Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998

Kazalo

190. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 1998, stran 205.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94), 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 23. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Laško na seji dne 23. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Laško za leto 1998
1. člen
Proračun Občine Laško zagotavlja sredstva za financiranje javne porabe v Občini Laško.
2. člen
Proračun Občine Laško za leto 1998 je določen v skupni višini 823,551.528,40 SIT, od tega:
v tisoč SIT
----------------------------------------------------------------
           Bilanca prihodkov          Račun
              in odhodkov       financiranja
----------------------------------------------------------------
Prihodki            823.552            0
Odhodki             742.939          80.613
Presežek             80.613            –
Primanjkljaj             –          80.613
----------------------------------------------------------------
Pregled prihodkov in odhodkov ter računa financiranja je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del odloka.
3. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabiti le za namene, ki so določeni v proračunu in če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji.
Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati naloge v mejah postavk proračuna. Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela morajo biti oddana s pogodbo, izvajalci pa izbrani na podlagi javnega razpisa ali zbiranja ponudb najmanj treh usposobljenih ponudnikov.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije za vsa dela katerih vrednost presega 5,000.000 SIT.
Uporabnik sme izjemoma oddati dela tudi z neposredno pogodbo v naslednjih primerih:
– v primerih nujne intervencije,
– če obstaja le en usposobljen izvajalec,
– če razpis prvič ni bil uspešen.
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Laško. Župan najmanj dvakrat letno poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna.
Odredbodajalec proračuna je župan, ki lahko pismeno pooblasti tudi druge osebe.
5. člen
Tekoča proračunska rezerva je namenjena za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo sredstev. O porabi tekoče proračunske rezerve odloča župan.
6. člen
Občina oblikuje svoje rezrve v višini 0,5% skupno doseženih prohodkov.
Rezerve se uporabljajo:
1. za odhodke nastale kot posledica naravnih ali drugih nesreč,
2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno,
3. za kritje proračunskega primanjkljaja.
Sredstva iz 1. in 3. točke se praviloma dajejo brez obveznosti vračanja, sredstva iz 2. točke pa morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.
O uporabi sredstev iz 1. in 3. točke odloča občinski svet. Občinski svet pooblašča župana, da odloča o uporabi sredstev iz 1. točke do višine 500.000 SIT.
O uporabi sredstev iz 2. točke odloča župan.
7. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja sredstev proračuna izvrševanje ne more uravnotežiti, se lahko za kritje odhodkov:
1. uporabijo sredstva rezerve občine,
2. najame posojilo največ do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O najemu posojila odloča občinski svet.
8. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. 1. 1998 dalje.
Št. 403-208/97
Laško, dne 23. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Laško
Matevž Kolar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti