Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998

Kazalo

160. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Bohinjska Bistrica – center, stran 174.

Na podlagi drugega odstavka 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter na podlagi 9. in 125. člena statuta Občine Bohinj (Uradni list RS, št. 57/97 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Bohinj na 36. seji dne 29. decembra 1997 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Bohinjska Bistrica – center
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Bohinjska Bistrica – center, ki jih je izdelal Urbanistični inštitut Republike Slovenije pod številko naloge UI 1943.
2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta vsebujejo:
1. besedilo odloka,
2. grafične prikaze, ki so sestavni del odloka:
– zazidalna situacija v merilu 1:1000,
– regulacija v merilu 1:1000,
– območje omejitve izvajanja zazidalnega načrta v merilu 1:2000,
3. obrazložitev sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta,
4. soglasja pristojnih organov in organizacij.
3. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta obsegajo spremembo zazidave na lokaciji parcela št. 298/1 in 297/5 k.o. Bohinjska Bistrica ter sosednja zemljišča zaradi urejanja prometnih površin. Spremembe in dopolnitve obsegajo še omejitev novogradenj na območju prostih – nezazidanih zemljišč ter v območju potencialnih razvojnih območij.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
4. člen
Na parcelah št. 298/1 in 297/5 k.o. Bohinjska Bistrica se dopusti novogradnja poslovno stanovanjskega objekta.
V pritličju so dopustne oskrbne in storitvene dejavnosti, v nadstropju in mansardi so dopustna stanovanja. Spremembe namembnosti stanovanj niso dopustne.
Pogoji za oblikovanje so:
1. tloris: podolgovat z razmerjem stranic nad 1:2, vzdolžna fasada mora biti postavljena na gradbeno linijo, ki je vzporedna gradbeni liniji sosednjega gostinskega objekta (Triglavska cesta 13) in od nje odmaknjena za 2 m proti jugozahodu; vsaj 2/3 vzdolžne stranice objekta mora slediti gradbeni liniji, SZ del objekta pa se lahko umakne diagonalno proti Z – SZ,
2. višina: K+P+1+M, kolenčni zid višine do 100 cm, pritličje mora biti na nivoju pločnika ob Triglavski cesti,
3. streha: naklon strešin 380 do 450, simetrična dvokapnica, sleme mora potekati v vzdolžni smeri objekta, skupna širina frčad ne sme pokriti več kot 50% dolžine strehe, čopi na frčadah niso dopustni,
4. pritličje je lahko širše od nadstropnega in mansardnega dela stavbe, max. zazidana površina: 600 m2,
5. vsaj 50% parkirišč mora biti zagotovljenih na lastnem zemljišču, dopustna je ureditev parkirišč v kletni etaži,
6. minimalni odmik novega objekta od zahodne parcele znaša 4 m,
Prometno urejanje: uvoz v kletno etažo ter nivojsko parkirišče z uvozom in izvozom morajo biti urejeni s Triglavske ceste, pri čemer so zaporedje in širine posameznih pasov: 2 m drevored ob Triglavski cesti, 3 m dovozna cesta do parkirišč, 5 m parkiranje pod kotom 45o, 3 m pločnik pred objektom.
5. člen
Pogoji za komunalno urejanje:
1. Fekalne vode iz objekta je potrebno speljati v kanalizacijo po pogojih pristojnega upravljalca. Priključek na kanalizacijo mora biti izveden vodotesno.
2. Kolikor med tehnološkim procesom nastajajo odpadne vode, si mora investitor pridobiti mnenje Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj o ravnanju z odpadnimi vodami in se po njem ravnati.
3. Meteorne in zaledne vode je potrebno odvesti preko usedalnika v ponikovalnico ali meteorno kanalizacijo.
4. Odvod vode iz garaž ter utrjenih oziroma asfaltiranih površin je potrebno speljati preko lovilcev olj in maščob. Redno čiščenje in vzdrževanje naj se predpiše s poslovnikom.
5. Prepovedano je odlagati izkopni material v struge vodotokov ali na plazovita območja.
6. Zaprti prostori, kjer potekajo cevi za razvod kurilnega olja ali kjer lahko na kak drug način pride do razlivanja, morajo imeti za vodo in kurilno olje nepropusten tlak, ki je ob robovih enake kvalitete. Tla v kotlovnici ne smejo imeti zveze s kanalizacijo.
7. V prostorih, kjer se prenašajo, skladiščijo in uporabljajo okolju nevarne snovi, naj bodo tlaki izvedeni v nepropustni izvedbi brez odtoka, oblikovani in izvedeni pa naj bodo tako, da delujejo kot lovilna posoda.
6. člen
Javno dostopne površine so površine, na katere ima javnost prost dostop, ne glede na lastništvo.
Regulacijska linija je črta, ki omejuje površine, ki so potrebne za izvedbo in/ali rabo prometnih površin in je določena v grafičnem prikazu.
Gradbena linija je črta, na katero mora biti postavljena fasada objekta in je določena v grafičnem prikazu.
Gradbena meja določa skrajni zunanji rob, do katerega lahko seže tloris objekta in je določena v grafičnem prikazu.
7. člen
Izvajanje zazidalnega načrta na območju, ki je označeno v grafičnem prikazu, se omeji, tako da se dopustijo le vzdrževalna dela, adaptacije in rekonstrukcije obstoječih objektov. Prav tako se dopusti vzdrževanje vse infrastrukture in urejanje parkovnih površin.
Območje omejitve izvajanja zazidalnega načrta obsega prosta stavbna zemljišča in tiste dele središča Bohinjske Bistrice, kjer naj bi s spremembami in dopolnitvami zazidalnega načrta določili nove pogoje za urejanje.
III. KONČNE DOLOČBE
8. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta so občanom, organizacijam in skupnostim stalno na vpogled na Občini Bohinj in na Upravni enoti Radovljica.
9. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
10. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 061-64/97
Bohinjska Bistrica, dne 29. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bohinj
Jože Cvetek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti