Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998

Kazalo

174. Program priprave urbanistične zasnove za območje naselja Cerkno, stran 179.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95), je Občinski svet občine Cerkno na 27. redni seji dne 17. 12. 1997 sprejel
P R O G R A M
priprave urbanistične zasnove za območje naselja Cerkno
1. člen
Vsebina programa
S tem programom se podrobneje določijo:
– namen priprave urbanistične zasnove za naselje Cerkno,
– vsebina strokovnih opravil v postopku priprave in sprejemanja urbanistične zasnove,
– način pridobitve strokovnega gradiva oziroma nosilca strokovnih aktivnosti pri pripravi urbanistične zasnove,
– organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi urbanistične zasnove,
– roki za posamezne faze priprave urbanistične zasnove.
2. člen
Urbanistična zasnova za naselje Cerkno bo izdelana in sprejeta z namenom, da se načrtuje tako organizacijo prostora, ki bo v največji možni meri omogočala:
– razreševanje zatečenih problemov, ki so posledica sedanje neustrezne namenske rabe prostora ali jih na osnovi veljavnih načrtov ni možno razrešiti,
– zavarovanje naravnih in ustvarjenih vrednot,
– nadaljnji razvoj že prisotnih dejavnosti, pričakovanih novih oziroma naselja kot celote.
Izdelava urbanistične zasnove predstavlja nadaljevanje naloge “Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Idrija za obdobje do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Idrija za obdobje od leta 1986 do leta 1990, ki se nanašajo na območje Občine Cerkno” (program priprave objavljen v Uradnem listu RS, št. 19/97).
3. člen
Vsebina in zaporedje strokovnih opravil
Priprava urbanistične zasnove bo potekala skladno z naslednjim programom:
0 pripravljalna dela
0.1 program priprave
1 planske usmeritve
1.1 usmeritve nosilcev interesov
1.2 eksterne funkcije mesta
1.3 interne servisne funkcije
1.4 evidenca problemov
2 analiza naravnih lastnosti
2.1 relief
2.2 inženirska geologija
2.3 hidrologija
2.4 hidrogeologija
3 analiza ustvarjenih razmer
3.1 stavbni fond
3.11 kvaliteta
3.12 namembnost
3.13 fizični izgled
3.14 višina – etažnost
3.2 odprti prostor
3.21 namembnost
3.22 infrastruktura
3.24 morfološko funkcionalne enote
4. omejitve v prostoru
4.1 iz naravnih lastnosti
4.2 iz ustvarjenih razmer
4.3 iz pogojev soglasodajalcev
5 opredelitev ureditvenega območja
6 idejna rešitev tranzitne ceste
7 koncept prostorske ureditve
7.1 zoning
7.2 podrobnejše opredelitve po conah
7.3 infrastruktura
7.31 promet
7.32 voda
7.33 kanalizacija
7.34 energija
7.4 zbirna karta
8 normativni akt (osnutek odloka)
9 zaključna dela pri osnutku
10 javna razprava
11 izdelava dopolnjenega osnutka
11.1 obravnava pripomb
11.2 uskladitev osnutka z osvojenimi pripombami
11.3 zaključna dela pri dopolnjenem programu.
4. člen
Organizacija priprave strokovnih gradiv
a) Nosilec strokovnih aktivnosti pri nalogah iz tega programa je STUDIO AXA iz Nove Gorice, ki je bil skupaj s STUDIOM KODER izdelovalec naloge, ki je navedena v 2. členu tega programa in je urbanistična zasnova njeno nadaljevanje. Navedena nosilca sta bila imenovana s sklepom župana št. 352-01/96 z dne 26. 4. 1996 na osnovi predhodnega javnega razpisa (Uradni list RS, št. 12/96).
b) Zastopnik naročnika, ki spremlja izdelavo naloge, je Franci Jezeršek, predsednik Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja občine Cerkno.
5. člen
Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti
V postopku priprave sprememb in dopolnitev sestavin prostorskega plana Občine Cerkno sodelujejo kot nosilci interesov:
a) organi in organizacije, ki so soglasodajalci v postopku priprave PIA:
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Nova Gorica, Sedejeva 9, 5000 Nova Gorica;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravstvo, zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Nova Gorica, izpostava Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, inšpektorat RS za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje, Območna enota Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, varstvo narave, izpostava Nova Gorica, Cankarjeva 62, 5000 Nova Gorica
– Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ljubljana;
– Republika Slovenija, Upravna enota Idrija, Oddelek za gospodarjenje, kmetijstvo in turizem, Mestni trg 1, 5280 Idrija;
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin, Tumov drevored 17, 5220 Tolmin;
– Soške elektrarne Nova Gorica p.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica;
– VGP Soča Kromberk, Industrijska c.2, 5000 Nova Gorica;
– Ribiška družina Idrija, Levstikova 5, 5280 Idrija;
– Podjetje za urejanje hudournikov, Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana;
– Elektro primorska, Javno podjetje za distribucijo električne energije, p.o., Poslovna enota tolmin, Zalog 11, 5220 Tolmin;
– Eles – Elektro Slovenija, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana;
– Telekom Slovenije, p.o. PE Telekom Nova Gorica, Kidričeva 17, 5000 Nova Gorica;
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, Delpinova 26, 5000 Nova Gorica;
– Cestno podjetje Nova Gorica, p.o. Prvomajska 52, 5000 Nova Gorica;
– Komunala Idrija p.o., Carl Jakoba 4, 5280 Idrija;
b) krajevne skupnosti Cerkno, Gorje
c) ostali sodelujoči:
– Sklad stavbnih zemljišč občine Cerkno,
– Tovarna ETA d.o.o., Platiševa 39, Cerkno,
– CELES, Lesna industrija, Pot na Zavrte 25, Cerkno,
– Hotel Cerkno, Sedejev trg 8, Cerkno,
– Društvo upokojencev Cerkno,
– Klub podjetnikov Cerkno.
Organi in organizacije, navedeni pod tč. a sodelujejo pri pripravi prostorskih ureditvenih pogojev kot soglasodajalci.
6. člen
Terminski plan
Posamezne faze v postopku priprave sestavin prostorskega plana in prostorskih ureditvenih pogojev Občine Cerkno so razvidne iz mrežnega plana za izvedbo sprememb prostorskega plana Občine Cerkno, ki je sestavni del programa priprav urbanistične zasnove za območje naselja Cerkno.
7. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Cerkno.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti