Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998

Kazalo

183. Pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Kamnik, stran 195.

Na podlagi stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91, 9/94, 21/94, 23/96, 24/96, 44/96), zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 42/94), pravilnika o normativih in standardih ter postopku za uveljavljanje pravice do socialnega stanovanja v najem (Uradni list RS, št. 18/92, 31/96), pravilnika o merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 18/92) in 17. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95 in 25/97) je Občinski svet občine Kamnik na 30. seji dne 26. 11. 1997 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Kamnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo pogoji, merila in postopek za uveljavljanje pravice do pridobitve socialnega stanovanja v najem.
II. SPLOŠNI POGOJI
2. člen
Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prosilec, da je upravičen do dodelitve socialnega stanovanja v najem, so:
– da izpolnjuje pogoje, merila in kriterije po tem pravilniku;
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ima stalno prebivališče v Občini Kamnik in na naslovu tudi resnično prebiva;
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva, ni najemnik ali lastnik stanovanja, oziroma je najemnik ali lastnik neprimernega stanovanja;
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva, ni lastnik počitniške hiše ali počitniškega stanovanja, oziroma druge nepremičnine, ki presega 25% vrednosti primernega stanovanja;
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva, ni lastnik premičnine, ki presega 25% vrednosti primernega stanovanja;
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov doslej še ni imel ustrezno rešenega stanovanjskega vprašanja;
– da je bil prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva, lastnik primernega stanovanja, pa je le-tega odtujil v zadnjih 10 letih do objave javnega razpisa;
– da prosilec ni nezaposlen po lastni krivdi ali volji.
3. člen
Za ožje družinske člane se štejejo:
– zakonec prosilca ali oseba, ki s prosilcem živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti (nepretrgoma najmanj 2 leti pred objavo razpisa);
– otroci oziroma posvojenci prosilca ali osebe, ki s prosilcem živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti;
– starši in posvojitelji prosilca ali osebe, ki s prosilcem živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti;
– osebe, ki jih je prosilec po zakonu dolžan preživljati.
4. člen
Prosilci so upravičeni do dodelitve socialnega stanovanja v najem pod pogojem, da skupni prihodek na člana družine ne presega višine:
– za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti 29% zadnje znane bruto povprečne plače v državi;
– za otroke od 7. leta starosti do dopolnjenega 14. leta 34% zadnje znane bruto plače v državi;
– za otroke od 15. leta starosti do zaključka rednega šolanja 42% zadnje znane bruto povprečne plače v državi;
– za odrasle osebe 52% zadnje znane bruto povprečne plače v državi.
5. člen
Prosilci dokazujejo upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja v najem z naslednjimi dokumenti:
– potrdilo o državljanstvu;
– potrdilo o stalnem prebivališču in skupnem gospodinjstvu;
– podatki o vseh denarnih prejemkih;
– potrdilo o premoženjskem stanju, skladno s predpisi s področja socialnega varstva;
– najemna oziroma podnajemna pogodba;
– drugi z razpisom zahtevani dokumenti, ki izkazujejo gmotne in socialno-zdravstvene razmere.
6. člen
Glede na število družinskih članov upravičenec pridobi v najem socialno stanovanje, ki ne presega naslednjih površinskih standardov:
----------------------------------------------------------------
Število        Stan. površina      Vrsta stanovanja
družinskih članov   (neto) m2
----------------------------------------------------------------
1           do 24         garsonjera ali soba
2           do 30       garsonjera ali enosobno
3           do 55        enosobno ali dvosobno
4           do 65        dvosobno ali trisobno
5           do 70               trisobno
----------------------------------------------------------------
Za vsakega naslednjega ožjega družinskega člana se neto stanovanjska površina lahko poveča največ za 5 m2.
7. člen
Od površinskih normativov se pri dodeljevanju socialnih stanovanj v najem odstopi navzgor z upoštevanjem dodatnega dnevnega ali spalnega prostora v primeru:
– če to zahtevajo družinske ali socialno-zdravstvene razmere (tri generacije v družini, težja invalidnost, težja bolezen, ki terja trajno nego ali podobno).
Od površinskih normativov se pri dodeljevanju socialnih stanovanj v najem lahko odstopa navzdol v primeru, da po sprejetem prednostnem vrstnem redu ni večjega stanovanja in upravičenec poda pisno izjavo o strinjanju z razpoložljivim stanovanjem.
O odstopanju od površinskih normativov odloča občinska uprava, upoštevaje mnenje Centra za socialno delo v občini.
8. člen
Če se stanovanje dodeljuje invalidu oziroma družini z invalidnim članom, ki mu je otežkočeno oziroma onemogočeno normalno gibanje, je potrebno v okviru možnosti upoštevati potrebe po odpravi arhitektonskih ovir v stanovanju oziroma pri dostopu in izhodu iz stanovanja, kakor tudi zadostne površine za gibanje z vozičkom.
III. OBLIKOVANJE PREDNOSTNE LISTE ZA DODELITEV SOCIALNIH STANOVANJ V NAJEM
9. člen
Občina Kamnik, glede na razpoložljiva stanovanja, objavi v sredstvih javnega obveščanja javni razpis za dodelitev socialnih stanovanj v najem.
10. člen
Razpis, ki ga oblikuje občinska uprava, mora določati:
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do dodelitve socialnega stanovanja v najem;
– podatke, ki jih morajo udeleženci razpisa navesti v vlogi;
– dokumente, ki jih morajo udeleženci razpisa priložiti vlogi;
– okvirno število socialnih stanovanj v Občini Kamnik in okvirni datum razpoložljivosti le-teh;
– razpisni rok.
11. člen
Po preteku roka občinska uprava prouči utemeljenost vlog in razvrsti vloge po kategorijah upravičencev.
Občinska uprava obvesti udeležence razpisa o morebitni potrebi za dopolnitev nepopolnih vlog in jim določi rok za dopolnitev vloge. Vloge, ki jih udeleženci razpisa ne dopolnijo v predpisanem roku, se zavržejo.
12. člen
Tajnik Občine Kamnik imenuje tričlansko komisijo za ogled stanovanjskih razmer in proučitev drugih okoliščin, pomembnih za udeležence razpisa.
V komisijo se imenuje za člane:
– delavca uprave, ki je obenem tudi poročevalec komisije;
– strokovnega delavca Centra za socialno delo v občini Kamnik;
– delavca patronažne službe.
13. člen
Komisija po ogledu stanovanjskih razmer in ostalih okoliščin izpolni točkovalni zapisnik na podlagi tega pravilnika.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, en izvod zapisnika pa se po opravljenem ogledu vroči udeležencu razpisa.
14. člen
Občinska uprava na podlagi točkovalnih zapisnikov v roku 60 dni po izteku razpisa določi prednostno listo za dodelitev socialnih stanovanj v najem in jo objavi na enak način kot razpis.
Kadar dosežejo udeleženci razpisa enako število točk, imajo prednost udeleženci z daljšo dobo bivanja v Občini Kamnik.
15. člen
Zoper svojo uvrstitev oziroma neuvrstitev na prednostno listo ima udeleženec razpisa možnost ugovora pri županu Občine Kamnik, najkasneje v petnajstih dneh po objavi prednostne liste.
16. člen
Vloge udeležencev, ki niso izpolnjevali razpisnih pogojev ali so vloge na razpis oddali po končanem razpisnem roku, se zavržejo.
17. člen
Veljavnost prednostne liste traja do novega razpisa. V času njene veljavnosti se lista ne more spreminjati.
Na vsak nov razpis, ko bodo na razpolago nova stanovanja, morajo prosilci, ki pri prejšnjem razpisu niso dobili stanovanja, vložiti novo vlogo s tudi na novo zahtevano dokumentacijo.
IV. DODELITEV SOCIALNEGA STANOVANJA V NAJEM
18. člen
Sklep o dodelitvi socialnega stanovanja v najem izda tajnik Občine Kamnik.
19. člen
Občinska uprava pred izdajo sklepa o dodelitvi socialnega stanovanja v najem preveri, če udeleženec razpisa še izpolnjuje merila in pogoje za upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja v najem.
20. člen
V najemni pogodbi se posebej opredeli pravica do uporabe socialnega stanovanja. Ta pravica je časovno vezana na izpolnjevanje meril za upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja v najem, ki zadevajo premoženjsko stanje upravičenca.
Rok za izselitev, opredeljen v najemni pogodbi, ne sme biti krajši od 90 dni.
21. člen
Občinski upravni organ preverja upravičenost do najema socialnega stanovanja na dve leti.
22. člen
Če najemnik socialnega stanovanja izgubi status socialnega upravičenca do prenehanja najemnega razmerja plačuje najemnino kot za neprofitno stanovanje.
V. IZJEMNA ODDAJA SOCIALNIH STANOVANJ V NAJEM
23. člen
V primeru izredno nujnega reševanja stanovanjskega problema se lahko prizadetim odda socialno stanovanje v najem za določen čas mimo prednostne liste na podlagi odločitve občinskega sveta.
Za izredno nujno reševanje stanovanjskega problema se šteje:
– elementarna nesreča, ki ima za posledico neuporabnost sedanjega stanovanja;
– večja prenova ali rušitev dosedanjega stanovanja, ki je v družbenem interesu;
– hujša socialno-varstvena stiska (na predlog Centra za socialno delo Kamnik).
24. člen
Upravičenost za izredno dodelitev socialnega stanovanja dokazuje prosilec s potrdili in mnenji pristojnih upravnih organov in Centra za socialno delo Kamnik.
25. člen
V primeru, da udeleženec razpisa, ki je uvrščen na veljavno listo ali se rešuje z izredno dodelitvijo socialnega stanovanja, odkloni v najem ponujeno socialno stanovanje, izda uprava sklep, s katerim se ga izključi iz veljavne liste ali izredne dodelitve stanovanja.
VI. MERILA ZA DODELJEVANJE SOCIALNEGA STANOVANJA V NAJEM
26. člen
Pri ugotavljanju upravičenosti za dodelitev socialnega stanovanja v najem se poleg zahtev splošnih in posebnih pogojev uporabljajo tudi merila, določena po tem pravilniku.
Merila služijo za oblikovanje liste za dodelitev socialnih stanovanj in za ugotovitev obsega potreb po stanovanjih v Občini Kamnik.
27. člen
Merila iz 102. člena stanovanjskega zakona, ki se točkujejo, so:
– stanovanjske razmere;
– število ožjih družinskih članov, ki s prosilcem stalno prebivajo;
– socialne razmere;
– zdravstvene razmere.
28. člen
Stanovanjske razmere, v katerih živijo prosilec in njegovi ožji družinski člani, se ocenjujejo glede na:
1. Stanovanjski status:                   točk
– prosilec je brez stanovanja                150
– prosilec stanuje z družino pri starših
ali sorodnikih                        150
– prosilec stanuje v samskem domu
ali je podnajemnik                      150
Točkovanja se med seboj izključujejo.
2. Kvaliteto bivanja:
– bivanje v stanovanju nižje kategorije,
provizoriju ali baraki                    120
– bivanje v kletnem ali podstrešnem stanovanju        80
– bivanje v vlažnem ali mračnem stanovanju          40
Podstrešno stanovanje se točkuje samo v primeru manj kvalitetnih pogojev bivanja.
Za kletno ali podstrešno stanovanje se upošteva tisto stanovanje, ki kot tako ni 
bilo predvideno v prvotnem projektu stavbe in je brez ustrezne toplotne in 
hidroizolacije.
3. Stanovanjsko površino:
– do 4 m2 na družinskega člana                120
– od 5 m2 do 8 m2 na družinskega člana            80
– od 9 m2 do 12 m2 na družinskega člana            60
– od 13 m2 do 16 m2 na družinskega člana           20
4. Neprimernost stanovanja – stanovanje brez posameznih delov oziroma souporaba 
posameznih delov stanovanja:
– stanovanje brez kuhinje                   40
– stanovanje brez sanitarnih prostorov            40
– stanovanje s souporabo kuhinje               20
– stanovanje s souporabo sanitarnih prostorov
ali s sanitarnimi prostori izven stanovanja          20
Souporaba sanitarij se točkuje samo v primeru, da gre za souporabo izven ožjih 
sorodstvenih vezi.
5. Funkcionalnost stanovanja:
– stanovanje z arhitektonskimi ovirami
(če gre za invalida, ki je gibalno oviran)          50
– stanovanje z vhodom neposredno z dvorišča          20
– stanovanje z nestandardno visokimi stropovi
(nad 3 m) ali nizkimi stropovi (pod 2,30 m)          10
29. člen
Pri ocenjevanju se upošteva čas stalnega bivanja prosilca v Občini Kamnik do dneva razpisa:
– do 5 let                           –
– od 5–10 let                         45
– od 10–15 let                        85
– od 15–20 let                        125
– nad 20 let                         165
30. člen
Število ožjih družinskih članov, ki živijo s prosilcem, se kot merilo za dodelitev socialnega stanovanja v najem upošteva tako, da se vrednoti:
– družina z dvema mladoletnima otrokoma
oziroma otrokoma, ki se redno šolata             60
in za vsakega naslednjega dodatno               30
– družina z enim mladoletnim otrokom
oziroma otrokom, ki se redno šola               30
– družina z ožjim nepreskrbljenim družinskim
članom, starim nad 65 let                   30
31. člen
Pri ocenjevanju socialnih razmer prosilca za dodelitev socialnega stanovanja v najem se vrednoti:
– ločeno življenje roditeljev in mladoletnih
otrok zaradi neprimernosti stanovanjskih razmer
(rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu)          60
– status roditelja, ki živi sam z mladoletnim
otrokom in tudi skrbi za njegovo vzgojo in varstvo
(samohranilec)                        40
– ločeno življenje roditeljev zaradi
neprimernih stanovanjskih razmer               40
– status prosilca z družinskim članom
za katerega je po predpisih o zaposlovanju
ocenjeno, da je nezaposljiv                  30
32. člen
Pri ocenjevanju zdravstvenih razmer prosilca oziroma njegovega ožjega družinskega člana se upošteva:
– trajna obolenja mladoletnih otrok,
pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami          80
– trajna obolenja drugih oseb, pogojena
s slabimi stanovanjskimi razmerami              60
Trajno obolenje iz prejšnjega odstavka se dokazuje z izvidom zdravniške komisije I. stopnje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
33. člen
Poleg meril iz prvega odstavka 102. člena stanovanjskega zakona se pri dodelitvi upoštevajo še naslednja merila:
– družina, v kateri roditelja nista starejša
od 30 let (mlada družina)                   60
– družina, ki živi z otrokom, ki ima zmerno,
težjo ali težko duševno bolezen ali težko telesno
motnjo, ugotovljeno pri pristojni komisiji          60
– invalidnost, zaradi katere je prosilec
ali odrasli član nesposoben za samostojno življenje
in delo in je ugotovljena z izvidom in mnenjem
pristojne komisije                      50
– prosilec, ki je bil v preteklosti že uvrščen
na prednostno listo za dodelitev socialnih stanovanj
v najem v Občini Kamnik, pa mu stanovanje
brez njegove krivde ni bilo dodeljeno             30
VII. KONČNE DOLOČBE
34. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 25/93 in 31/93).
Št. 36201-0022/97
Kamnik, dne 26. novembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti