnice.
11
Roki obračuna in plačila obresti za posojila Banke Slovenije:
11.1. V primeru predčasnega vračila posojila se obračun in plačilo obresti opravi na dan vračila posojila.
11.2. Pri dolgoročnih posojilih se obresti obračunajo in plačajo zadnji dan v mesecu ter na dan končnega obračuna. V primeru, da je zadnji dan v mesecu sobota, nedelja ali drug dela prost dan, se obresti obračunajo in plačajo prvi delovni dan v naslednjem mesecu.
12
Obresti za blagajniške zapise Banke Slovenije se obračunajo in plačajo ob dospelosti.
13
Obresti za druge vpogledne vloge pri Banki Slovenije, za katere se plačujejo obresti, se obračunajo konec meseca. Banka Slovenije plača obresti najkasneje tretji delovni dan v mesecu za pretekli mesec.
IV. ZAMUDNE OBRESTI
14
Za nepravočasno plačane terjatve obračunava Banka Slovenije zakonsko določene zamudne obresti. Zamudne obresti se obračunajo od dneva dospelosti obveznosti do dneva plačila.
V. SPREMINJANJE OBRESTNIH MER BANKE SLOVENIJE
15
Obrestne mere Banke Slovenije se spreminjajo v skladu s sklepi Sveta Banke Slovenije in sklepi guvernerja Banke Slovenije.
16
Spremenjene obrestne mere se uporabljajo le za nove posle, če ni drugače določeno.
VI. DRUGE DOLOČBE
17
Banka Slovenije določi minimalni znesek obračunanih obresti in nadomestil, ki se ne zaračunava in ne plačuje, v odvisnosti od neposrednih stroškov plačilnega prometa.
18
Z dnem uveljavitve tega navodila prenehajo veljati navodila o načinu in rokih obračuna in plačila aktivnih in pasivnih obresti Banke Slovenije številka 22-0122/01 z dne 14. 6. 2000 in 22-0238/01 z dne 24. 12. 2001.
19
To navodilo začne veljati 1. 12. 2002.
Ljubljana, dne 25. novembra 2002.
Guverner
Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost