Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998

Kazalo

137. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih za socialno varnost (ZPSV-B), stran 125.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in drugega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih za socialno varnost (ZPSV-B)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih za socialno varnost (ZPSV-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 18. decembra 1997 in o njem ponovno odločal na seji 8. januarja 1998.
Št. 001-22-2/98
Ljubljana, dne 15. januarja 1998.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PRISPEVKIH ZA SOCIALNO VARNOST (ZPSV-B)
1. člen
V zakonu o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96 in 34/96) se v 1. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“S tem zakonom se določa tudi osnova za obračunavanje in plačevanje prispevkov za socialno varnost od drugih prejemkov iz delovnega razmerja.”
2. člen
V 2. členu se na koncu člena črta pika in doda besedilo “(v nadaljnjem besedilu: zakoni).”
3. člen
V 3. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena in ne glede na to, če je z zakoni drugače določeno, plačujejo zavezanci prispevke za socialno varnost tudi od vseh drugih prejemkov iz delovnega razmerja, vključno s stimulacijami in bonitetami ter povračili stroškov v zvezi z delom, izplačanih v denarju, bonih ali v naravi.”
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
“Prispevki za socialno varnost iz prejšnjega odstavka se obračunavajo in plačujejo iz bruto prejemkov.
Ne glede na prejšnji odstavek se prispevki za socialno varnost obračunavajo in plačujejo:
– pri jubilejnih nagradah, odpravninah in solidarnostnih pomočeh ter povračilih stroškov v delu, ki presegajo s predpisom vlade določen znesek teh prejemkov, ki se v skladu z zakonom o dohodnini ne vštevajo v osnovo za davek od osebnih prejemkov;
– od stimulacij in bonitet, od osnove, ugotovljene v skladu z zakonom o dohodnini;
– pri regresih za letni dopust, v delu, ki presega 70% poprečne plače predpreteklega meseca zaposlenih v Republiki Sloveniji; če se izplačilo regresa opravi v dveh ali več delih, se ob izplačilu naslednjega oziroma zadnjega dela regresa ugotovi celotna višina regresa in izvrši obračun prispevkov ter poračun plačanih prispevkov od posameznih delov regresa za letni dopust.”
Sedanji četrti odstavek postane šesti odstavek.
4. člen
V 6. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na prejšnji odstavek in ne glede na to, če je z zakoni drugače določeno, plačujejo delodajalci prispevke za socialno varnost od drugih bruto prejemkov iz delovnega razmerja od osnov, določenih v tretjem, četrtem in petem odstavku 3. člena tega zakona.”
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedi “prejšnjega odstavka” nadomestita z besedilom “iz prvega odstavka tega člena”.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se beseda “drugega” nadomesti z besedo “tretjega”.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
5. člen
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:
“7.a člen
Ne glede na določbe zakonov se v izračun osnov za pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja za primer nezaposlenosti in nadomestila za čas porodniškega dopusta štejejo tudi drugi prejemki iz delovnega razmerja, od katerih se po tem zakonu plačujejo prispevki za socialno varnost.”
6. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Glede obračunavanja in plačevanja prispevkov, zamudnih obresti, prisilne izterjave in drugih vprašanj postopka se uporabljajo določbe zakona o davčnem postopku, tega zakona in zakonov.”
7. člen
V 18. členu se v prvem odstavku številka “400.000” nadomesti s številko “100.000” ter besedilo “od 1,000.000 do 6,000.000 tolarjev” nadomesti z besedilom “od 1,000.000 do 18,000.000 tolarjev”.
V prvi alinei se besedilo “če ne obračuna in ne plača” nadomesti z besedilom “če ne obračuna ali ne plača”.
8. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1998.
Št. 433-02/96-11/6
Ljubljana, dne 8. januarja 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti