Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998

Kazalo

156. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Radovljica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Radovljica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Bled, stran 168.

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48./90), 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93) ter četrte alineje četrtega odstavka 20. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22./95, 22/97) je Občinski svet občine Bled na 27. seji dne 18. decembra 1997 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Radovljica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Radovljica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Bled
1. člen
Spremenita in dopolnita se:
– dolgoročni plan Občine Radovljica za območje Občine Bled za obdobje 1986–2000 (Uradni vestnik Gorenjske št. 2/86, 9/89, 2/90, Uradni list RS, št. 15/96) in
– srednjeročni plan Občine Radovljica za območje Občine Bled za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/86, 15/87, 15/88, 9/89, 2/90, 4/90 in Uradni list RS, št. 26/91, 1/93, 4/94, 48/94, 79/94, 15/96).
2. člen
V 1. členu navedena planska dokumenta se spremenita oziroma dopolnita tako, da se v dolgoročnem planu Občine Radovljica za obdobje 1986–2000 dopolni četrti odstavek podpoglavja Cestna infrastruktura v poglavju 5. 3. Prometna infrastruktura, v srednjeročnem planu Občine Radovljica za obdobje 1986–1990 pa nadomesti prvi odstavek poglavja 4. 5. 1. Cestno omrežje z naslednjim besedilom:
Z namenom, da bi zagotovili prometno razbremenitev “centralnega turističnega področja Bleda” ter s tem zmanjšali ekološko obremenitev centra Bleda, kar bo omogočilo nadaljnji razvoj turizma, izboljšalo bivalne pogoje ter zmanjšalo možnost onesnaženja Blejskega jezera, je načrtovana izgradnja južne razbremenilne ceste. Južna razbremenilna cesta je del regionalne ceste R 315 Lesce–Bled–Boh. jezero–Savica in predstavlja del sistema razbremenilnih cest na Bledu.
Koridor je opredeljen v grafičnem delu dopolnitev plana in poteka po južnem robu Bleda tako, da se odcepi od obstoječe regionalne ceste na lokaciji nekdanje klavnice in se na traso priključi pod objektom Pristava. Dolžina koridorja je 3352 m, širina 70 m, in sicer 35 m na vsako stran predvidene osi. Na območju Mlina pred prečkanjem Jezernice se koridor razširi z namenom, da je možno preveriti varianten potek trase in lokacije viadukta.
V vseh nadaljnjih fazah načrtovanja je potrebno upoštevati s planom opredeljen koridor.
V koridorju je dovoljeno izvajati vsa potrebna dela za izdelavo tehnične dokumentacije za izgradnjo južne razbremenilne ceste.
Za vsak poseg v prostor znotraj koridorja je potrebno pridobiti predhodno soglasje Ministrstva za promet in zveze RS.
3. člen
Z opredelitvijo koridorja se dopolni še grafični del dolgoročnega družbenega plana in srednjeročnega plana Občine Radovljica za območje Občine Bled, in sicer:
– karta v merilu 1:25000 namenska raba površin, promet, komunalne naprave
– in karte v merilu 1:5000 ter kartografska dokumentacija.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan od dneva objave v Uradnem listu RS.
Št. 014-21/97
Bled, dne 18. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bled
France Pelko l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti