Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998

Kazalo

158. Odlok o proračunu Občine Bohinj za leto 1998, stran 170.

Na podlagi 45. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97 in 70/97), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 9., 113. in 141. člena statuta Občine Bohinj (Uradni list RS, št. 57/97 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Bohinj na 36. seji dne 29. decembra 1997 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Bohinj za leto 1998
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Bohinj (v nadaljnjem besedilu: proračun), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem in dolgovi.
2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe in drugih nalog, opredeljenih v tem proračunu, v Občini Bohinj.
3. člen
Proračun sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani načrtovani prihodki občine za financiranje zagotovljene porabe, prihodki iz naslova finančne izravnave, prihodki od upravljanja in razpolaganja s premoženjem, prihodki po zakonu o stavbnih zemljiščih in drugi prihodki, v skladu z zakonom in predpisi občine ter načrtovani odhodki na ravni občine.
V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem salda bilance prihodkov in odhodkov.
4. člen
Proračun Občine Bohinj za leto 1998 obsega prihodke v višini 422,354.286 SIT in odhodke v višini 421,454.286 SIT. Presežek rednega dela proračuna je 900.000 SIT.
Račun financiranja Občine Bohinj za leto 1998 obsega odhodke v višini 900.000 SIT.
I. Prihodki občine za financiranje javne porabe so:
– prihodki za zagotovljeno porabo          249,912.000
– prihodki za druge naloge              152,313.671
– prenos prihodkov iz preteklega leta         20,128.615
Prihodki skupaj                   422.354.286
Prihodki so razporejeni na:
– tekoče odhodke                   298,959.440
– investicijske odhodke               116,951.937
– rezerve                       5,542.909
Razporejeni odhodki skupaj              421,454.286
Presežek                         900.000
II. Račun financiranja vsebuje:
– odplačila kreditov                   900.000
Neto zadolževanje proračuna
– primanjkljaj                      900.000
5. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za delo občinskih organov in občinske uprave, sredstva za izvajanje dejavnosti na področju osnovnega izobraževanja, otroškega varstva, socialnega varstva, kulture, športa, zdravstva in drugih družbenih dejavnosti, sredstva za sofinanciranje kmetijstva, za turizem in razvoj drobnega gospodarstva, sredstva za komunalno infrastrukturo, javno gospodarsko infrastrukturo, za subvencije in tekoče prenose v gospodarske javne službe, požarno varstvo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, mrliško ogledno službo in sredstva za druge javne potrebe.
6. člen
Občina Bohinj v letu 1998 razpolaga s sredstvi, ki bodo vplačana v njen proračun do konca leta.
Sredstva proračuna za leto 1998 se nakazujejo proračunskim uporabnikom do konca proračunskega leta, in sicer do 31. decembra 1998.
7. člen
Sredstva dogovorjene porabe proračuna se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti, če ni v zakonu, posebnem aktu občine, splošnem delu proračuna ali s pogodbo med občino in uporabnikom drugače določeno.
Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne prejemke delavcev občinske uprave se zagotavljajo po merilih in na način, ki jih določa kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti in zakon o delavcih v državni upravi.
Sredstva za plače in druge osebne prejemke delavcev v javnih zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, ki jih določa kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti in zakon.
8. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo sredstev.
9. člen
Uporabniki proračunskih sredstev smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev in za namene, ki so določeni s proračunom in če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo sredstev.
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna upoštevati običajne roke plačil.
Uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih dobav in storitev. Dogovarjanje predplačil je možno izjemoma na podlagi predhodnega soglasja župana in ob primernem zavarovanju predplačil.
10. člen
V obvezno proračunsko rezervo se izloči 0,5% prihodkov oziroma 2,011.130 SIT.
Izločanje v rezervo se izvršuje praviloma mesečno, najkasneje pa do konca leta in preneha, ko sredstva rezerve dosežejo 2% doseženih prihodkov proračuna za zadnje leto.
Sredstva obvezne proračunske rezerve se uporabljajo v skladu z zakonom o financiranju občin in statutom Občine Bohinj, in sicer:
– za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer,
– za zagotovitev sredstev proračunu, kadar prihodki pritekajo neenakomerno,
– za kritje proračunskega primanjkljaja,
– za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.
11. člen
V tekočo proračunsko rezervo se izloči 1,4% prihodkov od zagotovljene porabe oziroma 3,532.029 SIT.
Sredstva rezerve se uporabljajo za namene, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev.
12. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov:
– uporabijo sredstva obvezne rezerve proračuna,
– najame kratkoročno posojilo največ do 5% sredstev zagotovljene porabe, ki mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
O uporabi sredstev iz prvega odstavka tega člena odloča župan.
Če prihodki v daljšem obdobju ne pritekajo v planirani višini, župan o tem obvesti občinski svet, ki v zvezi s tem sprejme ustrezne sklepe.
13. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Župan skrbi, da se med letom prihodki razporejajo, skladno z njihovim pritekanjem, enakomerno vsem proračunskim uporabnikom.
Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
14. člen
Župan je pooblaščen, da:
– odloča o razporejanju sredstev tekoče proračunske rezerve,
– v skladu s statutom odloča o uporabi sredstev obvezne proračunske rezerve do višine 500.000 SIT,
– odloča o zmanjšanju odhodkov, če prihodki niso realizirani v planirani višini,
– odloča o izdajanju garancij za najeta posojila javnih podjetij in javnih zavodov do skupne višine 5,000.000 SIT,
– odloča o začasnih plasmajih tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
Župan je pooblaščen, da v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spremeni namen in višino sredstev za posamezne dejavnosti, če s tem ni ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena ali če iz objektivnih razlogov naloge ni mogoče realizirati v tekočem proračunskem letu, vendar največ do 20%.
V primerih iz prejšnjega odstavka, župan obvesti občinski svet.
15. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listine, s katerimi se ugotavlja obveznost in višina izplačila.
16. člen
Občinska uprava Občine Bohinj:
– izvaja finančno poslovanje proračuna,
– spremlja porabo sredstev pri proračunskih uporabnikih in o nepravilnostih obvešča župana ter mu predlaga ustrezne ukrepe,
– uskljajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi nosilci nalog v mejah planirane porabe,
– obvešča župana o začasnih likvidnostnih proračunskih presežkih in jih v skladu s pooblastili veže pri poslovnih bankah in drugih finančnih institucijah,
– o finančnih zadevah obvešča nadzorni odbor.
17. člen
Organi občine, zavodi in drugi porabniki, ki se financirajo iz občinskega proračuna, obračunavajo amortizacijo v višini zagotovljenih sredstev v proračunu.
18. člen
Sredstva, ki jih proračunski uporabniki dosežejo z lastno dejavnostjo, se uporabljajo za pokrivanje materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje ali investicije, če ni z zakonom ali odlokom drugače določeno.
19. člen
Uporabniki proračuna morajo za nabavo opreme, investicijska in vzdrževalna dela, raziskovalne naloge in storitve, ki se v celoti ali delno financirajo iz proračuna Občine Bohinj skleniti pogodbo z izvajalcem v skladu in po postopku, ki ga določa zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97).
Uporabnik proračunskih sredstev sme oddati izvajalska dela brez javnega razpisa, če pogodbena vrednost ne presega vrednosti, ki jo določa zakon, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.
20. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov glede na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev.
Če se pri nadzoru iz prvega odstavka tega člena ugotovi, da se sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, odbor zahteva, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvesti občinski svet.
Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe sredstev zavodov oziroma drugih uporabnikov proračuna odgovarjajo direktorji oziroma predstojniki in vodja računovodstva pri zavodu oziroma drugem uporabniku proračuna.
21. člen
Uporabniki proračuna so dolžni predložiti občinski upravi občine poročilo o delu in finančno poročilo ter zaključni račun za leto 1997 najkasneje do 28. 2. 1998.
Uporabniki proračuna so dolžni predložiti občinski upravi občine finančne načrte za leto 1999 najkasneje do 15. oktobra 1998.
22. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, s podrobno razporeditvijo odhodkov, je sestavni del tega odloka.
23. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o proračunu Občine Bohinj za leto 1997 (Uradni list RS, št. 16/97).
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-101/97
Bohinjska Bistrica, dne 29. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bohinj
Jože Cvetek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti