Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002

Kazalo

5161. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Divača dne 10. novembra 2002, stran 11641.

Na podlagi 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 20/98 in 51/02) daje Občinska volilna komisija občine Divača
P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Divača dne 10. novembra 2002
Občinska volilna komisija občine Divača je na seji dne 13. novembra 2002 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve članov Občinskega sveta občine Divača.
I
Posamezne liste kandidatov so skupno v Občini Divača dobile naslednje število glasov:
------------------------------------------------------------------
Glasov  % glasov Št. Ime liste
------------------------------------------------------------------
239    10,8   1. SLS – Slovenska ljudska stranka
168    7,6    2. SMS – Stranka mladih Slovenije
345    15,6   3. Združena lista socialnih demokratov – ZLSD
9     0,4    4. A
426    19,2   5. LDS Liberalna demokracija Slovenije
225    10,2   6. Zveza za Primorsko – ZZP
117    5,3    7. DeSUS
219    9,9    8. SDS
286    12,9   9. Nestrankarska lista 94
181    8,2    10. Lista za kulturo
------------------------------------------------------------------
2215
------------------------------------------------------------------
II
Kadar se člani občinskega sveta volijo po proporcionalnem sistemu v dveh ali več volilnih enotah v občini, se mandati razdelijo na dveh ravneh s kombinacijo dveh načinov proporcionalne delitve mandatov:
– na ravni volilne enote se razdelijo mandati po sistemu navadnega (Hareovega) količnika;
– na ravni občine se razdelijo mandati, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah med istoimenske liste, ki so bile vložene v dveh ali več volilnih enotah po D’Hondtovem sistemu.
Delitev mandatov na dveh ravneh s kombinacijo dveh sistemov proporcionalne delitve mandatov – navadnega količnika in D’Hondtovega sistema omogoča, da se poleg podpore, ki so jo dobile posamezne liste v volilni enoti, upošteva tudi podpora, ki so jo dobile istoimenske liste v dveh oz. vseh treh volilnih enotah v občini.
Na podlagi 15. člena zakona o lokalnih volitvah se listam kandidatov dodelijo direktni mandati glede na dobljeno število glasov in izračunan volilni količnik v volilni enoti. V Občini Divača sta listam kandidatov pripadala dva direktna mandata, in sicer v prvi volilni enoti (Divača): 1 mandat LDS Liberalna demokracija Slovenije in v tretji volilni enoti (Vreme): 1 mandat Združeni listi socialnih demokratov - ZLSD. V skladu z 18. členom zakona o lokalnih volitvah sta bila izvoljena naslednja kandidata:
– Zvone Vatovec, roj. 22. 11. 1948, naslov: Prekomorskih brigad 7, Divača in
– Matija Patajac, roj. 19. 7. 1947, naslov: Gornje Vreme 2, Vremski Britof.
Volilna enota 1 – število mandatov v volilni enoti: 5
Količnik: 214,00
----------------------------------------------------------------------------
Glasov  % glasov MA  % ostan. Št. Ime liste
----------------------------------------------------------------------------
101    9,4    0  47,2   1. SLS - Slovenska ljudska stranka
101    9,4    0  47,2   2. SMS – Stranka mladih Slovenije
131    12,2   0  61,2   3. Združena lista socialnih demokratov –
                    ZLSD
9     0,8    0  4,2    4.   A
242    22,6   1  13,1   5. LDS Liberalna demokracija Slovenije
                    Izvoljen je: Zvone Vatovec,
                    roj. 22. 11. 1948
                    Naslov: Prekomorskih brigad 7, Divača
128    12,0   0  59,8   6. Zveza za Primorsko – ZZP
19    1,8    0  8,9    7. DeSUS
89    8,3    0  41,6   8.  SDS
142    13,3   0  66,4   9. Nestrankarska lista 94
108    10,1   0  50,5   10. Lista za kulturo
----------------------------------------------------------------------------
1070        0         Skupaj
----------------------------------------------------------------------------

 
Volilna enota 2 – število mandatov v volilni enoti: 5
Količnik: 115,00
----------------------------------------------------------------------------
Glasov  % glasov MA  % ostan. Št. Ime liste
----------------------------------------------------------------------------
79    13,7   0  68,7   1. SLS - Slovenska ljudska stranka
34    5,9    0  29,6   2. SMS – Stranka mladih Slovenije
56    9,7    0  48,7   3. Združena lista socialnih demokratov –
                    ZLSD
85    14,8   0  73,9   5. LDS Liberalna demokracija Slovenije
46    8,0    0  40,0   6. Zveza za Primorsko – ZZP
90    15,7   0  78,3   7. DeSUS
65    11,3   0  56,5   8. SDS
57    9,9    0  49,6   9. Nestrankarska lista 94
63    11,0   0  54,8   10. Lista za kulturo
----------------------------------------------------------------------------
575         0         Skupaj
----------------------------------------------------------------------------
 
Volilna enota 3 – število mandatov v volilni enoti: 5
Količnik: 114,00
----------------------------------------------------------------------------
Glasov  % glasov MA  % ostan. Št. Ime liste
----------------------------------------------------------------------------
59    10,4   0  51,8   1. SLS - Slovenska ljudska stranka
33    5,8    0  28,9   2. SMS – Stranka mladih Slovenije
158    27,7   1  38,6   3. Združena lista socialnih demokratov –
                    ZLSD
                    Izvoljen je: Matija Patajac,
                    roj. 19. 7. 1947
                    naslov:Gornje Vreme 2, Vremski Britof
99    17,4   0  86,8   5. LDS Liberalna demokracija Slovenije
51    8,9    0  44,7   6. Zveza za Primorsko – ZZP
8     1,4    0  7,0    7. DeSUS
65    11,4   0  57,0   8.  SDS
87    15,3   0  76,3   9. Nestrankarska lista 94
10    1,8    0  8,8    10. Lista za kulturo
----------------------------------------------------------------------------
570         0         Skupaj
----------------------------------------------------------------------------
III
V skladu s 16. členom zakona o lokalnih volitvah se preostalih 13 mandatov, ki niso bili direktno razdeljeni v volilnih enotah razdeli na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimenske liste, ki so bile vložene v dveh oziroma vseh v vseh treh volilnih enotah. Uporablja se t. i. D’Hondtov sistem, s katerim se določi zaporedje najvišjih količnikov, ki se ugotovi tako, da se seštevki glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh volilnih enotah, delijo z vsemi števili od 1 do 15 (kar je skupno število mandatov). V Občini Divača je zaporedje najvišjih 20 količnikov naslednje in ker se v Občini Divača voli 15 članov občinskega sveta, se upošteva 15 količnikov:
Prvih 20 količnikov po d’Hondtu na glasovih list
(upoštevane so liste, ki kandidirajo v več kot eni volilni enoti)
Število mandatov v občini: 15
------------------------------------------------------------------
Zap. št  Količnik Št. Ime liste
------------------------------------------------------------------
1.    426.00  5. LDS Liberalna demokracija Slovenije
2.    345.00  3. Združena lista socialnih demokratov - ZLSD
3.    286.00  9. Nestrankarska lista 94
4.    239.00  1. SLS - Slovenska ljudska stranka
5.    225.00  6. Zveza za Primorsko - ZZP
6.    219.00  8. SDS
7.    213.00  5. LDS Liberalna demokracija slovenije
8.    181.00  10. Lista za kulturo
9.    172.50  3. Združena lista socialnih demokratov - ZLSD
10.    168.00  2. SMS - Stranka mladih Slovenije
11.    143.00  9. Nestrankarska lista 94
12.    142.00  5. LDS Liberalna demokracija Slovenije
13.    119.50  1. SLS - Slovenska ljudska stranka
14.    117.00  7. DESUS
15.    115.00  3. Združena lista socialnih demokratov - ZLSD
16.    112.50  6. Zveza za Primorsko - ZZP
17.    109.50  8. SDS
18.    106.50  5. LDS Liberalna demokracija Slovenije
19.    95.33   9. Nestrankarska lista 94
20.    90.50   10. Lista za kulturo
------------------------------------------------------------------
Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Občine Divača dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov izračunanih po prej navedenem sistemu in številom mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile v volilnih enotah.
---------------------------------------------------------------------------
Zap. št.  Ime liste                    Število mandatov
---------------------------------------------------------------------------
1.     SLS - Slovenska ljudska stranka                2
2.     MS – Stranka mladih Slovenije                 1
3.     Združena lista socialnih demokratov - ZLSD         3-1=2
5.     LDS Liberalna demokracija Slovenije            3-1=2
6.     Zveza za Primorsko – ZZP                    1
7.     DeSUS                             1
8.     SDS                              1
9.     Nestrankarska lista 94                     2
10.    Lista za kulturo                        1
---------------------------------------------------------------------------
Zgoraj navedeno število mandatov, ki so jih dobile istoimenske liste, se na podlagi 17. člena zakona o lokalnih volitvah ter 84. člena istega zakona v zvezi z 92. in 93. členom zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92 in 60/95) dodeli listam v volilnih enotah. Mandati se delijo po vrstnem redu najvišjih D’Hondtovih količnikov. Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti. Če je v volilni enoti že razdeljenih vseh pet mandatov, se mandat dodeli listi v tisti volilni enoti, v kateri ima lista naslednji največji ostanek glasov v razmerju do količnika v volilni enoti.
IV
V skladu z 18. členom zakona o lokalnih volitvah, se je pri personalizaciji mandatov upošteval drugi odstavek, ki pravi:
Kandidati so izvoljeni po vrstnem redu na listi, razen če je najmanj četrtina volivcev, ki so glasovali za posamezno listo kandidatov, oddala preferenčne glasove za posamezne kandidate z liste. V tem primeru so z liste izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število preferenčnih glasov po zaporedju največjega števila preferenčnih glasov, kolikor število preferenčnih glasov posameznega kandidata presega 10 odstotkov števila vseh glasov, oddanih za listo. Če po tem pravilu ni izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov pripada posamezni listi, se preostali mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu kandidatov na listi.
Na podlagi teh določb zakona občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi preferenčnih glasov izvoljeni:
– Anton Može v volilni enoti 2,
– Matija Patajac, v volilni enoti 3,
– Suzana Skerbiš v volilni enoti 3 in
– Darjo Polh v volilni enoti 3.
Seznam skupnih preferenčnih glasov kandidatov za občinski svet je kot priloga sestavni del tega poročila.
V
Občinska volilna komisija ugotavlja, da bi bil na listi Združena lista socialnih demokratov – ZLSD v volilni enoti 1 za občinskega svetnika izvoljen Rajko Vojtkovszky, za katerega pa ugotavljamo, da je bil na volitvah za župana Občine Divača 10. 11.2 002, izvoljen za župana Občine Divača.
Ker sta po določbi 37.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 s spremembami) funkciji člana občinskega sveta in župana nezdružljivi, je namesto Vojtkovszky Rajka v volilni enoti 1 na listi združena lista socialnih demokratov – ZLSD izvoljen naslednji kandidat po vrstnem redu Rajko Matjažič.
Člani Občinskega sveta občine Divača, izvoljeni na volitvah 10. novembra 2002 so:
-------------------------------------------------------------------------------
Volil. Ime in priimek      Ime liste
enota
-------------------------------------------------------------------------------
1    Zvone Vatovec       5. LDS Liberalna demokracija Slovenije
1    Stojan Cerkvenik     6. Zveza za primorsko – ZZP
1    Rajko Matjažič      3. Združena lista socialnih demokratov - ZLSD
1    Aleš Sila         2. SMS – Stranka mladih slovenije
1    Franci Matoz       9. Nestrankarska lista 94
2    Drago Škamperle      1. SLS - Slovenska ljudska stranka
2    Anita Hiti        10. Lista za kulturo
2    Bojan Boštjančič     5. LDS Liberalna demokracija Slovenije
2    Anton Može        7. DeSUS
2    Viljem Gerželj      3. Združena lista socialnih demokratov - ZLSD
3    Matija Patajac      3. Združena lista socialnih demokratov - ZLSD
3    Darjo Polh        9. Nestrankarska lista 94
3    Suzana Skerbiš      8. SDS
3    Alenka Uršič - Polh    5. LDS Liberalna demokracija Slovenije
3    Jože Trebec        1. SLS - Slovenska ljudska stranka
-------------------------------------------------------------------------------
Divača, dne 13. novembra 2002.
Občinska volilna komisija občine Divača
Predsednik
Denis Zobarič, univ. dipl. jur. l. r.
Člani:
Tanja Cerkvenik l. r.
namestnica predsednice
Pavel Škamperle l. r.
član
Florijan Korenč l. r.
član
Tatjana Cerkvenik l. r.
članica
Saška Dujmič l. r.
namestnica člana
Premrl Adrijan l. r.
namestnik člana
Suzana Škrlj l. r.
namestnica člana

AAA Zlata odličnost