Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002

Kazalo

5191. Odlok o dopolnitvi odloka o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Razkrižje, stran 11705.

Na podlagi 51. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v pr ostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), n avodila o merilih za to, kaj se lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lok acijsko dovoljenje in kar se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85) in na podlagi 14. člena statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99 in 2/01) je Občinski svet občine Razkrižje na 24. seji dne 8. 11. 2002 spre jel
O D L O K
o dopolnitvi odloka o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Razkrižje
1. člen
V odloku o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na o bmočju Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 42/02) se v 2. členu doda 32. točka, ki se glasi:
32. Stanovanjski prizidki do bruto površine 30 m2, mansarde za stanov anjske namene pa do bruto površine 50 m2, če se s tem ne posega v konstrukcijo objekta.
2. člen
V 5. členu se v zadnjih treh alineah točke 11., 12. in 20. zamenjajo s točkami 13. in 14., tako da se dopolnjeni člen glasi:
– predpisani odmiki ne veljajo za objekte iz 13. in 14. točke 2. člena tega odloka ter za podzemne komunalne objekte in druge talne infrastrukturne objekte,
– odmik za objekte iz 13. in 14. točke 2. člena tega odloka je minimalno 0,5 m od medposestne meje; s soglasjem lastnika sosednjega zemljišča je lahko ta odmik tudi manjši,
– objekti iz 13. in 14. točke 2. člena tega odloka so lahko postavljeni brez soglasja lastnika sosednjega zemljišča do meje, če s tem ni ovirana normalna uporaba sosednjega zemljišča, na parcelno mejo pa s soglasjem lastnika sosednjega zemljišča.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/02-20
Razkrižje, dne 8. novembra 2002.
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l. r.