Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998

Kazalo

217. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 1997, stran 222.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 45. člena statuta Občine Slovenska Bistrica, je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 25. redni seji dne 18. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 1997
1. člen
V odloku o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 1997 (Uradni list RS, št. 33/97) se spremeni 2. člen in v celoti glasi:
Predvideni prihodki in odhodki proračuna za leto 1997 znašajo:
--------------------------------------------------------------------------------------------
Post.   Vrsta sredstev               Plan 1997    Rebalans   Index R/P
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.    Prihodki                1.770,583.070  1.825,731.335    103,11
2.    Odhodki                1.866,868.000  1.913,857.000    102,52
3.    Prihodki – Odhodki (primanjkljaj)    - 96,284.930  - 88,125.665     91,53
Račun financiranja:
Post.   Vrsta sredstev               Plan 1997    Rebalans   Index R/P
1.    PRIHODKI                 106,284.930   115,325.665    108.51
1.1.   Zadolžitev proračuna           106,284.930   50,325.665     47,35
1.2.   Premostitveni kredit                0   65,000.000
2.    ODHODKI                          27,200.000
2.1.   Vračilolo glavnice – proračunski kredit  10,000.000        0
2.2.   Vračilo glavnice-premostitveni kredit       0   27,200.000
3.    Neto zadolževanje             96,284.930  - 88,125.665     91,53
3.1.   Neto zadolžitev proračuna         96,284.930   50,325.665     47,35
3.2.   Neto premostitveni kredit             0   37,800.000
--------------------------------------------------------------------------------------------
Pregled prihodkov in odhodkov proračuna in njihova razporeditev so zajeti v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 1997 dalje.
Št. 10/25-6-1/97
Slovenska Bistrica, dne 18. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenska Bistrica
dr. Janko Čar l. r.
             Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki

Post.  Vrsta prihodka                          v SIT

1.    Prihodki za zagotovljeno porabo             1.445,779.000
1.1.   Prihodki, ki se razporejajo med republiko in občino    720,156.000
1.2.   Prihodki, ki pripadajo občini                38,795.000
1.3.   Finančna izravnava                     686,828.000
1.3.1.  Prenesena iz preteklega leta                 4,025.915
1.3.2.  Nakazana v tekočem letu                  615,615.085
1.3.3.  Nujne investicije v finančni izravnavi           67,187.000
1.3.4.  Prenakazilo v tekočem letu
2.    Prihodki za druge naloge                  364,122.000
2.1.   Davki in druge dajatve                   135,765.000
2.1.1.  Davek od premoženja                     2,330.000
2.1.2.  Nadomestilo za uporabo stavb. zemljišča           35,000.000
2.1.3.  Odškod. sprememb namembnosti kmet. zemljišč         11,250.000
2.1.4.  Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest           2,250.000
2.1.5.  Nadomestilo za degradacijo in onesnaževanje          195.000
2.1.6.  Prihodki komunale                      57,680.000
2.1.7.  Krajevne takse                         350.000
2.1.8.  Prihodki od obresti                     1,480.000
2.1.9.  Požarna taksa                        4,420.000
2.1.10. Odškodnina od izkopanih rudnin                    0
2.1.11. Povračila funkc. stroškov državnih ustanov         11,680.000
2.1.12. Drugi prihodki                        2,960.000
2.1.13. Prispevek za urejanje stavbnega zemljišča          6,170.000
2.2.   Prihodki od premoženja                   118,086.000
2.2.1.  Kupnine od prodanih stanovanj                30,830.000
2.2.2.  Najemnine za poslovne prostore in stanovanja        73,600.000
2.2.2.1. Poslovni prostori pri občinski upravi            13,400.000
2.2.2.2. Poslovni prostori pri stanovanjskem skladu         27,300.000
2.2.2.3. Stanarine                          32,900.000
2.2.3.  Vrnjeni depoziti                      10,000.000
2.2.4.  Prodaja premoženja                      3,656.000
2.2.5.  Prihodki od koncesij                         0
2.3.   Prihodki iz naslova sofinanciranj             110,271.000
2.3.1.  Ministrstvo za kmetijstvo                      0
2.3.2.  Ministrstvo za okolje in prostor                571.000
2.3.3.  Ministrstvo za promet in zveze                    0
2.3.4.  Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj          13,000.000
2.3.3.  Ministrstvo za šolstvo in šport               3,200.000
2.3.4.  Ministrstvo za kulturo                        0
2.3.6.  Sofinanciranje šolskih investicij po pogodbah s KS     66,000.000
2.3.7.  Ostali prihodki                       22,000.000
2.3.8.  Ministrstvo za obrambo                    5,500.000
3.    Prenos prihodkov preteklega leta              15,830.335
     Prihodki skupaj                     1.825,731.335


Odhodki

Post.  Vrsta odhodka                          v SIT

1.    Dejavnost obč. organov in uprave              152,980.000
1.1.   Občinski organi                       18,400.000
1.2.   Občinska uprava                      114,900.000
1.3.   Funkc. stroški držvnih ustanov               11,680.000
1.4.   Amortizacija                         8,000.000
2.    Splošne in skupne naloge občine               77,700.000
2.1   Delovanje krajevnih skupnosti                23,000.000
2.2.   Volitve, referendumi v KS                  2,500.000
2.3.   Požarno varstvoj                      31,500.000
2.4.   Zaščita, reševanje in preventiva               9,000.000
2.5.   Informiranje                         1,500.000
2.6.   FInanc. pol. strank, društev in org.             9,500.000
3.    Družbene dejavnosti                    898,202.000
3.1.   Osnovno šolstvo                      335,338.000
3.2.   Otroško varstvo                      285,510.000
3.3.   Socialno varstvo                      112,770.000
3.4.   Kultura                           74,384.000
3.5.   Šport                            39,100.000
3.6.   Zdravstvo                          39,100.000
3.7.   Štipendije                         12,000.000
4.    Okolje in prostor                     503,700.000
4.1.   Komunala in varstvo okolja                 124,500.000
4.2.   Ceste                           165,000.000
4.3.   Investicije v ks                      156,000.000
4.4.   Urejanje prostora                      9,000.000
4.5.   Elementar                          43,500.000
4.6.   Posebne investicije                     5,700.000
5.    Gospodarstvo                        267,000.000
5.1.   Razvoj podjetništva in obrti                20,000.000
5.2.   Razvoj turizma                       15,000.000
5.3.   Kmetijstvo                         53,000.000
5.4.   Stanovanjsko gospodarstvo                 112,000.000
5.5.   Sklad stavbnih zemljišč                   53,000.000
5.6.   Javna dela                         14,000.000
6.    Sredstva rezerv                       10,530.000
6.1.   Stalna proračunska rezerva                  8,530.000
6.2.   Tekoča proračunska rezerva                  2,000.000
7.    Stroški financiranja                     3,745.000
     Odhodki skupaj                      1.913,857.000


Račun financiranja

Post.  Vrsta sredstev                          v SIT

1.    Prihodki                         1.825,731.335
2.    Odhodki                         1.913,857.000
3.    Prihodki - odhodki (primanjkljaj)             - 88,125.665

Post.  Vrsta sredstev                          v SIT

1.    Prihodki                          115,325.665
1.1   Zadolžitev proračuna                    50,325.665
1.2.   Premostitveni kredit                    65,000.000
2.    Odhodki                           27,200.000
2.1   Vračilolo glavnice - proračunski kredit               0
2.2.   Vračilo glavnice - premostitveni kredit           27,200.000
3.    Neto zadolževanje                     - 88,125.665
3.1.   Neto zadolžitev proračuna                  50,325.665
3.2.   Neto premostitveni kredit                  37,800.000

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti