Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998

Kazalo

181. Pravilnik o sofinanciranju športnih programov v Občini Kamnik, stran 192.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97 in 70/97) in 17. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95 in 25/97) je Občinski svet občine Kamnik na 31. seji dne 17. 12. 1997 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju športnih programov v Občini Kamnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Kamnik določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov športa v Občini Kamnik.
2. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih po sprejetih programskih nalogah zagotavlja država in sredstev, ki jih po dogovorjenih programskih nalogah zagotavlja občina.
3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, za katere so v Občini Kamnik zagotovljeni prostorski pogoji in ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v občini,
– da imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo organizirano redno dejavnost in vadbo za katero so registrirani najmanj 36 tednov v letu.
4. člen
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva, ki imajo urejeno evidenco o članstvu in o plačani članarini,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja oziroma panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
5. člen
Za uresničevanje programskih nalog športa se na teritoriju in za potrebe Občine Kamnik iz javnih financ sofinancirajo naslednje vsebine v skladu z nacionalnim programom športa.
a) Šport v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja:
– predšolske mladine,
– osnovnošolske mladine,
– srednješolske mladine,
– športna dejavnost študentov;
b) Šport v društvih:
– šport mladih – redna športna vadba,
– šport mladih – šport za dosežek (selektivni šport),
– športno rekreativna dejavnost odraslih,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport;
c) Šport invalidov;
d) šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov;
e) promocijska dejavnost;
f) priznanja športnikom in športnim delavcem;
g) mednarodna dejavnost;
h) športne prireditve.
6. člen
Ob sofinanciranju športnih programov, navedenih v 5. členu tega pravilnika, se zagotavljajo sredstva za delovanje strokovne službe, ki povezuje oziroma usklajuje programe izvajalcev športa v Občini Kamnik, v višini 10% zagotovljene porabe.
Za dodatne in razširjene naloge, ki jih bo strokovna služba opravila za Občino Kamnik v zvezi s postopki in deli, ki se navezujejo na pravilnik o sofinanciranju športnih programov se sklene pogodba.
7. člen
Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga objavi župan Občine Kamnik, strokovna služba zbere, obdela in pripravi predlog izbora programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev, ki jih za sofinanciranje športnih programov zagotavlja proračun občine in države. Predlog sprejme komisija za šport v občini.
8. člen
Komisijo za šport imenuje, na predlog športnih društev in aktiva učiteljev športne vzgoje, župan Občine Kamnik za dobo 4 let.
Komisijo sestavljajo:
– oddelek za družbene dejavnosti – 1 član,
– aktiv učiteljev športne vzgoje – 1 član,
– individualni športi – 1 član,
– kolektivni športi – 1 član,
– šport za vse – 1 član.
9. člen
Člani komisije za šport izvolijo predsednika in namestnika predsednika komisije. Člani so lahko po preteku mandata ponovno imenovani. Komisija za šport za svoje delo sprejme poslovnik.
10. člen
Nadzor nad namembnostjo in smotrnostjo poslovanja in porabe dodeljenih sredstev opravlja nadzorni odbor Občine Kamnik.
11. člen
Župan sklene pogodbe z izvajalci programov. Sredstva se nakazujejo pogodbenim izvajalcem programov direktno. Pogodbe opredeljujejo realizacijo programov in način nadzora nad porabo sredstev. Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah oziroma časovnih razdobjih, določenih s pogodbo o izvedbi programov športa, predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti komisiji za šport.
Če izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim za ta del programa ukinejo finančna sredstva.
12. člen
Sofinanciranje vzdrževanja in izgradnje športnih objektov ni predmet tega pravilnika, ampak se ureja s posebnim pravilnikom o športnih objektih.
13. člen
Pogoje, merila in normative za vrednotenje športnih programov sprejme, na osnovi zakona o športu in nacionalnega programa športa, komisija za šport.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Ta pravilnik prične veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se v novem proračunskem letu 1998.
Na podlagi sprejetega pravilnika župan predpiše izvedbene akte.
15. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati obstoječi sistem sofinanciranja športnih programov v Občini Kamnik.
Št. 02101-99/96
Kamnik, dne 5. januarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti