Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998

Kazalo

205. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča (Obrtna cona Cikava), stran 215.

Na podlagi 34. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, in 29/86 ter Uradni list RS št. 26/90, 71/93 in 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96 in 68/96 je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 32. seji dne 18. 12. 1997 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča (Obrtna cona Cikava)
1. člen
Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev PUP za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča
Območje Cikave je zaradi bližine mesta, komunalne opremljenosti in že začete gradnje obrtnih lokacij za individualne investitorje izjemno zanimivo, predvsem območje ob regionalni cesti. Območje se je vse od leta 1973 urejalo z zazidalnimi načrti, ki so se skozi čas spreminjali in prilagajali trenutnim potrebam, njihova realizacija pa bodisi zaradi neustrezne organiziranosti možnih investitorjev, bodisi zaradi težav pri usklajevanju želja investitorjev in programov zazidalnih načrtov in ne nazadnje zaradi pomanjkanja sredstev ni sledila v celoti. Severni del obrtne cone Cikava, to je med regionalno cesto in Podbevškovo ulico, ki je predmet predlagane spremembe, se v glavnem ureja z ZN Cikava za obrtne lokacije ob regionalni cesti št. ZN-102/91, objava: SDL 11/91, del pa še s PUP za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča (Uradni list RS, št. 7/92, 32/93, 22/95, 37/95, 41/95 in 21/97), in sicer z morfološko enoto XG1-Cikava, za katero so predpisane terciarne in sekundarne dejavnosti ter industrijska gradbena enota. Ker je veljavni zazidalni načrt skoraj v celoti že realiziran, v delu, kjer do njegove realizacije ni prišlo, pa ne ustreza več novim potrebam investitorjev, ravno tako pa območju urejanja glede na nove dejavnosti ne ustrezajo tudi določbe PUP, je na tem delu potrebna razveljavitev ZN Cikava za obrtne lokacije ob regionalni cesti št. ZN-102/91 in urejanje s PUP. Predlagano razveljavitev ZN in spremembo PUP pogojujejo tudi spremenjeni pogoji gospodarjenja, ki imajo za posledico natančneje definirane programe individualnih investitorjev z značilno racionalizacijo zahtev, predvsem zahteve po smotrni izrabi zemljišča.
Območje je komunalno urejeno, tako da tudi z vidika izgradnje komunalne infrastrukture urejanje z ZN načrtom ni več potrebno in je smotrno območje v prihodnje urejati s Prostorsko ureditvenimi pogoji, ki zagotavljajo potrebno fleksibilnost urejanja prostora.
Pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP je potrebno upoštevati naslednje usmeritve:
– v obcestno območje Cikave naj se umeščajo le dejavnosti, ki so mestotvorne in prispevajo k izboljšanju mestnih funkcij;
– izbrati je potrebno take dejavnosti, ki so s svojimi vplivi na okolje čimmanj moteče bivalnemu okolju naselja Cikava;
– racionalno je potrebno izkoriščati komunalno opremljena zemljišča brez dolgoročno nedefiniranih rezervatov;
– upoštevati je potrebno zmogljivosti obstoječe in projektirane komunalne opreme in maksimalno zmanjšati stroške potrebnih prestavitev že obstoječe infrastrukture;
– zagotoviti je potrebno ustrezno oblikovanje in urejanje ureditvenega območja, ki bo poudarjalo pomen mestne vpadnice in začetka mesta.
2. člen
Priprava sprememb in dopolnitev PUP za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča
1. Območje urejanja in obseg priprave sprememb in dopolnitev PUP
Območje za katerega je predlagana razveljavitev obstoječega ZN in urejanje s PUP, se nahaja na severnem delu obrtne cone Cikava med regionalno cesto R-333 Novo mesto-Šentjernej in Podbevškovo ulico ter zajema naslednja zemljišča s parc. št.: 2006/6, 2006/7, 2006/3, 2026/1, 2024/1, 2006/5(del), 2184/3, 2015/5, 2027/3, 2027/2, 2024/2, 2183/11, 2026/2, 2026/3, 2024/5, 2183/12, 2183/9, 2035/3, 2035/5, 2035/2, 2035/4, 2035/1, 2050/6, 2047/5, 2047/6, 2183/4, 2050/5, 2047/1, 2052(del), 2047/4, 2048/3, 2048/1, 2048/2, 2046/4, 2046/2, 2050/4, 2050/1(del) vse k.o. Smolenja vas.
Kolikor se v postopku priprave dokumenta ugotovi, da je smiselno v to območje vključiti še kakšno drugo zemljišče, se območje ustrezno poveča.
Spremembe in dopolnitve PUP se pripravijo po postopku in v vsebini, kot je predpisana z Zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) – v nadaljevanju: ZUNDPP in z podzakonskim navodilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi ureditvenega načrta so:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine s
spremembami in dopolnitvami (Skupščinski Dolenjski list št. 24/86, 15/90, 9/91, 12/91 in
Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 60/93,
69/93, 20/94, 50/94, 71/94, 78/94, 58/95,11/96,16/96 in 21/97),
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– podatki o varstvu naravne in kulturne dediščine
– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij, prometne rešitve...),
3. Posebne strokovne podlage za pripravo sprememb in dopolnitev PUP
V skladu z ZUNDPP in z podzakonskim navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) se za izdelavo osnutka sprememb in dopolnitev PUP za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča pripravijo potrebne posebne strokovne podlage.
4. Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja za pripravo osnutka sprememb in dopolnitev PUP ter soglasja k dopolnjenem osnutku:
– Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za komunalne zadeve,
– Krajevna skupnost Mali Slatnik,
– JP Komunala Novo mesto,
– JP Elektro, PE Elektro Novo mesto,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
– Ministrstvo za zdravstvo, zdravstveni inšpektorat RS, Enota Novo mesto,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za obrambo Novo mesto,
– Cestno podjetje Novo mesto.
Kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih podlag za ureditveni načrt ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le ta pridobe v postopku.
Pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev PUP morajo organi in organizacije iz te točke na zahtevo izdelovalca podati v zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami usmeritve, zahteve in omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi posebnih strokovnih podlag oziroma pri pripravi osnutka sprememb in dopolnitev PUP. Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v 30 dneh od zahteve. V fazi priprave predloga s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo oziroma, da z rešitvami soglašajo.
5. Vsebina sprememb in dopolnitev PUP za Novo mesto
Spremembe in dopolnitve PUP se pripravijo v skladu s 43. členom in tako, da se za obravnavano območje – nove ureditvene enote, določi smiselni izvleček sestavin iz 26. in 40. člena ZUNDPP, predvsem pa:
Tekstualni del
– Merila in pogoji za graditev ali prenovo objektov in naprav glede na njihovo lego, funkcijo velikost in oblikovanje
– Merila in pogoji za izvajanje drugih posegov, ki trajno spreminjajo prostor
– Merila za določitev gradbenih parcel
– Merila in pogoji za komunalno urejanje stavbnih zemljišč
– Merila in pogoji za ohranjanje in razvijanje naravnih in z delom pridobljenih vrednot človekovega okolja
– Druga merila in pogoji za usklajevanje različnih interesov pri gradnji objektov in naprav oziroma pri drugih posegih v prostor
Grafični del
Spremembe in dopolnitve PUP se grafično prikažejo na obstoječih preglednih katastrskih načrtih PKN 1:5000 in na katastrskem načrtu v originalnem merilu.
Odlok
– Meja obravnavanega območja
– Funkcija območja s pogoji za izrabo in kvaliteto graditve ali drugega posega
– Pogoji za urbanistično oblikovanje obravnavanega območja ter za arhitekturno oblikovanje objektov oziroma posegov v prostor na tem območju
– Druge pogoje, ki so potrebni za izvedbo predvidenih posegov.
3. člen
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja sprememb in dopolnitev PUP
Posebne strokovne podlage        45 dni po podpisu
                    pogodbe z izdelovalcem
Osnutek sprememb in dopolnitev PUP   60 dni po podpisu
                    pogodbe z izdelovalcem
Stališča do pripomb           15 dni po prejemu
                    pripomb iz JR
Predlog sprememb in dopolnitev PUP   45 po sprejetju stališč
                    do pripomb
Končno gradivo             15 dni po sprejetju
                    sprememb in dopolnitev
                    PUP na občinskem svetu
Osnutek sprememb in dopolnitev PUP se izdela na podlagi posebnih strokovnih podlag.
Ko občinska strokovna služba pristojna za prostor ugotovi, da osnutek vsebuje vse sestavine predpisane s programom priprave, predlaga županu, da se osnutek javno razgrne.
Župan Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka spememb in dopolnitev PUP; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.
Javna razgrnitev se izvede na sedežih Mestne občine Novo mesto krajevne skupnosti Mali Slatnik za najmanj 30 dni po objavi sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava v KS Mali Slatnik.
Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka.
V času javne razgrnitve se osnutek sprememb in dopolnitev PUP posreduje v obravnavo občinskemu svetu MONM.
Po končani javni razgrnitvi župan Mestne občine Novo mesto zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve in zadolži pristojno službo za pripravo predloga.
Župan Mestne občine Novo mesto posreduje predlog sprememb in dopolnitev PUP s poročilom o pripombah iz javne razgrnitve občinskemu svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem sprememb in dopolnitev PUP z odlokom.
Odlok se objavi v Uradnem listu.
4. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev PUP
Naročnik sprememb in dopolnitev PUP je:
Mestna občina Novo mesto in podjetje Kruno d.o.o. iz Brežic.
Izdelovalca sprememb in dopolnitev PUP bo določen na podlagi zbranih ponudb oziroma na predlog investitorja.
Koordinator pri izdelavi naloge je Sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora - Zavod za družbeno planiranje in urbanistično načrtovanje Mestne občine Novo mesto.
5. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu mestne občine Novo mesto.
Št. 352-01-14/97-12
Novo mesto, dne 18. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti