Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998

Kazalo

182. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–1990 – dopolnjenega 1992 in 1995, stran 193.

Na podlagi drugega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 39/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 44/97) in 17. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95 in 25/97) je Občinski svet občine Kamnik na 31. seji dne 17. 12. 1997 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–1990 – dopolnjenega 1992 in 1995
I. PREDMET IN CILJ SPREMEMB IN DOPOLNITEV
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih podlag, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 3/89, Uradni list RS, št. 22/92) in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 31/86, Uradni list RS, št. 22/92 in 30/95) – v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov;
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov in način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti;
– roki za posamezne faze priprave prostorskih sestavin občinskih planskih aktov ter sredstva, potrebna za njihovo pripravo;
– nosilci oziroma način izbora nosilcev strokovnih aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov,
– sestavine, ki se spreminjajo in dopolnjujejo;
– izdelovalec gradiva sprememb in dopolnitev oziroma način izbiranja izdelovalca;
– finančna sredstva.
II. VSEBINA IN OBSEG SPREMEMB IN DOPOLNITEV
2. člen
Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se v vsebinskem smislu pripravijo tako, da se pri izdelavi upošteva zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89, v nadaljevanju: ZUPr) ter navodilo o vsebini in metodologiji izdelave prostorskih strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85, v nadaljevanju: NPA) ter tako, da bodo sestavine tekstualnega in kartografskega dela razdeljene na naslednje sklope:
A) Strokovne podlage za pripravo osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin DP Občine Kamnik.
Obseg in vsebina strokovnih podlag:
1. Evidenca pobud:
– grafični prikaz na kartah PKN v merilu 1:5000,
– tabelarična evidenca.
2. Analiza pobud:
– grafični prikaz na izsekih kart PKN v merilu 1:5000,
– tekstualna obrazložitev posameznih pobud.
3. Kriteriji za ovrednotenje pobud za spremembe in dopolnitve.
B) Analiza obstoječega stanja in nova kategorizacija kmetijskih in gozdnih površin (sprememba kmetijskega plana).
C) Zasnove organizacije dejavnosti v prostoru z usmerjanjem poselitve predvsem v ureditvena območja naselij (mreža naselij; razporeditev stanovanj, razporeditev družbenih oskrbnih in storitvenih dejavnosti; razporeditev proizvodnih dejavnosti; infrastrukturno omrežje in povezave ter vodnogospodarske ureditve).
Č) Zasnove namenske rabe prostora (območja kmetijskih zemljišč in gozdov, območja raziskovanja in pridobivanja rudnin, območja vodotokov, območja in objekti varovanja naravne in kulturne dediščine, ureditvena območja naselij, območja večjih infrastrukturnih objektov in drugih ureditev (izven ureditvenih območij naselij), območja krajinskih parkov, območja za rekreacijo v naravnem okolju, nevarna in ogrožena območja (območja obveznih sanacij).
D) Urbanistične zasnove mesta Kamnika in večjih naselij (programske usmeritve).
E) Podrobnejša določitev prostorske organizacije dejavnosti in namenske rabe prostora na območjih, kjer je predvidena kompleksna gradnja, prenova ali drugi zahtevnejši posegi (upoštevanje ZUPr ter NPA v povezavi z določili zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93).
F) Obvezna izhodišča republiškega in občinskega dolgoročnega plana.
G) Opredelitev načina nadaljnjega urejanja posameznih območij s prostorskimi izvedbenimi akti (merila za ugotavljanje odstopanj od sprejetega dolgoročnega plana, ki narekujejo spremembe plana).
H) Elaborat za spremembe v I. območju kmetijskih zemljišč na območjih, kjer je to nujno potrebno.
V spremembah in dopolnitvah občinskih planskih aktov se bodo upoštevale utemeljene pobude in predlogi občanov, lokalnih skupnosti, organov, podjetij in organizacij za izvzem iz 1. območja varovanih kmetijskih zemljišč za namene stavbnih zemljišč in za določitev stavbnih zemljišč na nezazidljivih območjih Občine Kamnik.
Grafični prikazi sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov se pripravijo s smiselnim upoštevanjem določil NPA.
III. ORGANIZACIJA PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV
3. člen
1. Nosilce aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv se določi z izborom na razpisu.
2. Koordinatorja postopka priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov bosta župan Občine Kamnik ter občinska uprava – oddelek za okolje in prostor.
4. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev vsebuje:
– strokovne podlage,
– odlok o spremembah in dopolnitvah občinskih planskih aktov,
– grafični prikaz na kartah PKN v merilu 1:5000,
– tabelarični prikaz pobud z obrazložitvijo.
IV. SODELUJOČI V PRIPRAVI SPREMEMB IN DOPOLNITEV PLANSKIH AKTOV
5. člen
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov so:
1. Za zasnove kmetijstva in gozdarstva:
– Zavod za gozdove Slovenije,
– Ministrstvo za okolje in prostor RS,
– Kmetijski zavod Ljubljana,
– kmetijske zadruge.
2. Za zasnove vodnega gospodarstva in za zasnovo sanacij:
– Komunalno podjetje Kamnik,
– Ministrstvo za okolje in prostor – Uprava RS, za varstvo narave,
– Občina Kamnik.
3. Za zasnovo rudnin:
– Ministrstvo za gospodarske dejavnosti RS,
– Podjetje Calcit d.d.,
– Občina Kamnik.
4. Za zasnovo naravne in kulturne dediščine:
– ZVNKD Kranj,
– Občina Kamnik.
5. Za zasnovo rekreacije v naravnem okolju:
– Turistična društva v občini Kamnik,
– Planinsko društvo Kamnik,
– Velika planina – Zaklad narave,
– Občina Kamnik,
– krajevne skupnosti,
– Arburetum Volčji Potok.
6. Za zasnovo naselij in območij poselitev:
– Občina Kamnik,
– krajevne skupnosti.
7. Za zasnovo prometnega omrežja:
– RS, Ministrstvo za promet in zveze,
– RS, Ministrstvo za promet in zveze, Republiška uprava za zračno plovbo,
– Slovenske železnice,
– Komunalno podjetje Kamnik,
– Občina Kamnik,
– Velika planina – Zaklad narave.
8. Za zasnovo omrežja zvez:
– Pošta Slovenije,
– Telekom Slovenije,
– RS, Ministrstvo za promet in zveze, Republiška uprava za telekomunikacije.
9. Za zasnovo energetskega omrežja:
– ELES – Elektro Slovenija p.o., javno podjetje za prenos električne energije,
– Elektro Ljubljana,
– Geoplin d.o.o., Slovenska plinska družba,
– Podjetje Adriaplin,
– Komunalno podjetje Kamnik,
– Občina Kamnik.
10. Za zasnovo območij za potrebe SLO in DS:
– Ministrstvo za obrambo RS.
Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka določijo pred začetkom priprave sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov pogoje, ki jih mora pripravljalec sprememb in dopolnitev upoštevati pri pripravi gradiva.
V. TERMINSKI PLAN
6. člen
1. Sprejem sklepa o začetku postopka za spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov.
2. Razpis za izbor izvajalca sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov – izbor izvajalca.
Na podlagi javnega razpisa s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Poziv občanom, da podajo pobude – vloge za posege v prostor. Poziv se objavi v časopisu Kamniški občan.
Vse pobude – vloge, ki bodo prispele na naslov Občine Kamnik po tem datumu, se bodo obravnavale pri prvi naslednji izdelavi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Kamnik.
4. S sprejetjem programa priprave sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov za območje Občine Kamnik in izborom izvajalca se prične s pripravo potrebnih strokovnih podlag.
Rok za izdelavo potrebnih strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov je 2 meseca od podpisa pogodbe z izvajalcem.
5. Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov; rok izdelave je 4 mesece od podpisa pogodbe.
6. Župan Občine Kamnik sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi.
7. Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov ter zbiranje pripomb.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Kamnik in traja 45 dni.
Javna obravnava se izvede na sedežu Občine Kamnik v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev planskih aktov. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo svoje pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve.
Rok izdelave strokovnih stališč do pripomb in predlogov je 30 dni po preteku javne razgrnitve.
8. Občinski svet na predlog župana zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve.
9. Občinski svet po sprejetju stališča do pripomb in predlogov iz tč. 8. zadolži župana, da pripravi usklajen osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na katere se nanašajo utemeljene pripombe in predlogi. Usklajen osnutek posreduje na Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS, za prostorsko planiranje, s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije.
10. Župan Občine Kamnik po prejetju obvestila Vlade Republike Slovenije o usklajenosti osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana, oziroma po poteku roka 45 dni po posredovanju predloga-vloge za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana na MOP (in po pridobitvi soglasij), posreduje usklajeni dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov na občinski svet s predlogom, da o spremembah in dopolnitvah občinskih planskih aktov razpravlja in jih sprejme z odlokom po enofaznem postopku.
VI. FINANČNA SREDSTVA
Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov na območju Občine Kamnik, za pripravo strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv, za organizacijske in druge stroške se potrebna sredstva zagotovijo iz proračuna Občine Kamnik.
Za pripravo elaborata o izjemnih posegih na I. območje kmetijskih zemljišč se zagotovi del sredstev s plačilom posameznih predlagateljev pobud, katerim bo pobuda ugodno rešena.
Št. 02101-0100/97
Kamnik, dne 17. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti