Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998

Kazalo

184. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno--varstvenega zavoda Vrtec Kidričevo, stran 198.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), ter 12. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 10/95 in 36/95) je Občinski svet občine Kidričevo na izredni seji dne 23. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kidričevo
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Kidričevo, s sedežem v Ul. Borisa Kraigherja 25 (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja na področju vzgoje in varstva predšolskih otrok javni vzgojno varstveni zavod Vrtec Kidričevo (v nadaljevanju: vrtec), v čigar sestavo sodijo:
– enota Kidričevo,
– enota Cirkovce,
– oddelki priprave otrok na osnovno šolo v Cirkovcah, Kidričevem in Lovrencu na Dr. polju in s tem prevzema ustanoviteljske pravice bivše Občine Ptuj.
Ustanoviteljske pravice občine izvršuje občinski svet.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status vrtca
2. člen
Vrtec posluje pod imenom: Vrtec Kidričevo.
Sedež vrtca: Kidričevo, Mladinska ulica 9.
Skrajšano ime vrtca: Vrtec Kidričevo.
V sestavo Vrtca Kidričevo sodijo:
– enota Kidričevo, Mladinska ulica 9,
– enota Cirkovce, Cirkovce 48,
– oddelki priprave otrok na osnovno šolo v Cirkovcah, Kidričevem in Lovrencu na Dr. polju.
Vrtec lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v novi enoti vrtca ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.
3. člen
Vrtec je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu.
Vrtec je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
Vrtec je pravni naslednik Vzgojno-varstvenega zavoda Ptuj, ki je vpisan v sodni register pri Temeljnem sodišču v Mariboru na registrskem vložku št. 231/96 in prevzema vse pravice in obveznosti tega zavoda.
4. člen
Vrtec je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v ________, na registrskem vložku št.________ .
Vrtec se vpiše v razvid zavodov vzgoje, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.
5. člen
Vrtec je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
2. Pečat vrtca
6. člen
Vrtec ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije. Na zgornjem zunanjem obodu je izpisano: Vrtec Kidričevo, na spodnjem zunanjem obodu pa: Kidričevo, Mladinska ulica 9.
Vrtec ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike, premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja vrtca v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom in varovancem oziroma njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja vrtec za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
7. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja, uničevanja ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi ravnatelj.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
8. člen
Vrtec zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj vrtca zastopa in predstavlja vrtec brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja delavec vrtca, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj. Pooblaščeni delavec vrtca ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje vrtca v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
9. člen
Za vrtec podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
V odnosih z banko in Agencijo RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje podpisujejo za vrtec ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje, ki jih določi ravnatelj.
Ravnatelj z odločbo določi delavce vrtca, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v tem odloku.
4. Območje zadovoljevanja vzgojno-varstvenih potreb
10. člen
Vrtec s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po vzgoji in varstvu predšolskih otrok na področju Občine Kidričevo.
Matična enota je Enota vrtca Kidričevo, kjer je sedež vrtca. V matični enoti se vpisuje otroke v dnevno varstvo in druge oblike oskrbe otrok za celoten vrtec.
III. DEJAVNOST VRTCA
11. člen
Dejavnosti vrtca so:
– M/80.101 dejavnost vrtcev,
– H/55.51 storitve menz.
Dejavnost vrtca šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
12. člen
Vrtec opravlja javnoveljavni program za predšolske otroke, ki je sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom.
13. člen
Vrtec izvaja vzgojno-varstveno delo za predšolske otroke v starosti od 11. meseca do vstopa v osnovno šolo.
Vrtec ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja vrtec v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-varstvenega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
14. člen
Vrtec lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI VRTCA
15. člen
Organi vrtca so:
– svet vrtca,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Vrtec ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet vrtca
16. člen
Vrtec upravlja svet vrtca, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev vrtca in predstavniki staršev.
Svet vrtca šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev vrtca,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev vrtca se voli iz vsake enote vrtca izmed strokovnih, upravno-administrativnih ter tehničnih delavcev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov Občine Kidričevo.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci vrtca neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
V svetu morajo biti enakomerno zastopani delavci posameznih enot vrtca.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta vrtca je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu vrtca je povezan s statusom njihovih otrok (varovancev) v vrtcu.
17. člen
Svet vrtca:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja vrtca,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojni in varstveni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom otroka,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim delom v vrtcu,
– sprejema pravila in druge splošne akte vrtca, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt vrtca,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju vrtca predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet vrtca,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o najemanju kreditov,
– imenuje predstavnike vrtca v drugih asociacijah,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnost vrtcov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti vrtca določene naloge,
– predlaga spremembe cen.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet vrtca
18. člen
Svet vrtca razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet vrtca s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu vrtca.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo iz posameznih enot vrtca. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v vrtcu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
19. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta vrtca imajo najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za svet vrtca, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu vrtca se predlagajo po enotah vrtca.
20. člen
Glasovanje na volišču vodi volilni odbor v sestavi predsednika, njegovega namestnika, dveh članov in njihovih namestnikov, ki jih imenuje volilna komisija za vsake volitve posebej. Člani in namestniki volilnega odbora morajo imeti aktivno volilno pravico in ne smejo biti kandidati za člana sveta vrtca.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po posameznih enotah vrtca po abecednem redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli izmed kandidatov posamezne enote vrtca. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev vrtca z aktivno volilno pravico.
21. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta vrtca, kot je predstavnikov delavcev v svetu vrtca. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila iz iste enote vrtca enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v vrtcu.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu vrtca
22. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu vrtca se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev vrtca z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu vrtca in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu vrtca je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev vrtca, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu vrtca se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona.
23. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet vrtca se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo, v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev v upravljanju podjetij.
2. Ravnatelj
24. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ vrtca je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje vrtca, predstavlja in zastopa vrtec in je odgovoren za zakonitost dela vrtca.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo vrtca,
– pripravlja program razvoja vrtca,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti otrok,
– vodi delo vzgojiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– vzpodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-varstvenem delu vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje vrtca s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu vrtca in o spremembah pravic otrok,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodje enot vrtca,
– skrbi za sodelovanje vrtca s predšolsko zdravstveno službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
25. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali za svetovalnega delavca v vrtcu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet vrtca v soglasju z ministrom za šolstvo in šport. Mandat ravnatelja traja štiri leta.
Svet vrtca si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje vzgojiteljskega zbora in mnenje občine.
Vzgojiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje tajno.
Če vzgojiteljski zbor ali občina ne da mnenja v roku 20 dni od dneva, ko je bila zanj zaprošena, lahko svet vrtca imenuje ravnatelja brez tega mnenja.
26. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat, oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet vrtca imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev vrtca oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet vrtca ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.
a) Pomočnik ravnatelja
27. člen
Vrtec ima lahko pomočnika ravnatelja.
Imenovanje, obveznosti in pristojnosti pomočnika ravnatelja določa zakon in pravila vrtca.
b) Vodja enote vrtca
28. člen
Enota vrtca ima vodjo.
Za vodjo enote vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo vzgojitelja.
Vodjo enote vrtca imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev enote vrtca.
Vodja enote vrtca opravlja delo vzgojitelja, organizacijske naloge v enoti vrtca in druge naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje enote v aktu o sistemizaciji delovnih mest in za katere ga pisno pooblasti.
3. Strokovni organi
29. člen
Strokovna organa v vrtcu sta vzgojiteljski zbor in strokovni aktiv vzgojiteljev.
30. člen
Vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci vrtca.
Vzgojiteljski zbor opravlja naslednje naloge:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojno-varstvenim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in varstva ter njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in pomočnika ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
31. člen
Strokovni aktiv sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev.
Strokovni aktiv obravnava vzgojno delo, dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene v letnem načrtu.
4. Svet staršev
32. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v vrtcu oblikuje svet staršev vrtca.
Svet staršev vrtca je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-varstveni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-varstvenim delom,
– voli predstavnike staršev v svet vrtca in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
5. Svetovalna služba
33. člen
Vrtec organizira, v skladu z normativi in standardi, svetovalno službo, ki svetuje otrokom in staršem ter sodeluje z vzgojitelji in vodstvom vrtca pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja vrtca ter pri opravljanju vzgojno-varstvenega dela.
V. ZAPOSLENI V VRTCU
34. člen
Vzgojno-varstveno in drugo strokovno delo v vrtcu opravljajo vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, svetovalni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje vrtca (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-varstveno delo v skladu z zakonom in javnoveljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni.
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri strokovnem izpitu. Pri vzgojiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi namestitvi.
Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi minister, potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, določeno s sistemizacijo delovnih mest, obvladati morajo slovenski jezik.
35. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev, vrtec uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanju v svojem splošnem aktu.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v vrtcu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem.
Vrtec si mora pred prijavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ustanovitelja. Vrtec mora o vsakem prostem delovnem mestu strokovnega delavca pred prijavo prostega delovnega mesta obvestiti ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO VRTCA
36. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo vrtca.
Ustanovitelj zagotavlja vrtcu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.
Vrtec je dolžan upravljati premoženje in opravljati dejavnost s skrbjo dobrega gospodarja.
Vrtec samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
37. člen
Vrtec pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačil staršev za storitve v predšolski vzgoji, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih vrtec pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in varstva oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v zavodu določi minister.
Primanjkljaj prihodkov, ki v vrtcu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti vrtca, krije ustanovitelj oziroma država.
38. člen
Za nadstandardne storitve lahko vrtec pridobiva sredstva tudi z donacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.
Zavod lahko ustanovi sklad vrtca, iz katerega se financirajo dejavnosti oddelka ali starostne skupine vrtca, ki niso sestavina vzgojno-varstvenega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda vzgoje in varstva in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki vrtca. Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike vrtca predlaga svet vrtca.
Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI VRTCA
39. člen
Vrtec nastopa v pravnem prometu povezanem z dejavnostjo, za katero je ustanovljen, samostojno.
Vrtec odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti vrtca do višine sredstev, ki jih zagotavlja v skladu s 37. členom tega odloka.
VIII. NADZOR
40. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in varstva v vrtcu, izvaja pristojni državni organ.
Nadzor nad zakonitostjo dela vrtca iz področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije družbenega nadzora, določene z zakonom.
41. člen
Porabo javnih sredstev v vrtcu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju vrtca.
IX. SPLOŠNI AKTI VRTCA
42. člen
Vrtec lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet vrtca.
Vrtec ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
43. člen
Splošne akte vrtca sprejema svet vrtca ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov vrtca se določi s pravili vrtca.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
44. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati za Občino Kidričevo odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 10/92).
45. člen
Vrtec mora uskladiti svojo organizacijo in organe vrtca v roku šest mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
46. člen
Ravnatelju vrtca preneha mandat z iztekom dobe, za katero je bil imenovan. Po izteku mandata ravnatelju se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenem s tem odlokom.
Ne glede na določbo prvega odstavka 25. člena tega odloka, je lahko do 1. 9. 2000 imenovan za ravnatelja tudi, kdor ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 25. člena tega odloka.
Kdor je imenovan za ravnatelja v skladu s prejšnjim odstavkom, si mora pridobiti predpisano izobrazbo in naziv najkasneje do 1. 9. 2002, oziroma mora najkasneje v dveh letih po imenovanju opraviti ravnateljski izpit.
Ravnatelju, ki ne opravi obveznosti v roku iz prejšnjega odstavka, preneha mandat na podlagi zakona.
Določbe tega člena se uporabljajo tudi za pomočnika ravnatelja, ki ne izpolnjuje z zakonom določenih pogojev o izobrazbi in nazivu.
47. člen
Ravnatelj vrtca je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet vrtca v skladu s tem odlokom v roku šest mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
48. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061/97-12-190
Kidričevo, dne 29. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kidričevo
Franc Škrila l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti