Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998

Kazalo

197. Odlok o ureditvenem načrtu za Romsko naselje Dolga vas, stran 208.

Na podlagi 24. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/95, 20/96 in 21/97) je Občinski svet Lendava na 23. seji dne 22. decembra 1997 sprejel
O D L O K
o ureditvenem načrtu za Romsko naselje Dolga vas
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V skladu z dolgoročnim planom Občine Lendava obdobje 1986–2000 in družbenim planom Občine Lendava za obdobje 1986–1990, se sprejme ureditveni načrt za romsko naselje Dolga vas.
Ureditveni načrt je izdelal Atelje RPS Murska Sobota d.o.o. pod številko projekta UN-28/96 v maju 1997.
2. člen
Ureditveni načrt iz prejšnjega člena vsebuje naslednje sestavine:
A – SPLOŠNI DEL
B – TEKSTUALNI DEL
C – SOGLASJA, MNENJA, SMERNICE
D – GRAFIČNI DEL
II. OBMOČJE OBDELAVE
3. člen
Meja območja ureditvenega načrta je definirana z naslednjimi parcelami v k.o. Dolga vas:
– 1587,   1677,   1680,   1681,     1682, 1683,
 1684,   1690/1,  5473/1,  5477,     5550, 5554.
III. FUNKCIJA OBMOČJA
4. člen
Območje ureditvenega načrta je namenjeno izključno za individualno stanovanjsko gradnjo.
5. člen
Znotraj območja ureditvenega načrta je dovoljena gradnja objektov, ki so v osnovni funkciji stanovanjske dejavnosti.
Možna je sprememba objektov oziroma delov objektov za potrebe uslužnostnih dejavnosti. Hrupne oziroma gostinske dejavnosti niso dovoljene.
Sprememba namembnosti objektov oziroma delov objektov je dovoljena le pod pogojem, da se s spremembo ne povečajo škodljivi vplivi na okolje oziroma ne presegajo predpisane mejne vrednosti prvotno predvidene funkcije.
V primeru spremembe namembnosti je potrebno izdelati predhodno analizo – strokovno podlago, v postopku njene izdelave pa morajo dati soglasja k predvideni spremembi kompetentni organi in organizacije, ki so podali soglasja k ureditvenemu načrtu.
6. člen
Potrebna soglasja določi upravni organ v lokacijskem postopku. Pridobitev soglasij se opravi na podlagi posebno izdelanih strokovnih podlag.
IV. URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA
7. člen
Pri gradnji objektov in drugih ureditvah se morajo upoštevati gradbene linije določene z ureditvenim načrtom. Vse značilnosti urbanističnega oblikovanja so podane v grafičnih prilogah ureditvenega načrta.
V. ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV
8. člen
Tlorisna oblika objektov mora upoštevati maksimalne horizontalne gabarite, in sicer:
– osnovni gabarit         10 x 7 m;
– možnost odstopanja          ±2 m.
Vertikalni gabarit objektov je določen z gabaritom K + P + M oziroma maksimalno višino do kapne lege objekta, in sicer:
– 4,50 m.
9. člen
Odmiki med objekti ne smejo biti manjši od višine najvišjega sosednjega objekta oziroma ne manjši od 6 m. V primeru, da odmike ni možno zagotoviti je potrebno pridobiti soglasje ustreznega požarnega inšpektorata.
10. člen
Strehe objektov morajo biti dvokapnice z naklonom minimalno 35°.
11. člen
Gradbene linije objektov morajo biti v skladu z grafičnimi prilogami ureditvenega načrta.
VI. UREJANJE PROMETNEGA, ENERGETSKEGA, VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA TER SISTEMA ZVEZ
12. člen
Vsi predvideni objekti morajo biti priključeni na vodovodno, električno in kanalizacijsko omrežje.
13. člen
Širine predvidenih komunikacij za javni in mirujoči promet so podane v grafičnih prilogah ureditvenega načrta in so obvezne.
14. člen
Ogrevanje objektov se rešuje individualno (centralna kurjava na lahko kurilno olje). Alternativno je možno uporabljati trda goriva ali električno energijo.
15. člen
Trase, zmogljivosti, mesta priključkov, hidrantna mreža ter vsi ostali podatki v zvezi z rešitvami energetskega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter sistema zvez, so podane v grafičnih prilogah ureditvenega načrta in so usklajene s soglasji pristorjnih služb.
16. člen
Ob parcelni meji je dovoljena postavitev ograje do višine 1,20 m. Ograja je obvezno živa meja ali kombinirani avtohtoni materiali.
Ograja ne sme zmanjšati prometne preglednosti.
VII. UKREPI ZA PREPREČITEV NEGATIVNIH VPLIVOV
17. člen
Komunalne odpadke, ki nastanejo na območju kompleksa, je potrebno zbirati v primerne posode in odvažati na odlagališče komunalnih odpadkov. Zbiranje odpadkov je obvezno ločeno (selektivno zbiranje odpadkov).
18. člen
Fekalna kanalizacija se odvaja v triprekatne greznice brez odtoka.
Pri vseh obstoječih objektih je obvezna postavitev triprekatnih greznic brez odtoka.
Odvodnja meteorne vode s streh objektov je preko peskolovcev v individualne ponikovalnice.
19. člen
Vsi ukrepi zaščite proti hrupu morajo zagotoviti, da se ne presegajo mejne vrednosti določene s III. stopnjo zahtevnosti.
20. člen
Pri izdelavi projektno tehnične dokumentacije (PGD, PZI) je potrebno upoštevati vse pogoje in soglasja, ki so sestavni del ureditvenega načrta.
VIII. FAZNOST IZVAJANJA
21. člen
Pred začetkom gradnje vseh predvidenih objektov v območju, ki se ureja z ureditvenim načrtom, je obvezno zagotoviti minimalno infrastrukturno omrežje, ki obsega prometno, kanalizacijsko, vodovodno in elektro omrežje, sicer pa je možno vse predvidene gradnje izvajati sočasno.
IX. ZAČASNA NAMEMBNOST OBMOČJA
22. člen
Do realizacije ureditvenega načrta ostanejo vsa zemljišča v sedanji rabi. Posegi, ki bi bili v nasprotju z odlokom o sprejetju ureditvenega načrta niso dovoljeni.
X. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
23. člen
Investitorji posameznih gradenj v območju ureditvenega načrta si opremo stavbnega zemljišča (vodovod, elektrika, odvajanje odplak) zagotavljajo sami, kompleksno pa se izvaja v skladu s programom urejanja stavbnih zemljišč.
XI. TOLERANCE
24. člen
Tolerance pri horizontalnih gabaritih objektov na območju ureditvenega načrta so možne v skladu z grafičnimi prilogami v okviru maksimalnih horizontalnih gabaritov, ki se ne smejo spreminjati, oziroma se lahko spreminjajo le v primeru, da to kvarno ne vpliva na sosednje objekte, naprave in površine, kar se mora nedvomno ugotoviti v postopku izdelave posebnih strokovnih podlag.
K tako izdelanim strokovnim podlagam se morajo pridobiti soglasja pristojnih organov in organizacij.
XII. KONČNE DOLOČBE
25. člen
Ureditveni načrt je stalno na vpogled občanom, organizacijam in skupnostim pri upravnem organu Občine Lendava.
26. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
27. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35200-0002/97
Lendava, dne 22. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava
Anton Balažek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti