Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

137. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih za socialno varnost (ZPSV-B)
138. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prometnem davku (ZPD-E)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

139. Uredba o določitvi najvišjih cen naftnih derivatov
140. Uredba o spremembi stopenj davka od prometa določenih naftnih derivatov
223. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško

Odloki

141. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi javnega podjetja za priprave republiških organov in organizacij za delo v vojni ter ob naravnih in drugih nesrečah

Sklepi

142. Sklep o uskladitvi zajamčenega osebnega dohodka
143. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Inštitut za biologijo Ljubljana

MINISTRSTVA

144. Odredbo o spremembah odredbe o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 1997
145. Minimalna plača od vključno meseca januarja 1998 dalje
146. Osnova za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja od vključno januarja 1998 dalje
147. Količnik povišanja izhodiščnih plač od vključno meseca januarja 1998 dalje
148. Količnik rasti cen prehrambenih izdelkov
149. Dogovor med pogajalsko skupino Vlade Republike Slovenije in pogajalsko skupino negospodarskih sindikatov
150. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
151. Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti
224. Pravilnik o spremembi pravilnika o merilih, postopku in načinu delitve dovolilnic za mednarodni cestni prevoz stvari
225. Navodilo o predaji in prevzemu zadev v zvezi z začetkom dela Upravnega sodišča Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

152. Sklep o določitvi stopnje članarine Gospodarske zbornice Slovenije za leto 1998
153. Spremembe in dopolnitve pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
154. Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja

OBČINE

Bled

156. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Radovljica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Radovljica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Bled
157. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled

Bohinj

158. Odlok o proračunu Občine Bohinj za leto 1998
159. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj
160. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Bohinjska Bistrica – center
161. Uredba o prenehanju veljavnosti uredbe o taksah za obremenjevanje okolja

Borovnica

162. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990, ki se nanašajo na območje Občine Borovnica, spremenjene in dopolnjene januarja 1997

Brezovica

163. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 1997
164. Sklep o davku od premoženja od prostorov za počitek oziroma rekreacijo
165. Sklep o davku od premoženja na posest stavb
166. Sklep o začasnem financiranju
167. Sklep o ukinitvi javnega dobra
168. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1998 na območju Občine Brezovica

Brežice

169. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Brežice za leto 1998

Cerklje

170. Sklep o ustanovitvi lovišča v Občini Cerklje

Cerkno

171. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 1997
172. Odlok o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Cerkno za leto 1998
173. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Cerkno
174. Program priprave urbanistične zasnove za območje naselja Cerkno
175. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o ravnanju z odpadki in načinu oblikovanja cen odvoza odpadkov na območju Občine Cerkno

Črnomelj

176. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu pridobivalnega prostora Rudnika Kanižarica

Dobrepolje

177. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 1997
178. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Dobrepolje za leto 1998

Dornava

179. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno--izobraževalnega zavoda Dornava

Kamnik

180. Odlok o razglasitvi Uršulinskega samostana Mekinje za kulturni spomenik
181. Pravilnik o sofinanciranju športnih programov v Občini Kamnik
182. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–1990 – dopolnjenega 1992 in 1995
183. Pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Kamnik

Kidričevo

184. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno--varstvenega zavoda Vrtec Kidričevo

Kobilje

185. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kobilje za leto 1997
186. Odlok o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Kobilje v prvem polletju 1998

Komen

187. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Komen za leto 1997
188. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Komen za leto 1998
189. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 1998

Laško

190. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 1998
191. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih na območju Občine Laško
192. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Laško
193. Sklep o ugotovitvi povprečne gradbene cene in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Laško
194. Sklep o vrednosti točke za odmero komunalnih taks
195. Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Lendava

196. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o prispevku za investicijska vlaganja v vodooskrbo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda
197. Odlok o ureditvenem načrtu za Romsko naselje Dolga vas

Ljubljana

155. Poročilo o izidu naknadnih volitev za župana Mestne občine Ljubljana

Loška dolina

198. Odlok o ukinitvi sklepa o povečanju prispevka za razširjeno reprodukcijo pri inkasu vodarine
199. Sklep o začasnem financiranju zagotovljene porabe in drugih nalog iz proračuna Občine Loška dolina

Loški Potok

200. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 1997

Metlika

201. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska knjižnica Metlika

Mislinja

202. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Mislinja za leto 1997
203. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Mislinja v letu 1998

Novo mesto

204. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda v Občini Novo mesto
205. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča (Obrtna cona Cikava)
206. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Osilnica

207. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Osilnica za leto 1997
208. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Osilnica v letu 1998

Postojna

209. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Kremenca II, Postojna

Ravne-Prevalje

210. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ravne-Prevalje za leto 1997
211. Pravilnik o spremembah pravilnika o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih funkcionarjev v Občini Ravne-Prevalje

Ribnica

212. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ribnica za leto 1996
213. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v Občini Ribnica v letu 1998
214. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ribnica
215. Sklep o ukinitvi javnega dobra Občine Ribnica

Semič

216. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Semič

Slovenj Gradec

219. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 1997
220. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Mestne občine Slovenj Gradec v letu 1998
221. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 1998

Slovenska Bistrica

217. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 1997
218. Odlok o priznanjih in nagradah Občine Slovenska Bistrica in o priznanjih župana Občine Slovenska Bistrica

Slovenske Konjice

222. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta osrednjega dela Slovenskih Konjic (območje dvojčki)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti