Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998

Kazalo

201. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska knjižnica Metlika, stran 211.

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 37. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) ter 10. in 17. člena statuta Občine Metlika, je občinski svet na seji, dne 18. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska knjižnica Metlika
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom ureja Občina Metlika status javnega zavoda Ljudska knjižnica Metlika in razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, delovanja in načina financiranja javnega zavoda.
2. člen
Javni zavod Ljudska knjižnica Metlika je bil ustanovljen z odlokom Skupščine občine Metlika z dne 19. 12. 1991.
3. člen
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja občinski svet.
Ime zavoda je: Ljudska knjižnica Metlika, p.o.
Skrajšano ime zavoda je: Knjižnica Metlika.
Sedež zavoda je v Metliki, Cesta bratstva in enotnosti 23.
Zavod je vpisan v sodni register pod številko registrskega vložka 1-2360/00 in oznako in številko sklepa Srg 228/92, dne 12. 5. 1992, pri Temeljnem sodišču v Novem mestu, enota Novo mesto.
Javni zavod je pravna oseba.
II. DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA
4. člen
Javni zavod opravlja naslednje dejavnosti:
– nabavlja, strokovno obdeluje, hrani in obnavlja knjižnično gradivo,
– skrbi za dostopnost knjižničnega gradiva, ga izposoja, svetuje in pomaga pri njegovi izbiri in uporabi,
– sodeluje v medknjižnični izposoji knjižničnega gradiva,
– vodi kataloge in drugo dokumentacijo knjižničnega gradiva ter evidenco o knjižnični dejavnosti,
– samostojno in v sodelovanju s kulturnimi, izobraževalnimi in drugimi zavodi pripravlja prireditve in skrbi za ostalo kulturno življenje v občini,
– odprodaja odpisano knjižnično gradivo,
– opravlja posebne naloge, s katerimi utrjuje in razvija strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižnične dejavnosti,
– organizira kinopredstave in nabavlja filmsko gradivo,
– organizira izobraževanje odraslih preko najrazličnejših vrst tečajev v lastni izvedbi ali v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki in zavodi.
III. ORGANI JAVNEGA ZAVODA
5. člen
Organi javnega zavoda so:
– uprava,
– svet zavoda,
– strokovni svet.
1. Uprava
6. člen
Zavod vodi uprava, njene naloge pa opravlja direktor, ki opravlja hkrati funkcijo poslovnega in programskega direktorja.
Direktor mora izpolnjevati pogoje za opravljanje obeh funkcij, imenuje pa ga ustanovitelj na podlagi javnega razpisa, po predhodnem mnenju sveta zavoda in strokovnega sveta zavoda.
7. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– višja ali visoka izbrazba družboslovne ali humanistične smeri,
– vsaj pet let delovnih izkušenj,
– poznavanje dejavnosti s področja dela zavoda,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.
8. člen
Mandat direktorja traja pet let.
2. Svet zavoda
9. člen
Javni zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo: 1 predstavnik ustanovitelja, ki ga imenuje občinski svet, 1 predstavnik delavcev zavoda ter 1 predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, ki ga prav tako imenuje občinski svet.
Način izvolitve predstavnikov delavcev določi statut javnega zavoda.
Mandat članov sveta javnega zavoda traja 5 let.
10. člen
Svet javnega zavoda sprejema statut zavoda, program dela, finančni plan, zaključni račun in splošne akte zavoda ter opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem javnega zavoda. Statut zavoda stopi v veljavo, ko da nanj soglasje ustanovitelj oziroma financer. Akt o sistemizaciji delovnih mest v zavodu začne veljati, ko dasta nanj soglasje ustanovitelj in minister, pristojen za kulturo.
3. Strokovni svet zavoda
11. člen
Strokovni svet zavoda ima 3 člane, ki jih imenuje svet zavoda izmed strokovih delavcev zavoda in zunanjih strokovnjakov s področja dela zavoda. Predsednika in polovico članov strokovnega sveta imenuje svet zavoda po svoji izbiri, ostale člane pa na predlog Kulturniške zbornice Slovenije.
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju ter svetu mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj.
Mandat strokovnega sveta traja pet let.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI JAVNEGA ZAVODA
12. člen
Javni zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– iz proračunskih sredstev ustanovitelja,
– iz drugih javnih sredstev,
– s prodajo storitev drugim uporabnikom,
– z dotacijami, darili in iz drugih zakonitih virov, na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in s statutom javnega zavoda.
Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih poslovanja ter mu dajati druge podatke o poslovanju, v skladu z zakonom.
13. člen
Presežek prihodkov nad odhodki uporablja zavod za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča svet javnega zavoda na predlog direktorja zavoda in v soglasju z ustanoviteljem.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI JAVNEGA ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
14. člen
Javni zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi v svojem imenu in za svoj račun. Zavod se med letom lahko zadolžuje največ do višine sredstev, ki so določena v finančnem planu zavoda za tekoče leto in odobrena v okviru proračuna občine.
Za svoje obveznosti odgovarja zavod z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
15. člen
Premoženje javnega zavoda je last ustanovitelja.
Z vsem premoženjem upravlja javni zavod. Javni zavod upravlja s premičnim premoženjem, z nepremičninami pa samo po poprejšnjem soglasju ustanovitelja.
VI. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI JAVNEGA ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN JAVNEGA ZAVODA
16. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost programov dela zavoda s plani oziroma programi občine,
– daje soglasje k statutu zavoda, k statusnim spremembam ter k notranji organizaciji in sistemizaciji,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi in finančnimi načrti,
– opravlja druge zadeve, določene s tem odlokom in drugimi predpisi.
17. člen
Zavod vsako leto pripravi program dela in finančni plan ter ju posreduje ustanovitelju v soglasje.
18. člen
Zavod je dolžan poročati ustanovitelju o izvrševanju letnega programa dela in razvoja zavoda.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Organi zavoda morajo biti imenovani najkasneje v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka. Do takrat opravljajo njihove naloge dosedanji organi javnega zavoda.
Statut zavoda mora biti sprejet najkasneje v roku treh mesecev od uveljavitve akta o ustanovitvi javnega zavoda.
Do ustanovitve Kulturniške zbornice Slovenije imenujejo člane strokovnega sveta iz 11. člena odloka društva, ki jih določi statut zavoda.
20. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska knjižnica Metlika (Uradni list RS, št. 6/92).
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-14/97
Metlika, dne 18. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Metlika
Jože Mihelčič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti