Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998

Kazalo

159. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj, stran 172.

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/86) v zvezi s 56. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) ter 9. in 125. člena statuta Občine Bohinj (Uradni list RS, št. 57/90 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Bohinj na 36. seji dne 29. decembra 1997 sprejel
O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V Občini Bohinj se za uporabo stavbnega zemljišča na območjih, ki jih določa ta odlok, plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo).
II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO
2. člen
Območja, kjer se plačuje nadomestilo so razdeljena na štiri območja.
I. območje obsega naselje Bohinjska Bistrica, Ribčev laz z jezersko obalo, Ukanc in Stara Fužina. I. območje ima naslednja podobmočja:
– I/1a območje: ožje območje naselja Bohinjska Bistrica,
– I/1b območje: širše območje naselja Bohinjska Bistrica,
– I/2a območje: območje naselja Ribčev Laz z jezersko obalo ter naselje Ukanc,
– I/3b območje: območje naselja Stara Fužina.
II. območje obsega naslednja naselja: II/1 Bohinjska Češnjica, II/2 Brod, II/3 Jereka, II/4 Kamnje, II/5 Lepence, II/6 Nomenj, II/7 Polje, II/8 Savica, II/9 Srednja vas v Bohinju, II/10 Studor v Bohinju, II/11 Žlan, II/12 Laški rovt, II/13 Bitnje in II/14 Log v Bohinju.
III. območje obsega naslednja naselja: III/1 Koprivnik, III/2 Gorjuše, III/3 Goreljek, III/4 Nemški Rovt, III/5 Podjelje, III/6 Ravne v Bohinju in
IV. območje obsega ostala naselja v Občini Bohinj, ki jih dolgoročni plan Občine Bohinj opredeljuje kot zazidana območja, vključno z območji VIII. kategorije, na katerih se pobira nadomestilo v skladu z zakonom.
3. člen
Območja iz prejšnjega člena tega odloka so vrisana na grafičnih listih (TTN in PKN karte v merilu 1: 5000) veljavnih prostorskih sestavin srednjeročnega in dolgoročnega plana Občine Bohinj in so na vpogled pri pristojni službi Občine Bohinj.
III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
4. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se določi po naslednjih merilih:
1.Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami
individualne rabe:
a) vodovod                        20 točk
b) električno omrežje                  20 točk
c) javna kanalizacija                  40 točk
d) telefonsko omrežje                  60 točk
e) plinovodno omrežje                  60 točk
2.Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami skupne
rabe:
a) makadamska cesta                   20 točk
b) asfaltna cesta                    40 točk
Pri komunalni opremljenosti se upoštevajo dejanske možnosti priključitve na komunalne naprave.
5. člen
Za objekte, namenjene stanovanjskemu namenu, se smatrajo: stanovanja v blokih, družinske hiše, samski domovi, dijaški domovi, domovi za starejše občane, družinske in kmečke hiše z apartmaji in tujskimi sobami, za katere ni potrebna sprememba namembnosti stavbe.
Za objekte, namenjene počitniškemu namenu, se smatrajo: počitniške hiše, počitniška stanovanja in počitniški apartmaji, stanovanjske hiše in stanovanja za začasno prebivanje.
Poleg meril iz 4. člena tega odloka se za določitev nadomestila za objekte, naštete v prvem in drugem odstavku tega člena, upoštevajo še naslednja merila:
1. Namen uporabe stavbnega zemljišča:
(območje/ točk)
----------------------------------------------------------------
namembnost       I/a    I/b    II    III   IV
a) stanovanjski     50    40    30    20   10
b) počitniški      250    230    210    190  160
c) nez. st. zem. –
  namen neznan     60    50    40    30   20
----------------------------------------------------------------
2. Smotrnost uporabe stavbnega zemljišča:
(območje/ točk)
---------------------------------------------------------------------
vrsta zidave        I/a    I/b    II    III   IV
a) indiv. samostojne hiše  60    50    40    30   20
b) vrstne hiše        50    40    30    20   10
c) blokovna gradnja     40    30    20     -    -
---------------------------------------------------------------------
6. člen
Za objekte za poslovne, storitvene in gospodarske namene, se poleg meril iz 4. člena tega odloka upoštevajo še naslednja merila:
1. Vrsta dejavnosti oziroma namen uporabe:
a) proizvodnja peska, kamna in gramoza, proizvodnja gradbenega materiala, proizvodnja žaganega lesa in plošč, gozdarstvo, visoke gradnje, nizke gradnje in hidrogradnje;
b) kovinsko predelovalna dejavnost, strojna dejavnost, grafična dejavnost, proizvodnja pijač, zunanja trgovina, bančništvo, premoženjsko in osebno zavarovanje, storitve na področju prometa, PTT storitve, projektiranje in druge sorodne storitve, poslovne storitve;
c) elektro gospodarstvo, proizvodnja končnih lesnih proizvodov, proizvodnja električnih strojev in aparatov, instalacije in zaključna dela, proizvodnja tekstila, prej in tkanin, proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, proizvodnja raznovrstnih izdelkov, cestni promet, železniški promet, gostinstvo, turistično posredovanje, trgovina na debelo;
d) obrtne storitve in popravila, kmetijske storitve, proizvodnja živilskih proizvodov, kmetijska proizvodnja, ribištvo, vodno gospodarstvo, trgovina na drobno, komunalna dejavnost;
e) raziskovalno in razvojno delo, osebne storitve;
f) državni organi, lokalne skupnosti, politične stranke;
g) izobraževanje, znanstveno raziskovalna dejavnost, kultura in izobraževanje, telesna kultura, šport in rekreacija, zdravstveno varstvo, organizirano varstvo otrok in mladine, socialno varstvo.
Vrsta dejavnosti oziroma namen uporabe se točkuje po naslednji razpredelnici:
----------------------------------------------------------------
Dejav-
nosti     I/a     I/b     II    III      IV
----------------------------------------------------------------
      št. t.   št. t.   št. t.   št. t.   št. t.
----------------------------------------------------------------
a       700     600    400    300     200
b       700     600    400    300     200
c       600     500    300    200     150
d       500     400    300    200     100
e       450     350    200    150     100
f       350     300    150    100      70
g       200     150    100    70      50
----------------------------------------------------------------
2. Javna parkirišča, za katera se plačuje parkirnina, najemnina ali druga nadomestila, so po tem odloku poslovne površine. Točkuje se jih po vrsti dejavnosti in se plačuje 100% vrednosti zazidanega stavbnega zemljišča.
3. Nepokrita skladišča; parkirni prostori gospodarskih subjektov, pravnih oseb in društev, ki se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo; delavnice na prostem, teniška igrišča, odprti bazeni, kampi, golf igrišča, smučišča, so po tem odloku poslovne površine in se jih točkuje po vrsti dejavnosti, kot določa prva točka 6. člena tega odloka. Za navedene površine se plačuje 40% vrednosti zazidanega stavbnega zemljišča.
IV. OBRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
7. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje za:
1. Zazidano stavbno zemljišče od:
a) stanovanjske površine, v katero spada čista tlorisna površina sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov (kleti, kotlarne, delavnice za prosti čas, kabineti ipd.) ter čista tlorisna površina garaže za osebne avtomobile;
b) poslovne površine, v katero spada čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom (sanitarije, umivalnice, skladišča, garderobe, pisarne, hodniki ipd.).
Od površin pod a) in b) se nadomestilo plačuje od tedaj, ko je objekt vseljen ali je v uporabi.
2) Nezazidano stavbno zemljišče:
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča, znotraj ureditvenih območij, ki so opredeljena v 2. členu tega odloka. Površino nezazidanega stavbnega zemljišča določi pristojna služba Občine Bohinj.
Za nezazidana stavbna zemljišča iz prejšnjega odstavka se plačuje 40% izračunane vrednosti po 1. in 2. točki 4. in 5. člena oziroma 1. in 2. točki 4. in 6. člena tega odloka.
8. člen
Letna višina nadomestila po merilih tega odloka se določi tako, da se skupno število točk pomnoži s kvadraturo stanovanjske ali poslovne površine, določene v skladu s 7. členom tega odloka oziroma s površino zavezančevega nezazidanega stavbnega zemljišča, z vrednostjo točke za izračun nadomestila in meseci uporabe.
9. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, na predlog župana, določi do konca leta za naslednje leto s sklepom Občinski svet občine Bohinj.
Vrednost točke je lahko različna za zazidano in nezazidano stavbno zemljišče oziroma za posamezne namembnosti.
Vrednost točke se polletno valorizira na podlagi indeksa rasti cen na drobno po podatkih Zavoda za statistiko Republike Slovenije. Višino tako določene valorizacije vrednosti točke določi župan z odredbo.
10. člen
Sredstva, zbrana iz plačil nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, so prihodek proračuna Občine Bohinj in se prvenstveno uporabljajo za pridobivanje stavbnih zemljišč v občinsko last, pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč in investicije v komunalno infrastrukturo občine.
V. PLAČILO NADOMESTILA
11. člen
Zavezanec do plačila nadomestila po tem odloku je neposredni uporabnik zemljišča, stavbe ali dela stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora).
12. člen
Nadomestilo se plačuje mesečno, trimesečno ali polletno.
Pristojni davčni organ izda zavezancem odločbe o odmeri nadomestila oziroma določi mesečne, trimesečne ali polletne akontacije nadomestila za tekoče leto na podlagi določene vrednosti točke, meril za izračun nadomestila ter drugih podatkov, ki so jim jih zavezanci dolžni sporočiti ali ki jih davčni organ zbere po uradni dolžnosti.
Pravne osebe morajo odmerjeno nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačati v štirih enakih obrokih, ki zapadejo v izplačilo 15. 2., 15. 5., 15. 8. in 15. 11. v tekočem letu.
13. člen
Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristojni davčni organ.
Za vse aktivnosti v zvezi z odmero, evidentiranjem plačil, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti v zvezi z nadomestilom se uporabljajo določbe zakona o davčnem postopku.
14. člen
Zavezanci so dolžni prijaviti Občinski upravi občine Bohinj nastanek obveznosti plačila nadomestila po tem odloku in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila, in sicer v tridesetih dneh po nastanku obveznosti oziroma po nastali spremembi.
Če nastane obveznost za plačilo nadomestila po tem odloku ali sprememba med letom, se le-ta upošteva od prvega dne v naslednjem mesecu, v katerem je bila sprememba sporočena.
15. člen
Za izračun nadomestila se uporabljajo uradni podatki in evidence. Če ti podatki niso dostopni, je zavezanec za plačilo nadomestila dolžan, na poziv Občinske uprave občine Bohinj, v roku 15 dni od prejema poziva, posredovati verodostojne podatke, ki omogočijo odmero nadomestila.
Če zavezanec v predpisanem roku tega ne stori, izda Občinska uprava občine Bohinj sklep, s katerim določi višino akontacije za nadomestilo, ki jo zavezanec plačuje mesečno, do izdaje odločbe o plačilu nadomestila, temelječe na verodostojnih podatkih.
16. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja pristojni organ občine.
Pooblaščene uradne osebe organa iz prejšnjega člena so pooblaščene, da v skladu z zakonom o prekrških izterjajo denarno kazen takoj, na kraju prekrška od tistih, ki storijo prekršek po tem odloku.
VI. OPROSTITVE NADOMESTILA
17. člen
Poleg primerov, navedenih v prvem in drugem odstavku 59. člena zakona o stavbnih zemljiščih so zavezanci lahko oproščeni plačevanja nadomestila v naslednjih primerih:
– če zavezanec prejema stalno socialno pomoč,
– zaradi elementarnih in drugih nezgod.
Zavezanci so na lastno zahtevo lahko oproščeni plačila nadomestila delno ali v celoti.
18. člen
O oprostitvi plačila nadomestila odloča, na podlagi zahteve zavezanca in na podlagi predhodnega mnenja občinske uprave, župan Občine Bohinj.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
19. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se (takoj) na mestu prekrška kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. ne prijavi Občinski upravi občine Bohinj nastanek obveznosti plačila nadomestila po tem odloku ali vseh sprememb, ki vplivajo na odmero nadomestila, in sicer v petnajstih dneh po nastanku obveznosti oziroma po nastali spremembi (15. člen tega odloka),
2. na poziv Občinske uprave občine Bohinj v roku petnajst dni od prejema poziva ne posreduje verodostojnih podatkov, ki omogočijo odmero nadomestila.
Z denarno kaznijo 100.000 SIT se (takoj) na mestu prekrška kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se takoj na mestu prekrška kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena.
VIII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
20. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka, na območju Občine Bohinj preneha veljati odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Radovljica (Uradni list RS, št. 61/93) ter odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 3/97).
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1998 dalje.
Št. 061-76/97
Bohinjska Bistrica, dne 29. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bohinj
Jože Cvetek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti