Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998

Kazalo

204. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda v Občini Novo mesto, stran 213.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96), prvega odstavka 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97) ter 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96 in 68/96) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na seji dne 18. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda v Občini Novo mesto
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 18/92) se spremeni prvi odstavek 3. člena, in sicer se črtajo tretja, deseta, petnajsta in sedemnajsta alinea.
2. člen
Spremeni in dopolni se 4. člen, tako da glasi:
“Zavod registrira za opravljanje javne službe naslednjo dejavnost:
– M/80.101 dejavnost vrtcev.
Zavod lahko registrira kot dopolnilne dejavnosti tudi naslednje dejavnosti:
– K/74.841 prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
– DB/17.40 proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil,
– DD/20.51 proizvodnja drugih izdelkov iz lesa,
– DD/20.52 proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja,
– DE/21.51 proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona,
– DE/22.11 izdajanje knjig,
– DE/22.22 drugo tiskarstvo, d.n.,
– DE/22.23 knjigoveštvo in dodelava,
– DE/22.24 priprava tiskovnih sestavkov,
– G/52.50 trgovina na drobno z rabljenim blagom,
– H/55.51 storitve menz,
– H/55.52 priprava in dostava hrane (catering),
– K/70.20 dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– O/92.32 obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– O/92.511 dejavnost knjižnic,
– O/92.61 obratovanje športnih objektov,
– K/74.12 računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
– O/93.01 dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic,
– I/60.22 storitve taksistov.
Dejavnost zavoda iz prvega odstavka tega člena šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.”
3. člen
Spremeni in dopolni se 6. člen, tako da glasi:
“Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev zavoda in trije predstavniki staršev. Predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika člani sveta zavoda izvolijo izmed sebe. Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet mestne občine Novo mesto.
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev zavoda izmed sebe.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.”
4. člen
Za 6. člen se dodajo novi 6.a, 6.b, 6.c in 6.d členi. Člen 6.a glasi:
“Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe sveta in določi rokovnik za izvedbo volitev ter določi tričlansko volilno komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet. Volilna komisija pripravi tudi končno poročilo, ki ga predloži svetu zavoda po njegovem konstituiranju.
Sklep o razpisu se mora v zavodu javno objaviti na običajen način.
Volilno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki. Člani volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavodu.
Kandidate izmed vseh delavcev zavoda za člane sveta zavoda lahko predlagajo: vzgojiteljski zbor, reprezentativni sindikati zavoda in zbor delavcev.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v desetih dneh od dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.”
Člen 6.b glasi:
“Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da delavci, ki bodo odsotni na dan volitev, volijo pred tem dnem.
Voli se z glasovnicami. Vsak delavec ima toliko glasov, kolikor predstavnikov se voli. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda.”
Člen 6.c glasi:
“Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta.
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat sveta zavoda.
Prvo sejo zavoda v novi sestavi skliče dotedanji predsednik sveta zavoda najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve predsednika sveta najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta zavoda.
Svet zavoda predstavlja in zastopa predsednik sveta zavoda, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika sveta zavoda.”
Člen 6.d glasi:
“Članu sveta zavoda preneha mandat pred potekom dobe za katero je imenovan oziroma izvoljen, če:
– odstopi,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta zavoda,
– je razrešen,
– mu preneha delovno razmerje v zavodu,
– predstavniku staršev preneha mandat tudi z dnem, ko preneha njenemu oziroma njegovemu otroku status udeleženca predšolske vzgoje v zavodu.
Predstavnike ustanovitelja ustanovitelj razreši, poleg vseh ostalih razlogov, če ne spoštuje in ne deluje v skladu z navodili Občinskega sveta mestne občine Novo mesto.
Člana sveta zavoda razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenim za imenovanje.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz razlogov iz prvega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo v skladu s 6.a členom.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta zavoda ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta zavoda manj kot 6 mesecev.”
5. člen
Spremeni in dopolni se 11. člen, in sicer tako, da glasi:
“Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev.
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.”
6. člen
Zavod mora uskladiti organe zavoda in svoje poslovanje v skladu s tem odlokom v roku 60 dni od njegove uveljavitve.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-89/97-12
Novo mesto, dne 18. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti