Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002

Kazalo

5150. Sklep o izdaji blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju, stran 11627.

Na podlagi 1. točke 11. člena, 17. člena in prvega odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o izdaji blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju
1
Banka Slovenije izdaja blagajniške zapise v tujem denarju z rokom dospelosti 60, 90 in 120 dni.
Blagajniški zapis Banke Slovenije v tujem denarju je prenosljiv vrednostni papir, ki se lahko kupuje in prodaja med bankami.
2
Blagajniški zapisi Banke Slovenije v tujem denarju, izdani na podlagi tega sklepa (v nadaljevanju: blagajniški zapisi), so nominirani v EUR in USD in se vpisujejo z nakazilom ustreznega zneska EUR oziroma USD na devizne račune Banke Slovenije v tujini.
Blagajniški zapisi se izdajajo v nominalnih zneskih po petindvajset tisoč EUR oziroma štirideset tisoč USD in v večkratnikih teh zneskov.
3
Blagajniške zapise lahko vpisujejo banke v svojem imenu in za svoj račun.
4
Blagajniški zapisi se vpisujejo z diskontom. Obrestne mere za blagajniške zapise se določajo v skladu z metodologijo, ki jo sprejme Svet Banke Slovenije. Vsakokrat veljavne obrestne mere blagajniških zapisov se pisno posredujejo vsem bankam.
Obrestne mere za vpisane blagajniške zapise se ne spreminjajo.
Banka Slovenije obračuna obresti od dneva odobritve sredstev na deviznem računu v tujini in do dneva dospelosti blagajniškega zapisa.
5
Banke, ki vpisujejo in prodajajo blagajniške zapise v svojem imenu in za svoj račun, morajo o vsakem prenosu blagajniškega zapisa takoj oziroma najpozneje v dveh delovnih dneh obvestiti Banko Slovenije.
Vsak prenos blagajniškega zapisa na drugo banko, na podlagi zaključnice ali drugega dokumenta o sklenjeni kupoprodaji, mora prenosnik vpisati na hrbtno stran potrdila o vplačilu blagajniškega zapisa. Vpis prenosa blagajniškega zapisa na hrbtno stran potrdila o vplačilu vsebuje naziv banke, na katero se blagajniški zapis prenaša ter podpis in žig prenosnika.
Banka Slovenije izplača obveznost iz blagajniškega zapisa zakonitemu imetniku, ki predloži Banki Slovenije zahtevo za izplačilo skupaj s potrdilom, iz katerega je razvidna nepretrgana vrsta prenosov.
6
Zakoniti imetnik blagajniškega zapisa mora predložiti zahtevo za izplačilo najpozneje pet delovnih dni pred dospelostjo. V zahtevi navede številko deviznega računa banke, na katerega Banka Slovenije na dan dospelosti nakaže devize.
Če namerava zakoniti imetnik blagajniških zapisov ob dospelosti ponovno vpisati blagajniške zapise mora o tem obvestiti Banko Slovenije najpozneje pet delovnih dni pred dospelostjo. Za ponovni vpis velja takrat veljavna obrestna mera, določena v skladu s 4. točko tega sklepa.
7
Banke, ki nameravajo vpisati blagajniške zapise, pošljejo Banki Slovenije ponudbo za vpis, pod pogoji, ki jih določa ta sklep.
Blagajniški zapisi so vpisani, ko Banka Slovenije sprejeme ponudbo in banko o tem obvesti.
8
Banke, ki so vpisale blagajniške zapise v skladu s prejšnjo točko tega sklepa, pošljejo Banki Slovenije dokazilo o vplačilu ustreznega zneska deviz na devizni račun Banke Slovenije v tujini.
Blagajniški zapisi so izdani z dnem, ko je odobren devizni račun Banke Slovenije v tujini.
Banka Slovenije obvesti banke o podrobnejšem postopku za vpis in vplačilo blagajniških zapisov.
9
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o izdaji blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju (Uradni list RS, št. 35/00 in 11/01).
10
Ta sklep začne veljati 10. 12. 2002.
Ljubljana, dne 26. novembra 2002.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.