Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998

Kazalo

176. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu pridobivalnega prostora Rudnika Kanižarica, stran 181.

Na podlagi 19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95) in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter RS, št. 26/90, 18/93 in 47/93) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 23. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu pridobivalnega prostora Rudnika Kanižarica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta pridobivalnega prostora Rudnika Kanižarica, ki je bil sprejet z odlokom o ureditvenem načrtu pridobivalnega prostora Rudnika Kanižarica in objavljen v Uradnem listu RS, št. 52/95 (v nadaljnjem besedilu: sprejeti odlok).
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta je izdelal Topos Dolenjske Toplice d.o.o. pod št. UN-3/97 v oktobru 1997. Sestavljata ga tekstualni del in grafične priloge.
2. člen
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta iz prvega člena tega odloka se nanašajo na:
– spremembo meje ožjega območja urejanja, namenjenega gradnji objektov – novim dejavnostim ob območju sedaj rudniških objektov in naprav,
– spremembo tlorisnih gabaritov objektov št. 1, 3, 5, 7, 23 in 24, 29, 30 ter mikrolokacij posameznih objektov zaradi delnih korekcij glavne in ostalih napajalnih cest v območju urejanja,
– spremembo namembnosti objektov oziroma površin na lokacijah št. 5 (carinski plato) in št. 30 (parkirišče za tovorna in osebna vozila) ter gradnja servisnega objekta (objekt št. 30a),
– novogradnje objektov, označene s št. 10a, 18a in 18b, ter od št. 51–63,
– odstranitev objekta žage ter bližnjih gospodarskih objektov ter namesto objektov št. 26 (silosa), 27 (žage) in 28 (prizidave) gradnja objekta za storitveno dejavnost ali proizvodnjo (objekt št. 27),
– ukinitev po sprejetem ureditvenem načrtu predvidenih objektov št. 4 in 8 za proizvodno ali storitveno dejavnost, št. 19 kot prizidave k objektu št. 18 ter sprememba variante lokacije čistilne naprave v območju urejanja (po osnovnem ureditvenem načrtu objekti označeni s št. 50, sedaj s št. 50a),
– delno spremembo parkirnih površin ob cesti A – A (ob vstopu v območje), in sicer delno za osebna vozila in delno za tovorna vozila,
– spremembo sistema elektroenergetskega napajanja območja z lociranjem treh novih trafopostaj (lokacije označene s št. 65-67),
– delno spremembo glavne in ostalih napajalnih cest ter komunalnih naprav in objektov znotraj območja ureditvenega načrta:
– korekcija ceste C – C kot glavne napajalne ceste do upravne stavbe in platoja carine ter delno preimenovanje ceste B – B v cesto C – C,
– preimenovanje dela ceste B – B v C – C in korekcija v območju priključevanja na cesto B – B,
– korekcija interne ceste v območju priključevanja na cesto B – B,
– nova povezava ceste C – C in B – B za upravnim objektom (cesta E – E).
3. člen
V 5. členu sprejetega odloka se urbanistično-arhitekturni pogoji za objekte, podane v tabeli, spremenijo v naslednjem:
4. člen
V 11. členu sprejetega odloka se v tretjem odstavku v podnaslovu Cestno omrežje drugi stavek med ... in D – D ter dostopne ceste, .... doda: “: ... ter E – E ...”.
V šestem odstavku se za besedilom: Cesta C – C ... doda: “...in E – E ... “
V podnaslovu Parkirišča se celotno besedilo nadomesti z: “Ob vhodu v kompleks se uredijo skupne parkirne površine za osebni promet, delno tudi za tovorna vozila.
Na lokaciji št. 30, po sprejetem ureditvenem načrtu predvideni za skladišče polizdelkov, se uredi plato za parkiranje tovornih vozil, na lokaciji odprtega skladišča hlodovine pa parkirišče za osebna vozila.
Dodatne površine za parkiranje, ki jih bo posamezni objekt oziroma dejavnost potrebovala, so določena znotraj funkcionalnega zemljišča, opredeljenega za konkretno dejavnost.”
5. člen
Prvi odstavek 13. člena se v podnaslovu Kanalizacija nadomesti z naslednjim besedilom:
“Kanalizacija se zgradi v ločenem sistemu. Fekalno kanalizacijo vodimo do naselja Kanižarica, kjer se priključi na sušno kanalizacijo. Čiščenje se zagotavlja preko skupne čistilne naprave naselja Kanižarica (varianta: prečrpavanje v CČN Črnomelj). Lokacija skupne čistilne naprave oziroma potek kanalizacijskega voda ni predmet tega ureditvenega načrta.
Variantno je za čiščenje fekalnih odpadnih vod predvidena lokacija male čistilne naprave kapacitete 4 l/s tudi v območju urejanja. Prečiščene vode se odvajajo v potok Dobličica prek meteorne kanalizacije.”
6. člen
Besedilo 14. člena se v podnaslovu Energetsko omrežje nadomesti z naslednjim besedilom:
“Za napajanje objektov se izvede več kabelskih trafo postaj od 630 kW do 1000 KW, odvisno od končne moči porabnikov. Trafo postaje se med seboj zazankajo in navežejo na obstoječi dvosistemski daljnovod. Vse omrežje se izvede v kabelski kanalizaciji iz PVC 160. Pri tem se upoštevajo poteki srednjenapetostnih daljnovodov in nizkonapetostni razvod.
Pri glavnih vejah kanalizacije, kjer poteka dvosistemski daljnovod z EVNN omrežjem, se izvede 12-cevna kanalizacija. V stranskih vejah se število cevi določi naknadno. Obstoječi energetski blok se prilagodi potrebi ožjega območja, trafo postaja na zahodnem delu (zidana) se nadomesti s kabelsko.
Dvosistemski 20 kV daljnovod se na območju, kjer bo tangiran z objekti, pred pričetkom gradnje le-teh kablira.
Za plinifikacijo celotnega območja se postavi cisterna za utekočinjen plin in izvede razvod cevovoda v celotnem območju urejanja.”
7. člen
Za 22. členom se doda nov, 23. člen, ki glasi: “Za temeljenje objektov je potrebno izvesti geomehanske raziskave tal in glede na rezultate predvideti ustrezen način temeljenja.”
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
8. člen
23. člen sprejetega odloka (po preštevilčenju 24. člen) se nadomesti z novim besedilom: “Odstopanja od določil sprejetega ureditvenega načrta in njegovih sprememb in dopolnitev so možna pri tlorisnih gabaritih, pri čemer pa se morajo ohraniti gradbene linije objektov v smeri napajalnih cest ter struktura zazidave in namembnost objektov. Za prikaz teh odstopanj se mora izdelati dodatna ureditvena situacija, ki je sestavni del izvlečka iz ureditvenega načrta.
Odstopanja so dovoljena tudi pri višinskih kotah, če se ob izdelavi projektne dokumentacije podajo racionalnejše rešitve.
Spremembe dejavnosti v posameznih sklopih znotraj območja urejanja so možne, če ne presežejo mejnih emisij v okolje, določenih v predhodnih členih obeh odlokov.”
9. člen
24. člen sprejetega odloka (po preštevilčenju 25. člen) se nadomesti z naslednjim besedilom:
“Gradnja je razdeljena na 4 faze, pri čemer je možna tudi drugačna zaporednost ob pogoju, da le-ta predstavlja zaključeno funkcionalno celoto in ustrezno komunalno opremo območja:
1. faza:
– rekonstrukcija in novogradnja ceste A – A ter predvidenih komunalnih naprav v cestnem telesu,
– ureditev carinskega platoja,
– zunanje ureditve ter tisti posegi, ki bodo zagotavljali varno zapiranje rudnika,
– sanacija degradiranega območja Mlake;
2. faza:
– zapiranje jame in s tem povezani ukrepi na površini (rušitev rudniških objektov),
– gradnja ceste C – C in B – B s komunalnimi napravami in objekti,
– ureditev parkirišč pri vstopu v območje za osebna in tovorna vozila,
– priključitev območja na skupno čistilno napravo naselja Kanižarica (variantno na CČN Črnomelj) oziroma izgradnja čistilne naprave v območju urejanja,
– rekonstrukcija objektov št. 9 in 9a ter 18, gradnja objektov št. 24 in 25,
– ureditev objektov ter platoja za muzej;
3. faza:
– gradnja objektov z zunanjimi ureditvami na spodnjem platoju ter objekta št. 23,
– sanacija jalovišča;
4. faza:
– dograditev manjkajoče komunalne opreme,
– gradnja preostalih objektov in dokončanje zunanje ureditve celotnega območja.
10. člen
Za 24. členom se doda novo poglavje, ki glasi:
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV V OBMOČJU UREJANJA
Čistilno napravo, locirano v območju urejanja, so dolžni financirati investitorji objektov in naprav, predvidenih z osnovnim ureditvenim načrtom ter s spremembami in dopolnitvami le-tega. V primeru realizacije variant skupne čistilne naprave, predvidenih v 5. členu tega odloka, so ti investitorji čistilno napravo dolžni sofinancirati v ustreznem proporcionalnem deležu.
11. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta opravlja MOP, Inšpektorat za okolje in prostor, Enota Novo mesto.
12. člen
Ureditveni načrt je stalno na vpogled pri Oddelku za lokalni razvoj občine Črnomelj.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-6/97
Črnomelj, dne 23. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti