Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998

Kazalo

218. Odlok o priznanjih in nagradah Občine Slovenska Bistrica in o priznanjih župana Občine Slovenska Bistrica, stran 224.

Na podlagi 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 25. redni seji dne 18. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o priznanjih in nagradah Občine Slovenska Bistrica in o priznanjih župana Občine Slovenska Bistrica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja podeljevanje priznanj Občine Slovenska Bistrica in podeljevanje priznanj župana ter se določajo pogoji, postopek, način podeljevanja, njihova oblika, višina nagrad ter način vodenja evidence podeljenih priznanj.
2. člen
Priznanja Občine Slovenska Bistrica se podeljujejo za dosežke občanov in drugih posameznikov, podjetij, zavodov, društev, združenj, družb in drugih organizacij, ki prispevajo k boljšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj in ugled občine na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, vzgojno-izobraževalnem, športnem in drugih področjih.
3. člen
Priznanja in nagrade Občine Slovenska Bistrica so:
– Častni občan Občine Slovenska Bistrica,
– Listina Občine Slovenska Bistrica,
– Priznanje Občine Slovenska Bistrica.
Priznanja in nagrade občine so letne in se praviloma podeljujejo za preteklo leto ob občinskem prazniku.
Višina denarne nagrade je določena za vsako vrsto priznanja posebej.
Sredstva za priznanja in nagrade Občine Slovenska Bistrica se zagotovijo v občinskem proračunu.
4. člen
O podelitvi priznanj in nagrad Občine Slovenska Bistrica odloča občinski svet s sklepom na predlog komisije za priznanja in odlikovanja (v nadaljnjem besedilu: komisija).
5. člen
Priznanji župana Občine Slovenska Bistrica sta:
– Spominska plaketa z grbom,
– Županova petica.
Priznanji župan podeljuje na podlagi svoje odločitve.
Prejem priznanja župana ne izkjučuje morebitnega prejema kateregakoli drugega priznanja občine.
6. člen
Strokovna in administrativno tehnična dela v zvezi s podeljevanjem priznanj opravlja občinska uprava.
Gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj občine je javno in je na vpogled v prostorih občinske uprave.
Vsa priznanja se vpisujejo v posebno evidenco, ki vsebuje naslednje podatke:
– zaporedno številko vpisa,
– vrsta priznanja,
– podatke o predlagatelju,
– podatke o prejemniku,
– številka sklepa in datum seje občinskega sveta, na kateri je bil sklep o podelitvi priznanja sprejet,
– kratek povzetek obrazložitve sklepa o podelitvi priznanja,
– kraj in datum vročitve priznanja.
II. DOLOČBE O POSAMEZNIH PRIZNANJIH IN NAGRADAH
1. Častni občan Občine Slovenska Bistrica
7. člen
Priznanje častni občan Občine Slovenska Bistrica se podeljuje posamezniku za izredno pomembne trajne dosežke na ekonomskem, znanstvenem, kulturnem, razvojnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem in humanitarnem ali drugem področju, ki je s svojim delovanjem izjemno prispeval k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Slovenska Bistrica doma in v svetu.
Priznanje častni občan Občine Slovenska Bistrica se lahko podeli tudi tujcu.
Priznanje častni občan Občine Slovenska Bistrica obsega posebno umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je priznanje podeljeno, in umetniško delo v vrednosti do maksimalno 10-kratnega povprečnega neto osebnega dohodka na zaposlenega v RS v preteklem letu.
2. Listina Občine Slovenska Bistrica
8. člen
Listino Občine Slovenska Bistrica se podeljuje za posebne uspehe in dosežke na družbenoekonomskem, znanstvenem, tehničnem, kulturnem in drugih področjih ustvarjalnosti in dela, ki imajo poseben pomen za razvoj in napredek Občine Slovenska Bistrica.
Vsako leto se lahko podeli največ eno listino Občine Slovenska Bistrica.
Listino Občine Slovenska Bistrica lahko prejmejo posamezniki, skupine občanov in vse pravne osebe oziroma organizacije.
Listina občine obsega umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je priznanje podeljeno, in denarno nagrado.
Denarna nagrada je v višini 5-kratnega povprečnega neto osebnega dohodka na zaposlenega v RS v preteklem letu.
3. Priznanje Občine Slovenska Bistrica
9. člen
Priznanje Občine Slovenska Bistrica se podeljuje za izjemne uspehe in dosežke v zadnjem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.
Vsako leto se lahko podeli največ tri Priznanja Občine Slovenska Bistrica.
Priznanje Občine Slovenska Bistrica lahko prejmejo posamezniki, skupine občanov in vse pravne osebe oziroma organizacije.
Priznanje Občine Slovenska Bistrica obsega umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je priznanje podeljeno, in denarno nagrado.
Denarna nagrada je v višini 3-kratnega povprečnega neto osebnega dohodka na zaposlenega v RS v preteklem letu.
4. Spominska plaketa z grbom Občine Slovenska Bistrica
10. člen
Spominska plaketa z grbom se podeljuje za pomembne enkratne dosežke in požrtvovalna ter humana dejanja.
Odločitev o dodelitvi tega priznanja sprejme župan in jih podeljuje med letom.
Število priznanj v letu ni omejeno.
Spominsko plaketo z grbom Občine Slovenska Bistrica lahko prejmejo posamezniki, skupine občanov in vse pravne osebe oziroma organizacije.
Spominska plaketa z grbom Občine Slovenska Bistrica obsega umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je priznanje podeljeno, in plaketo z grbom Občine Slovenska Bistrica.
5. Županova petica
11. člen
Županova petica je priznanje, ki se podeljuje učencem osnovnih šol, kateri so osnovno šolo končali z odličnim uspehom.
Priznanje obsega spominsko listino in stilizirano petico.
Priznanja se podeljujejo ob zaključku šolskega leta.
III. POSTOPEK ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ IN NAGRAD
12. člen
Priznanja in nagrade Občine Slovenska Bistrica podeljuje občinski svet na podlagi javnega razpisa.
Priznanji župana se podeljujeta brez razpisa.
13. člen
Razpis za podelitev priznanj objavi komisija enkrat letno v ustreznem javnem glasilu, najkasneje 60 dni pred občinskim praznikom.
Z razpisom se objavijo:
– kriteriji za podelitev priznanj in nagrad,
– podatki, ki jih mora vsebovati predlog,
– kdo je lahko predlagatelj,
– rok, do katerega morajo biti poslani predlogi.
14. člen
Predlagatelji za podelitev priznanj Občine Slovenska Bistrica so lahko občani, politične stranke, krajevne skupnosti, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti.
Predlagatelj za podelitev priznanja sebe ne more predlagati za priznanje.
15. člen
Predlog za občinska priznanja mora vsebovati:
– podatke o predlagatelju,
– vrsto predlaganega priznanja občine,
– podatke o predlaganem prejemniku priznanja,
– obrazložitev k predlogu,
– dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi.
16. člen
Komisija predloge obravnava in oblikuje predlog za odločanje na občinskem svetu.
Komisija lahko v postopku:
– od predlagatelja zahteva dopolnitev predloga,
– predlog zavrne, če ni dovolj ali ustrezno obrazložen,
– zaprosi za dodatno mnenje ustrezne institucije, občinske organe ali druge ustrezne organizacije.
17. člen
Priznanja po tem odloku so enkratna, vendar se med seboj ne izključujejo. Praviloma jih na slavnostni način izroča župan ali od njega pooblaščena oseba.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Višina denarne nagrade, ki pripada posamezni vrsti priznanja Občine Slovenska Bistrica, se določi v neto znesku tako, da se kot osnova upošteva povprečen neto osebni dohodek na zaposlenega v RS v preteklem letu.
Skupni neto izračunan znesek se zaokroži na 10-tisoče SIT.
Pripadajoče dajatve na izplačano vrednost denarne nagrade poravna Občina Slovenska Bistrica.
19. člen
Priznanja in nagrade, podeljene po prejšnjih predpisih, in uradna evidenca, ostanejo v veljavi.
20. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o podeljevanju javnih družbenih priznanj Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 3/91).
21. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10/25-7-1/97
Slovenska Bistrica, dne 18. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenska Bistrica
dr. Janko Čar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti