Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998

Kazalo

210. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ravne-Prevalje za leto 1997, stran 218.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 17. člena statuta Občine Ravne-Prevalje (Uradni list RS, št. 43/95), je Občinski svet občine Ravne-Prevalje z dnem 16. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Ravne-Prevalje za leto 1997
1. člen
2. člen odloka o proračunu Občine Ravne-Prevalje za leto 1997 (Uradni list RS, št. 51/97) se spremeni tako, da glasi:
Proračun Občine Ravne-Prevalje za leto 1997 obsega 1,374,628.944 SIT, in sicer v:
a) bilanci prihodkov in odhodkov
– prihodkov                  1,354,628.994 SIT
– odhodkov                   1,321,296.300 SIT
b) račun financiranja
– prihodkov                    20,000.000 SIT
– odhodkov                    53,332.644 SIT
Skupni obseg proračuna v znesku 1,374,628.944 SIT se razporedi za:
– tekoče obveznosti               927,500.189 SIT
– investicijske obveznosti            393,796.111 SIT
– odplačilo glavnic kreditov           53,332.644 SIT
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci, računu financiranja in v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del občinskega proračuna.
2. člen
Postavke v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna Občine Ravne-Prevalje za leto 1997 se spremenijo in se doda račun financiranjea tako, da se nova bilanca glasi:
Bilanca prihodkov in odhodkov za leto 1997
I.   PRIHODKI                             SIT
I.   Prihodki                         543,254.000
1   Dohodnina                         514,259.000
2   Davek od prometa nepremičnin                12,415.000
3   Davek na dediščino in darila                 679.000
4   Davek na dobitke od iger na srečo              1,967.000
5   Posebna taksa na igralne avtomate             13,934.000
II.  Finančna izravnava                    317,416.000
III.  Davki in druge dajatve                  249,488.202
                                     SIT
6   Davek od premoženja                      450.000
7   Nadom. za uporabo stavb. zemljišča            118,000.000
8   Prispevek za urejanje stavbnih zemljišč          32,317.000
9   Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest          15,000.000
10   Komunalne pristojbine na mejnih prehodih            37.600
11   Odškodnine zaradi spremembe namemb. kmetijskih zemljišč   1,682.877
12   Krajevne takse                        200.000
13   Komunalne takse                       9,000.000
14   Ekološke takse                       36,784.616
15   Požarna taksa                        4,750.000
16   Prihodki uprave                       7,000.000
17   Drugi prihodki                       24,266.109
IV.  Prihodki od premoženja                   93,747.332
18   Kupnine od prodanih stanovanj               13,800.000
19   Najemnine za stan. in poslovne prostore          47,496.144
20   Najemnine za osnovna sred. posl. prost. uprave       8,877.204
21   Anuitete od danih kreditov fizičnih oseb          3,021.984
22   Oddaja stavbnih zemljišč                  2,500.000
23   Prodaja premoženja                     18,052.000
V.   Prihodki iz naslova sofinanciranja            131,850.829
24   MEOR: rekonstrukcija cest                 33,657.000
25   MŠŠ: štipendija                       1,075.697
26   MŠŠ: sofinanciranje prizidka šole             52,175.000
27   MŠŠ: sofinanciranje atletske steze             9,300.000
28   MVOUP: odvajanje odplak                  13,915.036
29   MŠŠ: sofinanciranje šolskih prevozov            15,403.840
30   MPZ: sofinanciranje poškodovanih cestišč          5,045.000
32   Sofinanciranje občanov                   1,279.256
VI.  Prenos sredstev iz preteklega leta             18,872.581
    Skupaj javno finančni prihodki             1,354,628.944
II. ODHODKI
A)   Tekoči odhodki
I.   Sredstva za delo uprave in org. občine          132,366.068
II.  Odhodki za delo na podr. zaščite in reševanja        4,651.512
III.  Sredstva za delo izvajalskih organizacij         302,516.932
IV.  Socialni transferji                    43,748.400
V.   Plačila storitev in dot. jav. zavodom in ustan.      127,443.736
VI.  Plačila storitev in subv. ter interv. v gospod.      264,108.371
VII.  Plačila obresti                      29,338.601
VIII. Drugi odhodki                       13,563.684
IX.  Rezerve in druge obveznosti                 9,762.885
    Skupaj tekoči odhodki                   927,500.189
B)   Investicijski odhodki
X.   Investicije in inv. vzdrž. na področju gospod. dejav.   281,864.635
XI.  Investicije in inv. vzdrž. v jav. zavodih in ustanovah  111,931.476
    Skupaj investicijski odhodki               393,796.111
    Skupaj odhodki                     1.321,296.300
III.  Presežek                          33,332.644
Račun financiranja
Zadolževanje občine                        20,000.000
Odplačila posojil                         53,332.644
Neto zadolževanje občine                    - 33,332.644
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1997.
Št. 460-6/96-2
Ravne na Koroškem, dne 16. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ravne-Prevalje
Marjan Berložnik, dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti