Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998

Kazalo

153. Spremembe in dopolnitve pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, stran 133.

Na podlagi 14. člena statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 9/95) je skupščina zavoda na 22. seji dne 13. 10. 1997 sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L
obveznega zdravstvenega zavarovanja
1. člen
Spremeni se 2. točka prvega odstavka 26. člena, tako da pravilno glasi:
“2. zdravljenje na domu zbolelih in poškodovanih in oseb z motnjami v razvoju.”
V 7. točki prvega odstavka 26. člena se beseda “zavarovanec” nadomesti z besedo “zavarovana oseba”.
2. člen
V 4. odstavku 40. člena se za besedo “cene” doda beseda “nemedicinskega”.
3. člen
Spremeni se tretji odstavek 61. člena, tako da glasi:
Kriterije za razvrstitev zdravil v liste predpiše zavod s sklepom v soglasju z ministrom za zdravstvo. Razvrstitev na podlagi sprejetih kriterijev sprejme upravni odbor zavoda.
4. člen
V 62. členu se v prvem stavku prvega odstavka črtajo besede “z javnim prevoznim sredstvom”.
5. člen
V 63. členu se črtajo besede “na zdravljenje izven kraja svojega bivališča” in se nadomestijo z besedami “do izvajalca”.
6. člen
V drugem odstavku 84. člena se beseda “ambliopije” zamenja z besedo “diplopija”.
7. člen
V drugem odstavku 96. člena se doda naslednje besedilo:
“11. toaletni stol
12. aspirator”
Sedanja 11. točka postane 13. točka.
8. člen
Na koncu drugega odstavka 108. člena se doda naslednje besedilo: “V primeru, da je zavarovani osebi omogočen višji standard, mora doplačati razliko v ceni.”
9. člen
V 2. točki drugega odstavka 148. člena se na koncu dodajo besede “če je pokopana v Sloveniji”.
10. člen
Spremeni se prvi odstavek 153. člena, tako da glasi:
“Zavarovana oseba je upravičena do povračila stroškov za prevoze z najcenejšim javnim prevoznim sredstvom za najkrajšo razdaljo do najbližjega zdravnika oziroma zdravstvenega zavoda v posameznem koledarskem mesecu, zmanjšanem za 3% zajamčene plače, veljavne v istem mesecu.
V drugem odstavku 153. člena se črtajo besede “ker javno prevozno sredstvo ni dosegljivo” in nadomesti številka 5 s številko 3.
V tretjem odstavku 153. člena se za besedo “sredstvom” dodajo besede “ob predložitvi vozne karte”.
11. člen
V tretjem odstavku 159. člena se doda nov stavek, ki glasi: “Če osebni zdravnik napoti zavarovano osebo na ambulantno fizioterapevtsko obravnavo v bolnišnico ali zdravilišče lahko zavod določi, da o tem odloči zdravniška komisija.”
12. člen
V 175. členu se doda nov peti odstavek, ki glasi:
“Specialist (napotni zdravnik) lahko odkloni sprejem pooblastila izbranega osebnega zdravnika, če niso predhodno opravljene vse storitve, ki bi jih lahko zagotovil izbrani osebni zdravnik na primarni ravni oziroma narava bolezni ne zahteva obravnave na sekundarni ravni.”
13. člen
Te spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije potem, ko da k njim soglasje minister za zdravstvo. Spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02 01/22-3/97
Ljubljana, dne 13. oktobra 1997.
Predsednik
Skupščine
Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Erih Šerbec l. r.
Mnister za zdravstvo je dal soglasje k spremembam in dopolnitvam pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja dne 30. 12. 1997, pod št. 512-3/97.
dr. Marjan Jereb l. r.
Minister
za zdravstvo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti